Ohromen

Hledám varianty 'ohromen' [ ohromilo (1) ohromí (1) ohromeni (15) ohromena (2) ohromen (5) ]. Nalezeny 24 verše.
1. Královská 10:5...král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých...
2. Letopisů 9:4...král přináší v Hospodinově chrámu, byla naprosto ohromena a řekla mu: "To, co jsem u nás slyšela o tvých...
Žalmy 48:6...k městu přitáhli. Když na pohlédli, zůstali ohromeni, vyděsili se, náhle utekli. Zděšením byli tenkrát...
Izaiáš 13:8...budou svíjet jako rodičky. Jeden nad druhým bude ohromen, tváře jim vzplanou plamenem. Hle, Hospodinův den...
Izaiáš 52:15...člověku nebyl podoben), tak mnohé národy zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí, spatří nevýslovné,...
Daniel 3:24...pece. Náhle se král Nabukadnezar zděsil. Vstalohromen se ptal svých rádců: "Copak jsme nehodili do...
Daniel 4:2...sen. To, co jsem v mysli viděl na lůžku,  ohromilo. Nařídil jsem proto, se ke mně dostaví všichni...
Matouš 8:27...i vlny, a nastal naprostý klid. Učedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se. "Vždyť ho poslouchá...
Matouš 19:25..." Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali se. Ježíš se na...
Marek 1:27... hlasitě vykřikl a vyšel z něj. Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: "Co to ...
Marek 2:12...všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: "Nic takového jsme nikdy...
Marek 5:20... co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý...
Marek 7:37... tím více to rozhlašovali. Lidé byli naprosto ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává...
Marek 9:15... Jakmile ho všichni v zástupu spatřili, byli ohromeni. Běželi k němu a zdravili ho. "Proč se s nimi...
Marek 10:24... kdo mají bohatství!" Učedníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tedy zopakoval: "Synáčkové, jak těžké...
Lukáš 1:12...oltáře. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu však řekl: "Neboj se,...
Lukáš 8:25... "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeniohromeni se pak ptali jeden druhého: "Kdo to vůbec je, že...
Lukáš 8:56... tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče byli ohromeni, ale on jim zakázal komukoli říkat, co se stalo. ...
Lukáš 9:43...chlapce a vrátil ho jeho otci. Všichni byli ohromeni Boží velkolepostí. Zatímco všichni žasli nad vším,...
Skutky 2:6...se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí....
Skutky 3:10...to ten, který sedával a žebral u Krásné brányOhromeni tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe. Zatímco...
Skutky 8:13...viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen. Apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří...
Skutky 12:16... Když konečně otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Pohybem ruky je utišil a vyprávěl jim, jak ho Pán...
Skutky 13:12... Když prokonzul uviděl, co se stalo, uvěřilohromen Pánovým učením. Pavel a jeho společníci pak odpluli...

Slova obsahující ohromen: ohromen (5) ohromena (2) ohromeně (1) ohromeni (15) ohromení (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |