Okovech

Hledám varianty 'okovech' [ okovy (12) okovům (1) okovů (1) okovech (5) ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 3:34...Tvé ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovy - ranou zlosynů jsi pad!" A lidé ho oplakávali o to...
Žalmy 2:3...a jeho Pomazanému: "Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!" Směje se Ten, jenž...
Žalmy 105:18... jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřenéokovech, hrdlo uvězněné v železech. Když se pak splnila...
Žalmy 105:20...Hospodinova řeč, král ho pak nechal propustitokovů, vládce národů dal mu svobodu. Správcem svého paláce...
Izaiáš 28:22...úkol. A proto přestaňte se svou drzostí, vaše okovy neztěžknou ještě víc. Pán, Hospodin zástupů, mi totiž...
Izaiáš 52:2... Jeruzaléme, zvedni se, na trůn posaď se! Strhni okovy ze svého hrdla, zajatá Dcero sionská! Toto praví...
Izaiáš 58:6...se líbí - uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech, rozvázat ty, kdo vězí v provazech, propustit...
Pláč 3:7...mrtvého. Zazdil , nemohu pryč, obtížil  okovy. I když jsem křičel ze všech sil, on umlčel ...
Nahum 1:13... Jeho jho na tobě teď rozlomím a roztrhnu tvé okovy." O tobě, Ninive, pak velí Hospodin: "Tvé jméno...
Marek 5:4...ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután okovy a řetězy, ale on ty řetězy vždy roztrhal a okovy...
Lukáš 8:29... takže ho museli spoutávat řetězy a držet hookovech, ale on ta pouta trhal a býval démonem hnán do...
Skutky 16:26... Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se probudil, a když uviděl dveře vězení...
Filipským 1:14...ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista.  okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď...
Filipským 1:16...ze ctižádosti, neupřímně, v domnění, že mi k mým okovům přidají soužení; druzí však z lásky a s vědomím, že...
2. Timoteus 2:9... evangelium. Pro snáším útrapy, dokonceokovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech. Proto...
Židům 11:36... Další zakoušeli výsměch a bičování a také okovy a vězení. Bývali kamenováni, řezáni pilou, zabíjeni...
Juda 1:6...své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |