Okolí

Hledám varianty 'okolí' [ okolím (1) okolí (68) ]. Nalezeno 68 veršù.
Deuteronomium 2:23... kde jsou dodnes. Avijce, bydlící v osadáchokolí Gazy, zase vyhladili Kaftorští. Ti přišli z Kréty a...
Deuteronomium 2:37...dal. Nepřiblížil ses ale k zemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k městům v horách a vůbec k ničemu, co...
Jozue 15:46... jeho vesnice a osady, na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami, také Ašdod s jeho vesnicemi a...
Jozue 17:16... všichni Kananejci z nížiny, jak z Bet-šeanuokolí, tak z údolí Jizreel, mají železné vozy!" Jozue na to...
Soudců 1:18... Juda dobýval také Gazu, Aškelon, Ekron a jejich okolí, ale nedokázal obyvatele nížiny vyhnat, protože měli...
Soudců 18:7... v klidu a bezstarostně, a že je nikdo v celém okolí nenapadá a neutiskuje. Od Sidonu byli daleko a s...
1. Samuel 5:6...ruka Hospodinova - přinesla pohromu a Ašdod i s okolím ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se...
1. Samuel 7:14...Izrael osvobodil z jejich rukou i území v jejich okolí. Také mezi Izraelem a Emorejci vládl mír. Samuel...
1. Královská 21:23...‚Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo...
2. Královská 3:20...přivalila spousta vody, která zaplavila celé okolí. Všichni Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do boje...
2. Královská 9:10... A Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí a nikdo ji nepohřbí!" Pak otevřel dveře a utekl. Jehu...
2. Královská 9:36...Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí. Mrtvola Jezábel zůstane jako hnůj na jizreelském...
2. Královská 15:16...a když mu odmítli otevřít, vybil celé to městookolí a všechny těhotné tam rozpáral. Devětatřicátého roku...
2. Královská 17:15...a marností se stali. Následovali národy ve svém okolí, ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Opustili...
2. Královská 18:8...mu sloužit. Také porazil Filištíny po Gazuokolí, od hlídkových věží po pevnosti. Čtvrtého roku...
2. Královská 23:5...judští králové, aby po judských městech i v okolí Jeruzaléma pálili kadidlo na výšinách (pálili totiž...
1. Letopisů 4:33...Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět městeček a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice do...
1. Letopisů 6:40...judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastvinyokolí. Pole u města s přilehlými osadami dostal Káleb, syn...
2. Letopisů 14:13...velikou spoustu kořisti. Na všechna městaokolí Geraru padla hrůza z Hospodina. Zaútočili na a...
2. Letopisů 26:6... zbořil hradby Gatu, Jabny i Ašdodu a vystavělokolí Ašdodu i jinde na filištínském území města. Bůh mu...
Ezdráš 1:6...Hospodinův chrám v Jeruzalémě. Všichni z jejich okolí je vybavili stříbrnými a zlatými předměty, zbožím a...
Nehemiáš 3:22...dům končil. Za ním opravovali kněží z blízkého okolí. Za nimi opravovali naproti svým domům Benjamín a...
Nehemiáš 12:28...a citery. Zpěváci byli shromážděni ze širokého okolí Jeruzaléma - z netofských usedlostí, z Bet-gilgalu a...
Nehemiáš 12:29...- z netofských usedlostí, z Bet-gilgalu a z okolí Geby a Azmavetu. Zpěváci si totiž vystavěli usedlosti...
Žalmy 76:12...Bohu, sliby skládejte a plňte, vy všichniokolí, dary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech,...
Izaiáš 19:7...Nilu i při ústí, uschne vše zaseté v nilském okolí, bude to odváto a nezůstane nic. Bědovat budou nilští...
Jeremiáš 17:26...toto město bude trvat navěky. Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z hor i z...
Jeremiáš 19:15...Hle, přivádím na toto město a na všechna městaokolí veškeré zlo, před kterým jsem je varoval. Jsou totiž...
Jeremiáš 25:9... na všechny její obyvatele i na všechny národyokolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a...
Jeremiáš 32:44...a budou zváni svědkové - v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve městech na horách, ve...
Jeremiáš 33:13...podhůří i ve městech Negevu, v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma i ve městech Judy budou znovu procházet...
Jeremiáš 48:39... Moáb budí jenom posměšky k výstraze všemu okolí. Tak praví Hospodin: Hle, orel se vrhá na Moáb, ...
Jeremiáš 49:5...Hospodin, Pán zástupů, hrůzu z celého tvého okolí. Budete rozehnáni každý na jinou stranu a nikdo ...
Jeremiáš 49:18...rozvrácena Sodoma a Gomora i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se...
Jeremiáš 50:40...Bůh rozvrátil Sodomu a Gomoru i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se...
Pláč 1:17...vzbudil proti Jákobovi všechny nepřáteleokolí; Jeruzalém je mezi nimi jako nečistý. Hospodin je ale...
Ezechiel 5:6...a pravidlům ještě hůř než národy a země v jeho okolí. Zavrhli totiž zákony a neřídili se mými pravidly....
Ezechiel 5:7...neřídíte se dokonce ani pravidly národů ve svém okolí! A proto tak praví Panovník Hospodin: , ano jsem...
Ezechiel 11:12...zákony, ale řídíte se pravidly národů ve vašem okolí!" A zatímco jsem prorokoval, Pelatiáš, syn Benajášův,...
Ezechiel 16:33...je, aby za tebou chodili smilnit z celého okolí! Ve svém smilstvu se tedy lišíš od coury. Lišíš se...
Ezechiel 16:37...nenáviděla. Shromáždím je proti tobě z celého okolí a obnažím před nimi, aby viděli v celé tvé...
Ezechiel 16:57...jejich sousedky - pohrdají tebou všichniokolí! Poneseš následky svých ohavných zvrhlostí, praví...
Ezechiel 19:8...národů se pak na něj vypravili, ze zemí v celém okolí. Roztáhli na něj svoji síť, ulovili ho do pasti. Za...
Ezechiel 23:22...ti znechutili, a přivedu je proti tobě z celého okolí: Babyloňany z celé Chaldeje, Pekodu, Šoy a Koy a s...
Ezechiel 26:17... kdo v tobě bydleli, jste šířili hrůzu všudeokolí. Teď se však chvěje celé pobřeží v den tvého zániku,...
Ezechiel 28:26...rozsudky nad všemi zlomyslnými sousedy v jejich okolí. A tehdy poznají, že jsem jejich Bůh, Hospodin." ...
Ezechiel 31:4...kolem jeho kořenů dál k ostatním stromůmokolí. Takto se tyčil do výšky nad všechny stromy v okolí....
Ezechiel 31:5... Takto se tyčil do výšky nad všechny stromyokolí. Měl větví stále víc a víc, jeho ratolesti rostly do...
Ezechiel 34:26...v bezpečí a spát i po lesích. Učiním je i celé okolí své hory požehnáním. V patřičný čas jim sešlu déšť;...
Ezechiel 36:36...' Tak poznají národy, které zbudou ve vašem okolí, že Hospodin jsem vystavěl zbořeniny a znovu...
Ezechiel 37:21...z národů, kam odešli. Shromáždím je z celého okolí a přivedu je zpátky do vlasti. V zemi, na...
Ezechiel 43:12...Toto je zákon chrámu. Vrchol hory a celé jeho okolí je svatosvaté. Hle - toto je zákon chrámu." Toto jsou...
Joel 4:11...Rychle sem, všechny národy! Shromážděte seokolí! Přiveď tam, Hospodine, svoje hrdiny! Jen se...
Joel 4:12...se tam posadím, abych soudil všechny národyokolí. Uchopte srp, sklizeň dozrála! Šlapejte hrozny, lis...
Zachariáš 7:7...v klidu a pokoji a stejně tak ve městech v jeho okolí, v Negevu i v podhůří?" Zachariáš dostal slovo...
Zachariáš 12:2...číší, po níž se zapotácejí všechny národyokolí. Jeruzalém totiž bude obléhán a stejně tak i Juda. V...
Zachariáš 12:6...snopy. Budou hltat vpravo vlevo všechny národyokolí, ale Jeruzalém zůstane na svém místě netknutý....
Zachariáš 14:14... Nashromáždí se bohatství všech národůokolí, zlato, stříbro a šaty v nepřeberném množství.)...
Matouš 2:16... nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času...
Matouš 14:35... Místní ho poznali a rozeslali posly po celém okolí. Přinesli k němu všechny nemocné a prosili ho, aby se...
Matouš 15:21...nešpiní." Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla...
Matouš 16:13...a saducejského učení. Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho...
Marek 3:8... z Jeruzaléma i z Idumeje, Zajordánska a z okolí Týru a Sidonu. Když slyšeli, jaké věci dělal, přišla...
Marek 7:24...a špiní člověka." Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se...
Lukáš 4:14...do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho chválili...
Lukáš 4:37...vycházejí?" A zpráva o něm se šířila po celém okolí. Potom vstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu....
Lukáš 7:17...tato zpráva o něm se rozšířila po celém Judskuokolí. Janovi učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy...
Skutky 14:6...do lykaonských měst Lystry a Derbe a jejich okolí. I tam šířili evangelium...

Slova obsahující okolí: okolí (68) okolím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |