Oka

Hledám varianty 'oka' [ oku (6) oko (39) okem (2) oka (12) ]. Nalezeny 43 verše.
Exodus 21:24...však dojde k ublížení, musíš dát život za životoko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu,...
Exodus 21:26...za podlitinu. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko poškodí, propustí je za...
Leviticus 24:20...mu, co udělal on: zlomeninu za zlomeninuoko za oko, zub za zub. Jaké zmrzačení způsobil, takové mu...
Deuteronomium 19:21...nestane. Neslituješ se nad ním - život za životoko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za nohu. Když...
Deuteronomium 32:10...divé, kvílící. Obklopil jej a pečoval o něj, jak oko v hlavě chránil jej. Jako když orlice bdí nad hnízdem a...
1. Samuel 11:2...ji s vámi tak, že každému z vás vyloupnu pravé oko, abych potupil celý Izrael." Stařešinové z Jábeše ho...
1. Samuel 12:3...od někoho úplatek, abych nad něčím přimhouřil oko? Pokud ano, nahradím vám to." "Nekřivdil jsi nám,"...
Ezdráš 5:5...se jich také na jména stavitelů chrámu. Boží oko však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak je nechali,...
Job 7:8... oči nikdy štěstí nespatří. Nezahlédne  oko, které vidí teď, rozhlédneš se po mně, a nebudu tu...
Job 18:8...záměry ho porazí. Nohama zaplete se do sítě, do oka v chůzi chytí se. Za patu bude lapen do tenat, zaklapne...
Job 20:9...a bude ten tam, bude zapuzen jak noční vidinaOko, jež vídalo ho, ho nespatří, nebude k nalezení ve...
Job 24:15...chudáky; jako zloděj se nocí odplíží. Cizoložné oko soumrak vyhlíží, ‚Nikdo neuvidí,' říká si a tvář si...
Job 28:7... Stezku tam nezná dravý pták, nespatřilo ji oko jestřába. Nekráčí po pyšná šelma, lev nikdy nezavítá...
Žalmy 17:8...kdo před útočníky k tobě prchají! Jak zřítelnici oka opatruj, ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu...
Žalmy 94:9...stvořil ucho - copak neslyší? Ten, kdo zformoval oko - copak nevidí? Ten, který trestá národy - copak...
Žalmy 119:148...vstávám s voláním, na tvé slovo čekám s nadějí.  Oka nezamhouřím, celé noci bdím, abych přemýšlel o tvých...
Přísloví 7:2... Dbej na příkazy a najdeš život, učení jak oko v hlavě chraň. Připoutej si je k prstům, vyryj do srdce...
Přísloví 10:10...pokřivil svou cestu, bude odhalen. Kdo mhouří oko, způsobí potíž, kdo otevřeně kárá, pokoj přinese....
Přísloví 20:12...upřímná je jejich povaha. Slyšící ucho, vidoucí oko - obojí učinil Hospodin. Nemiluj spánek, nezchudneš;...
Kazatel 1:8...všechny ty věci, člověk to ani nemůže vyslovitOko se pohledem nikdy nenasytí, ucho se nenaplní slyšením!...
Kazatel 2:10... moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo  oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem se nevyhnul....
Kazatel 8:16...se poznat moudrost a ve dne v noci nezamhouřit oka, dokud neprohlédnu dění na zemi. Tehdy jsem viděl: Vše...
Izaiáš 64:3...Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s těmi...
Pláč 2:18...ach, hradby Dcery sionské! tvé slzy proudí potokem, je noc či den! Odpočinek si nedopřej, tvé oko...
Zachariáš 2:12..."Kdo se vás dotýká, dotýká se zornice mého oka. Hle, mávnu po nich rukou a stanou se kořistí svých...
Zachariáš 11:17...opouští stádo! Meč na jeho paži, na jeho pravé oko! mu ta paže úplně ochrne, mu to pravé oko...
Matouš 5:29...zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby...
Matouš 5:38...to, je od zlého. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.' vám však říkám, abyste...
Matouš 6:22...tam, kde máš poklad, budeš mít i srdceOko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo...
Matouš 6:23...štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v...
Matouš 7:3... takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třískuoku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš?...
Matouš 7:4...říci svému bratru: ‚Nech , ti vytáhnuoka třísku,' a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni...
Matouš 7:5...Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého...
Matouš 18:9...uvržen do věčného ohně. A jestliže svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít...
Marek 9:47...nohama uvržen do pekla. A kdyby svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího...
Lukáš 6:41... bude jako jeho mistr. Jak to, že vidíš třískuoku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš?...
Lukáš 6:42...svému bratru: ‚Bratře, nech , ti vytáhnuoka třísku,' když nevidíš trám ve vlastním oku? Pokrytče,...
Lukáš 11:34...ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je...
1. Korintským 2:9...by Pána slávy. Ale jak je psáno: "Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na...
1. Korintským 12:16...tomu do těla? A kdyby ucho řeklo: "Když nejsem oko, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla?...
1. Korintským 12:17...snad kvůli tomu do těla? Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam...
1. Korintským 12:21...tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno těloOko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji ," stejně jako hlava...
Zjevení 1:7... Amen. Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro...

Slova obsahující oka: dokazoval (3) dokazuje (2) dokaž (1) doširoka (2) drahokam (2) drahokamů (7) drahokamy (14) nepokaz (1) oka (12) okamžik (11) okamžikem (1) okamžiku (8) okamžitě (1) otroka (20) pokazí (1) pokazily (1) pokaždé (6) potoka (37) prokazoval (6) prokazovali (2) prokazovaly (1) prokazovat (4) prokazuj (2) prokazuje (2) prokazuješ (3) prokazujete (1) prokazuji (3) prokazují (3) prokazujme (1) prokazujte (1) prokaž (15) prokažte (2) proroka (91) roka (2) sádoka (14) soka (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |