Oklamat

Hledám varianty 'oklamat' [ oklamete (1) oklamat (7) oklamali (3) oklamala (1) oklamal (4) ]. Nalezeno 16 veršù.
Soudců 16:10... Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys  oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys...
Soudců 16:15... když u nemáš srdce? třikrát jsi  oklamal! Copak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?"...
2. Samuel 3:25...Znáš přece Abnera, syna Nerova! Přišel  oklamat - chtěl vyzvědět, jak si vedeš; chtěl vyzvědět...
2. Samuel 19:27...Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha  oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj a...
Job 13:9...obhájce Bohu? Dopadnete dobře, vás prozkoumáOklamete ho, jako klamete člověka? Budete-li někomu tajně...
Izaiáš 9:15...lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich mladíky, neslituje se...
Abdiáš 1:3...v největším opovržení! Pýcha tvého srdce  oklamala, tebe, jenž bydlíš v rozeklaných skalách. Myslíš...
Zachariáš 13:4...stydět každý za své prorocké vidění. Aby druhé oklamali, přestanou nosit pláště z kožešiny. "Nejsem prorok...
Matouš 2:16...z Egypta." Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém...
Římanům 7:11...příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalooklamal a jeho pomocí zabil. Zákon je ovšem svatý,...
Římanům 16:18...o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných. O vaší oddanosti se ale ...
2. Korintským 2:11...to před Kristovou tváří kvůli vám. Nenechme se oklamat satanem - jeho úmysly nám přece nejsou neznámé....
2. Korintským 11:3... tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše,...
2. Tesalonickým 2:3... přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha....
Židům 3:13...ještě platí ono "Dnes", aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. Jsme přece Kristovými...
1. Jan 3:7... ten ho neviděl ani nepoznal. Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |