Okolních

Hledám varianty 'okolních' [ okolními (7) okolním (3) okolních (30) okolního (1) okolní (17) ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 19:25...bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze...
Genesis 41:48...ve městech. V každém městě ukládal potravinyokolních polí. Tak Josef nashromáždil nesmírné množství...
Leviticus 13:3...na ráně zbělelo a rána je napohled hlubší než okolní kůže, je to rána malomocenství. Po prohlídce jej...
Leviticus 13:4...jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž ochlupení nezbělelo, kněz postiženého...
Leviticus 13:20... Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a ochlupení na něm zbělelo, kněz jej prohlásí...
Leviticus 13:21...ochlupení na něm není bílé, že není hlubší než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Pokud...
Leviticus 13:25...na skvrně zbělelo a je napohled hlubší než okolní kůže, je to malomocenství, vypuklo na spálenině....
Leviticus 13:26... že její ochlupení není bílé, není hlubší než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní....
Leviticus 13:30...kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její ochlupení nažloutlé a tenké,...
Leviticus 13:31...prohlédne a ta nebude napohled hlubší než okolní kůže a nebude na žádné černé ochlupení, odloučí...
Leviticus 13:32...není zažloutlé a není napohled hlubší než okolní kůže, pak se postižený oholí; však neholí...
Leviticus 13:34...po kůži nešíří a není napohled hlubší než okolní kůže, prohlásí jej kněz za čistého. Vypere svůj oděv...
Leviticus 14:37...nebo narudlé důlky napohled hlubší než okolní stěna, vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům...
Deuteronomium 6:14... Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed...
Deuteronomium 12:10...za dědictví, kde vám odpočinout ode všech okolních nepřátel a kde budete přebývat v bezpečí. Na místo...
Deuteronomium 13:8...ty ani tví otcové, totiž některému z bohů okolních národů, blízkých či vzdálených, z jednoho konce...
Deuteronomium 21:2... aby změřili vzdálenost od toho zabitéhookolním městům a zjistili, které město je k mrtvému...
Deuteronomium 25:19...ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních nepřátel, obsadíš zemi, kterou ti dává za...
Jozue 21:11...pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s okolními pastvinami (Arba byl otcem Anaka). Pole a osady...
Jozue 23:1... dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode všech okolních nepřátel. Jozue, stařec pokročilého věku, svolal...
Soudců 2:12...je vyvedl z Egypta, a následovali cizí bohy okolních národů. Klaněli se jim, a popouzeli tak Hospodina....
Soudců 8:34...Boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních nepřátel. Neprojevili ani oddanost domu...
1. Samuel 12:11...a Samuele, aby vás zachránil z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste bydlili v bezpečí. Potom jste...
1. Samuel 14:47...ujal kralování nad Izraelem, bojoval se všemi okolními nepřáteli: s Moábci, Amonci, Edomci, s králi Cóby...
2. Samuel 2:3...každého s jeho rodinou, a usadili se v Hebronuokolních městech. Tam za ním potom přišli judští muži, aby...
2. Samuel 7:1...svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode všech okolních nepřátel, řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se,...
1. Královská 5:4...západ od Eufratu od Tifsachu po Gazu a se všemi okolními zeměmi žil v míru. Po celý Šalomounův život žil...
1. Královská 5:11... Kalkola a Dardu. Jeho jméno proslulo po všech okolních národech. Složil tři tisíce přísloví a jeho písní...
1. Letopisů 7:28... Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-elokolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho...
1. Letopisů 8:12...Eber, Mišeam a Šemed (který vystavěl Ono a Lodokolními vesnicemi). Beria a Šema byli vůdcové otcovských...
1. Letopisů 28:12...na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně, pro pokladnice Božího domu i pokladnice...
2. Letopisů 20:29...zamířili do Hospodinova chrámu. Když se všechna okolní království doslechla, jak Hospodin bojoval proti...
2. Letopisů 32:13...To nevíte, co jsem provedl i moji otcové všem okolním národům? Dokázali snad jejich bohové vysvobodit své...
2. Letopisů 32:17... Boha Izraele. Říkal o něm: "Jako bohové okolních národů nevysvobodili svůj lid z ruky, tak svůj...
2. Letopisů 32:19... Mluvili o jeruzalémském Bohu jako o bozích okolních národů, vyrobených lidskýma rukama. Král Ezechiáš...
Ezdráš 3:3...na původních základech. Přestože měli obavyokolních národů, přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu, a...
Ezdráš 6:21...a s nimi každý, kdo se oddělil od nečistoty okolních národů, aby hledal Hospodina, Boha Izraele. Po...
Ezdráš 9:1...lid, kněží ani levité se neoddělují od okolních národů - Kananejců, Chetejců, Perizejců, Jebusejců...
Ezdráš 9:2...své syny s jejich dcerami. Svaté símě se mísíokolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v nevěrnosti...
Ezdráš 9:7...se svými králi a kněžími byli vydáváni do rukou okolních králů. dodnes jsme zakoušeli meč, zajetí,...
Ezdráš 9:11... kterou jdete obsadit, je poskvrněná nečistotou okolních národů, kteří tu zemi naplnili svými špinavými...
Ezdráš 10:2...svého Boha, když jsme se ženili s cizinkamiokolních národů. Přesto však Izrael ještě naději....
Ezdráš 10:11...pravdu. Splňte jeho vůli a oddělte se od okolních národů i od těch cizinek." Celé shromáždění...
Nehemiáš 5:17...hodnostářů a k tomu všichni návštěvníciokolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden býk...
Nehemiáš 6:16...se to doslechli všichni naši nepřátelé ve všech okolních národech, byli zděšeni a zdrceni. Poznali, že to...
Nehemiáš 10:29... chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery...
Nehemiáš 10:32...dcerami nebudeme ženit své syny. Když k námokolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali...
Ezechiel 5:7...Panovník Hospodin: Bouříte se ještě víc než okolní národy. Neřídíte se mými pravidly, neplníte ...
Ezechiel 5:14...Hospodin. Obrátím v trosky a budeš na posměch okolním národům před očima všech kolemjdoucích. nad...
Marek 1:38... hledají!" On jim odpověděl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem...
Marek 6:6...je. Překvapen jejich nevírou pak obcházel okolní vesnice a učil. Potom k sobě svolal dvanáct učedníků...
Marek 6:36...je moc hodin," řekli. "Propusť je, si jdou do okolních statků a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst...
Lukáš 9:6...svědectví proti nim." A tak vyšli a chodili po okolních vesnicích. Kázali evangelium a všude uzdravovali....
Lukáš 9:12...ten zástup," řekli mu. " se rozejdou do okolních vesnic a statků a najdou si tam nocleh a stravu,...
Jan 5:13...ten uzdravený nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do okolního davu. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu:...
Skutky 5:16...Petrův stín, půjde kolem. Množství lidíokolních měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné...
Skutky 8:40...se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, přišel do Cesareje. ...
Juda 1:7...dne. Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |