Okolo

Hledám varianty 'okolo' [ okolo ]. Nalezeno 65 veršù.
Exodus 16:13... přiletěly křepelky a zasypaly tábor. Ráno pak okolo tábora padala rosa. A když rosa přestala padat, hle,...
Exodus 27:17...čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy okolo nádvoří budou propojeny stříbrnými příčkami; jejich...
Exodus 38:20...i jejich příčky byly stříbrné. Všechny kolíky okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis...
Exodus 40:33...k oltáři, omývali se, jak mu Hospodin přikázalOkolo Příbytku a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do...
Leviticus 25:44...děvečka, které budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od těch si smíte koupit otroka i děvečku. Smíte...
Numeri 2:2...svých otcovských domů; táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání." Vepředu, na východě, táboří po...
Numeri 3:37...nim, a to se vší příslušnou službou. Dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany. Vepředu...
Numeri 4:32... jejich svlaky, sloupy, patky, dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany a...
Numeri 11:24...sedmdesát stařešinů z lidu a postavil je okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil s...
Numeri 35:2...dají levitům města k bydlení; také pastviny okolo těch měst dejte levitům. Ta města jim budou sloužit k...
Jozue 15:10...(což je Kiriat-jearim). Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél severního...
Jozue 15:12...Středozemní moře a jeho pobřeží. To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů. Kálebovi, synu...
Jozue 19:8...- čtyři města s osadami, a také všechny osady okolo těchto měst po Baalat-beer a Ramat-negev. To je...
Soudců 7:21...Hospodina a Gedeona!" A jak tam stáli seřazeni okolo tábora, celý tábor začal zděšeně pobíhat a s křikem...
1. Samuel 11:9..."Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu: Zítra okolo poledne k vám přijde záchrana." Poslové se tedy...
1. Samuel 26:7...do země hned u hlavy. Abner a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl...
2. Samuel 5:9...tak dostala jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo od terasy Milo k paláci. Tak se David stále...
2. Samuel 12:17...na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani...
2. Samuel 20:12...něj plášť. Viděl totiž, že se každý, kdo šel okolo, zastavil. Jakmile ho odklidil z cesty, pokračovali...
1. Královská 3:1...dostavěl svůj palác, Hospodinův chrám a hradby okolo Jeruzaléma. Lid ovšem v době obětoval na různých...
1. Královská 6:10...na cedrových trámech. Přístavbu vybudoval okolo celého chrámu; každé její patro bylo 5 loktů vysoké a...
1. Královská 7:18...jich bylo po sedmi. Udělal sloupy tak, že okolo mřížování pokrývajícího hlavici na vrchu sloupu byly...
1. Královská 13:25...stál u něj. Také lev stál u mrtvoly. Vtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u...
2. Královská 4:20...otec mládenci, a tak ho vzal a přinesl matceOkolo poledne umřel v náručí. Vynesla ho nahoru a...
2. Královská 14:9...mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Porazil jsi Edoma, srdce se...
2. Královská 25:10...s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří zůstali ve městě,...
1. Letopisů 9:27...a pokladnice Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno...
1. Letopisů 11:8...dostala jméno Město Davidovo. Vybudoval to město okolo od terasy Milo k obvodové zdi a zbytek města...
2. Letopisů 17:10...judská města a vyučovali lid. Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z Hospodina, takže s...
2. Letopisů 25:18...mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Říkáš si: Vida, porazil jsem...
Žalmy 3:4...pomoc nečekej!" séla Ty však, Hospodine, jsi okolo štít, ty, Slávo , mou hlavu povznášíš. K...
Žalmy 17:9...napadnout, před smrtelnými nepřáteli všude okolo! Svým vlastním tukem zarostli, svými ústy zpupně...
Žalmy 44:14...U našich sousedů vydals nás potupě, všem okolo jsme k smíchu a zábavě. Udělal jsi z nás pořekadlo...
Přísloví 6:21...se nevzdaluj. Navěky připoutej si je k srdciokolo hrdla si je přivěšuj. Kamkoli půjdeš, moudrost ...
Přísloví 26:10...naslepo, je ten, kdo najímá tupce jdoucího okolo. Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tupec...
Píseň 3:7...Hle, jeho lože, lože Šalomounovo! Šedesát hrdinů okolo stojí, hrdinů z Izraele největších. Ti všichni mečem...
Jeremiáš 46:14... v Dafné řekněte:‚Nastup a připrav se, všechny okolo hltá meč!' Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou...
Jeremiáš 48:17... řítí se na něj záhuba. Litujte ho všichni okolo, všichni, kdo znáte jeho slovutnost: ‚Ach, jak mocné...
Jeremiáš 52:14...s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo celého Jeruzaléma. Velitel gardistů Nebuzaradan...
Pláč 2:15... byly lži a přeludy! Všichni, kdo půjdou okolo, sprásknou nad tebou ruce. Hvízdnou a hlavou potřesou...
Ezechiel 5:15... varováním a odstrašujícím příkladem pro národy okolo. To říkám Hospodin. Vystřelím na vás kruté šípy...
Ezechiel 6:5...před jejich hnusné modly a vaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů. Kdekoli teď bydlíte, zůstanou...
Ezechiel 16:6... někam ven jako odporný odpadek. Šel jsem okolo a uviděl , jak se tam zmítáš v krvi. Jak jsi tam...
Ezechiel 16:8... pořád jsi ale byla nahá a bosá. Znovu jsem šel okolo a uviděl , a hle - přišel tvůj čas, čas milování....
Ezechiel 40:30...50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. (Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů...
Ezechiel 43:13...oltáře v loktech (počítaje lokty o dlaň delší): okolo něj je žlab na loket hluboký a na loket široký,...
Ezechiel 43:17...je čtvercový, 14 loktů dlouhý a 14 loktů širokýOkolo oltáře je na loket široký žlab lemovaný půl lokte...
Ezechiel 47:2... Poté odvedl severní branou ven a vedl  okolo k východní bráně vnějšího nádvoří. A hle - z její...
Daniel 9:16...i tvůj lid staly terčem posměchu pro všechny okolo. Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého...
Matouš 20:3...den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a...
Matouš 27:46...poledne se po celé zemi setmělo do tří hodinOkolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli, lama...
Marek 8:9...nalámaných kousků, které zbyly. Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, ihned...
Lukáš 14:29...základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavět a...
Lukáš 22:55... Když uprostřed dvora zapálili oheň a sesedli se okolo, posadil se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohni,...
Lukáš 23:44..."Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji." Okolo poledne se po celé zemi setmělo do tří hodin...
Jan 4:6...a Ježíš, unaven cestou, se u posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat...
Jan 18:18...chladno, otroci a strážní rozdělali oheň. Stáli okolo a ohřívali se. Petr tam stál a ohříval se s nimi....
Jan 19:39...za Ježíšem v noci) a přinesl směs myrhy a aloeokolo sta liber. Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského...
Skutky 2:41... se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve...
Skutky 5:36...se za někoho velikého a připojilo se k němu okolo čtyř set mužů. Když byl zabit, všichni jeho...
Skutky 10:9...na plochou střechu domu, aby se modlilOkolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však...
Skutky 22:6... Když jsem se cestou blížil k Damaškuokolo poledne náhle obklopilo veliké světlo z nebe. Padl...
Zjevení 4:4...trůnu byla duha, na pohled podobná smaragduOkolo trůnu bylo čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch...
Zjevení 5:11...kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí." Okolo trůnu, těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas...
Zjevení 7:11...trůnu, a Beránkovi!" Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |