Ohnivou

Hledám varianty 'ohnivou' [ ohnivými (3) ohnivým (2) ohnivých (12) ohnivý (3) ohnivou (25) ohnivém (4) ohnivého (4) ohnivé (32) ohnivá (17) ]. Nalezeno 100 veršù.
Genesis 15:17...se kouřící pec a mezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do...
Exodus 3:2...pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se muohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův anděl....
Exodus 13:21...sloupu, aby je vedl na cestě, a v nociohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v...
Exodus 13:22...jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin...
Exodus 14:24...doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédlohnivého a oblakového sloupu na tábor Egypťanů a uvrhl...
Exodus 29:18... Je to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůněohnivá oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého berana a Áron a...
Exodus 29:25...to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova pověření pak vezmeš...
Exodus 29:41...a úlitbou tak jako ráno. Bude to příjemná vůněohnivá oběť Hospodinu. Toto je po všechna vaše pokolení...
Exodus 30:20...k oltáři, aby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou, aby nezemřeli. Budou si...
Leviticus 1:9...nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li darem...
Leviticus 1:13...a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběťohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu...
Leviticus 1:17... na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběťohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo...
Leviticus 2:2... Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti...
Leviticus 2:3...Áronovi a jeho synům jako svatosvatý dílohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou oběť...
Leviticus 2:9...památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti...
Leviticus 2:10...Áronovi a jeho synům jako svatosvatý dílohnivých obětí Hospodinu. Žádná moučná oběť, kterou...
Leviticus 2:11... nesmí být kvašená. Nikdy nedáte dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je...
Leviticus 2:16...kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou...
Leviticus 3:3...stran. Potom z této pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti i...
Leviticus 3:5...obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li...
Leviticus 3:9...ze všech stran. Potom z pokojné oběti přinese ohnivou oběť Hospodinu: její tuk, totiž celý tučný ocas,...
Leviticus 3:11... Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je...
Leviticus 3:14...oltář ze všech stran. Potom z něj přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající vnitřnosti a...
Leviticus 3:16... Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako příjemnou vůni. Všechen tuk patří...
Leviticus 4:35...oběti) a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad...
Leviticus 5:12...památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj...
Leviticus 6:10... neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to svatosvaté, tak jako oběť za hřích a...
Leviticus 6:11... Každý Áronův mužský potomek smí jístohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 7:5... Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť odškodnění. Každý...
Leviticus 7:25... kdo by jedl tuk dobytčete, z něhož přinesl ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. V...
Leviticus 7:30...Hospodinu dar. Vlastníma rukama přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudím, aby je...
Leviticus 7:35...od synů Izraele." Toto je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům ode dne, kdy...
Leviticus 8:21... Byla to příjemně vonící zápalná oběť, byla to ohnivá oběť Hospodinu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak...
Leviticus 8:28... Byla to příjemně vonící oběť pověření, byla to ohnivá oběť Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudí a zvedáním je...
Leviticus 10:12...moučnou oběť, která zbyla z Hospodinových ohnivých obětí, a jezte ji nekvašenou poblíž oltáře, neboť...
Leviticus 10:13... neboť je to stanovený příděl z Hospodinových ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo...
Leviticus 10:15...odevzdání a hrudí pozvedání přinesou spoluohnivými oběťmi tuku, aby to zvedáním nabídli Hospodinu....
Leviticus 21:6...jméno svého Boha. Přinášejí Hospodinovy ohnivé oběti, pokrm svého Boha; proto jsou svatí. Nesmí...
Leviticus 21:21...by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. vadu, a tak se nepřiblíží, aby...
Leviticus 22:22... Nic takového nedáte Hospodinu na oltář jako ohnivou oběť. Býka nebo berana s pokroucenými nebo...
Leviticus 22:27...počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž...
Leviticus 23:8...práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Sedmého dne bude další svaté shromáždění;...
Leviticus 23:13...mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící ohnivá oběť Hospodinu. K tomu přidáte čtvrtku hinu vína...
Leviticus 23:18... Spolu s moučnými oběťmi a úlitbami budou ohnivou obětí příjemně vonící Hospodinu. Obětujte rovněž...
Leviticus 23:25...dělat žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:27...shromáždění: budete se pokorně postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne nebudete dělat žádnou...
Leviticus 23:36...práci. Po sedm dní budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti. Osmého dne budete mít další svaté...
Leviticus 23:37...shromáždění. Při nich budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti - zápalnou i moučnou oběť, oběť pokojnou i...
Leviticus 24:7... aby bylo na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou narovnány...
Leviticus 24:9...svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení." Syn...
Numeri 14:14...sám je předcházíš v oblakovém sloupu ve dne a v ohnivém sloupu v noci. Když tento lid do posledního vybiješ...
Numeri 15:3...ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili příjemnou vůni -...
Numeri 15:10...hinu oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Tak bude naloženo s...
Numeri 15:13...každý narozený v Izraeli, když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Kdyby v budoucích...
Numeri 15:14...nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom...
Numeri 15:25...a oni za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před...
Numeri 18:9...podíl tobě a tvým synům. Ze svatosvatých darů, z ohnivých obětí, ti připadne toto: Každý jejich dar, který...
Numeri 18:17...pokropíš oltář a jejich tuk necháš dýmat jako ohnivou oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso...
Numeri 28:2...v určený čas přinášíte oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni. Řekni jim: Toto je ohnivá...
Numeri 28:3...oběť, mou příjemnou vůni. Řekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den:...
Numeri 28:6... ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůněohnivá oběť Hospodinu. K beránku patří úlitba čtvrtky hinu...
Numeri 28:8...oběť i úlitbu jako ráno. Bude to příjemná vůněohnivá oběť Hospodinu." "V sobotní den obětuj dva roční...
Numeri 28:13...je zápalná oběť, připravená jako příjemná vůněohnivá oběť Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu...
Numeri 28:19...shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé...
Numeri 28:24...tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu; je obětován...
Numeri 29:6...příslušných pravidel jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť Hospodinu." "Desátého dne téhož sedmého měsíce...
Numeri 29:13...Hospodinovu slavnost: Jako příjemnou vůni, jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti 13 mladých...
Numeri 29:36...žádnou běžnou práci. Jako příjemnou vůniohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti jednoho...
Deuteronomium 18:1...mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou žítohnivých obětí Hospodinu, z jeho dědictví. Nebudou mít...
Jozue 13:14...žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl. Toto...
1. Samuel 2:28...efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé oběti synů Izraele. Proč tedy pošlapáváte oběti a...
2. Královská 2:11...dál a rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru vystoupil do...
2. Královská 6:17...otevřel oči a hle - uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů! Když se k němu Aramejci začali...
Nehemiáš 9:12...je vodil sloupem oblakovým, v noci pak sloupem ohnivým svítils jim na cestu, po které měli jít. Na horu...
Nehemiáš 9:19...je nikdy neopouštěl, ve dne je vodil po cestěohnivý sloup byl s nimi v noci, svítil jim na cestu, po...
Žalmy 7:14...luk a zamíří, smrtelné zbraně na něj připravíohnivé šípy zhotoví. Na toho, jenž plodí proradnost, jenž...
Žalmy 76:4...zvolil, na Sionu své obydlí. Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně, meč i štít. séla Jak oslnivý...
Žalmy 78:14...jako hromady. Oblakem svým je vodil ve dneohnivým světlem za nocí. Rozlomil skály v poušti, jak z...
Daniel 3:6...a neklaněl se, bude ihned hozen do rozpálené ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů...
Daniel 3:11...by nepadl a neklaněl se, bude hozen do rozpálené ohnivé pece. Jsou tu ale jistí Židé, které jsi ráčil...
Daniel 3:15...se nepokloníte, budete ihned hozeni do rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás mohl zachránit z moci?"...
Daniel 3:17... bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na...
Daniel 3:20...Mešacha a Abednega svážou a hodí je do rozpálené ohnivé pece. A tak ty muže svázali, jak byli - v pláštích,...
Daniel 3:21... kalhotách i čepicích - a hodili je do rozpálené ohnivé pece. Protože byl králův rozkaz tak přísný,...
Daniel 3:23... pak dopadli svázaní doprostřed rozpálené ohnivé pece. Náhle se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a...
Daniel 3:26...syn!" Nabukadnezar přistoupil k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: "Šadrachu, Mešachu, Abednego,...
Daniel 7:10...žhnoucí plameny a jeho kola - oheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a...
Zachariáš 2:9...městem bez hradeb. sám, praví Hospodin, budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou vprostřed něj.'" "Pojďte...
Malachiáš 3:2...Kdo obstojí, se ukáže? Vždyť bude jako ohnivá výheň, jako louh běliče! Usedne a jako tavič...
Matouš 13:42... totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví...
Matouš 13:50... oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste...
Skutky 2:3...celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z...
Efeským 6:16...štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a...
2. Tesalonickým 1:8...Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými andělyohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a...
Juda 1:23...pochybují, mějte soucit. Jiné zachraňujte jakoohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň...
Zjevení 4:5...a hlasy hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích. Před trůnem...
Zjevení 10:1... jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou knížku a postavil se...
Zjevení 19:20...jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou a ostatní pobil meč...
Zjevení 20:14...svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera - to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl...
Zjevení 20:15...nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |