Ohni

Hledám varianty 'ohni' [ ohni (37) ohněm (52) ohně (57) oheň (156) ]. Nalezeny 283 verše.
Genesis 11:3...řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme jeohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty....
Genesis 19:24... A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síruoheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní...
Genesis 22:6...naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého...
Genesis 22:7...Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k zápalné...
Exodus 3:2...pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se muohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův anděl....
Exodus 12:8...ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými bylinami....
Exodus 12:9...syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte...
Exodus 12:10... Pokud z něj do rána něco zbude, spálíte toohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra,...
Exodus 19:18...kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupilohni. Stoupal z dým jako z pece a celá hora se mohutně...
Exodus 22:5...ze svého pole a ze své vinice. Když vypukne oheň a zachvátí křoví, takže shoří stoh nebo stojící obilí...
Exodus 24:17...sláva na vrcholu hory jako stravující oheň. Mojžíš vešel doprostřed oblaku a vystoupil na horu....
Exodus 29:14...z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš...
Exodus 29:34...něco zůstane do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíš s...
Exodus 32:20...vzal to tele, které si udělali, roztavil jeohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal...
Exodus 32:24...si je!' Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid...
Exodus 35:3...nějakou práci, zemře. V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků." Mojžíš celé izraelské...
Exodus 40:38...Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich...
Leviticus 1:7...na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty díly i...
Leviticus 1:12...a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou....
Leviticus 1:17...nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící...
Leviticus 2:14...oběti drcené zrní z čerstvých klasů pražených na ohni. Přidej k olej a polož na ni kadidlo; je to moučná...
Leviticus 3:5...se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu....
Leviticus 4:12...čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. je spálen na místě, kam se sype popel....
Leviticus 6:2...Zápalná oběť zůstane celou noc do ránaohništi na oltáři, kde bude planout oheň. Kněz si...
Leviticus 6:3...spodky. Vybere popel ze zápalné oběti strávené ohněm na oltáři a vysype jej poblíž oltáře. Potom se...
Leviticus 6:5...na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno zapálí...
Leviticus 6:6...tuk pokojných obětí. na oltáři stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné oběti:...
Leviticus 8:17...býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak...
Leviticus 9:11...přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběť. Jeho...
Leviticus 9:24...Hospodinova sláva. Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když...
Leviticus 10:1...pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před Hospodinem...
Leviticus 10:2... jaký jim nepřikázal. Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš...
Leviticus 13:24...za čistého. Když bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po vznikne bělavě narudlá nebo bílá...
Leviticus 16:13...za oponu. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na Truhle svědectví zakryje oblak...
Leviticus 16:27... Jejich kůže, maso a výkaly tam budou spáleny na ohni. Také ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si...
Numeri 3:4...Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou...
Numeri 6:18...svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezme z onoho berana vařené...
Numeri 9:15...do rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohně. Tak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v...
Numeri 9:16...Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned...
Numeri 11:1...to Hospodin uslyšel, vzplanul hněvem. Hospodinův oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj tábora. Lid tedy...
Numeri 11:2...Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k Hospodinuoheň uhasl. To místo nazvali Tabera, Spáleniště, neboť tam...
Numeri 11:3... neboť tam proti nim vyšlehl Hospodinův oheň. Chátry přimíšené k nim se pak zmocnila lačnost....
Numeri 16:35...země nepohltí i nás!" Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil. ...
Numeri 19:6...dřevo, yzop a šarlatovou látku a hodí to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz si pak vypere oděv,...
Numeri 21:28...město Sichonovo! Z Chešbonu totiž vyšlehl oheň, z města Sichonova plamen, jenž pohltil Ar Moábský,...
Numeri 21:30... k Dibonu; plenili jsme jej k Nofachuoheň plál k Medebě." Tak se Izrael usadil v zemi...
Numeri 26:10... Celá ta tlupa pomřela a oněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným znamením. Korachovi synové...
Numeri 26:61... když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších...
Numeri 31:23... bronz, železo, cín a olovo, vše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to ale...
Deuteronomium 1:33...a ukazoval vám cestu, kterou máte jít - za noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše slova,...
Deuteronomium 4:11...se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm k samému nebi; kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k...
Deuteronomium 4:12... Tehdy k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu,...
Deuteronomium 4:15...k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy...
Deuteronomium 4:24...Bůh, zakázal. Hospodin, tvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující Bůh! V zemi budeš plodit syny a...
Deuteronomium 4:33...kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy...
Deuteronomium 4:36... aby vyučil, a na zemi ti ukázal svůj veliký oheň, abys slyšel jeho slova z prostředku ohně. To proto,...
Deuteronomium 5:4... Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a...
Deuteronomium 5:5...Hospodinovo slovo, protože jste se báli toho ohně a nechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl: " jsem...
Deuteronomium 5:22...na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračna a nic k nim nedodal. Napsal je na dvě...
Deuteronomium 5:23...ten hlas z prostředku tmy, zatímco hora plála ohněm, přistoupili jste ke mně - všichni představitelé...
Deuteronomium 5:24...velikost; slyšeli jsme jeho hlas z prostředku ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s...
Deuteronomium 5:25...ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas...
Deuteronomium 5:26...slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohně a zůstal naživu? Přistup k němu sám a vyslechni vše,...
Deuteronomium 9:3... tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je vyhladí, on je před tebou pokoří, takže je...
Deuteronomium 9:10... která k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch...
Deuteronomium 9:15...v obou rukou jsem sestoupil z hory. A hora plála ohněm. Tenkrát jsem uviděl, jak jste zhřešili proti...
Deuteronomium 9:21...hříšné dílo, to tele, jsem pak vzal, roztavilohni, roztloukl a rozdrtil na jemný prášek, který jsem...
Deuteronomium 10:4... které vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin...
Deuteronomium 12:31... Dokonce pro své bohy pálí své syny a dceryohni! Pečlivě dodržujte vše, co vám přikazuji - nic k tomu...
Deuteronomium 18:10...tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj,...
Deuteronomium 18:16...hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím ten veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to...
Deuteronomium 32:22... nerozumným národem je popudím. vzplanul oheň mého hněvu, šlehá do hlubin podsvětí. Pohltí zemi i...
Deuteronomium 33:2...zazářil. S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádešeoheň Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi!...
Soudců 6:21...se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň a maso i chleby pohltil. Mezitím se mu Hospodinův...
Soudců 9:15...se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní oheň vyšlehne, libanonské cedry sežehne! Nuže, zachovali...
Soudců 9:20...vás! Ale pokud ne, pak z Abimelecha vyšlehne oheň a sežehne šechemské měšťany i Bet-milo! vyšlehne...
2. Samuel 22:9... Dým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehly. Nebe...
2. Samuel 23:7...nikdo nedotkne, železo a tyč se na něj bereoheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových...
1. Královská 18:24...budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh." Na to všechen lid odpověděl: "Ano,...
1. Královská 18:25...vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte." Vzali tedy býka, jak jim navrhl,...
1. Královská 18:38...srdce obrátíš zpět." Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběť i dřevo, ba i ty kameny a hlínu,...
1. Královská 19:12...ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni - tichý,...
2. Královská 1:10...Eliáš veliteli, "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom z nebe...
2. Královská 1:12...muž," odpověděl Eliáš, "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i těch tvých padesát." Vtom z nebe...
2. Královská 1:14...tvých padesáti služebníků. Hle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s jejich padesáti muži,...
2. Královská 16:3...králů. Vlastního syna dokonce nechal provést ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin...
2. Královská 17:17...a sloužili Baalovi. Své syny a dcery prováděli ohněm a zabývali se čarováním a věštěním. Zaprodali se,...
2. Královská 17:31... Obyvatelé Sefarvaimu spalovali své dětiohni sefarvaimským božstvům Adramelechovi a Anamelechovi. K...
2. Královská 19:18...jejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských...
2. Královská 21:6...zástupům. Dokonce provedl vlastního syna ohněm. Věštil, čaroval, zabýval se jasnovidectvím a...
2. Královská 23:10...aby tam nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako oběť Molochovi. Od vchodu do Hospodinova chrámu...
1. Letopisů 14:12...své bůžky a David je přikázal naházet do ohně. Filištíni později znovu vytáhli a vpadli do toho...
1. Letopisů 21:26...a on mu odpověděl - na zápalný oltář padl oheň z nebe. Hospodin pak řekl andělu, vrátí svůj meč do...
2. Letopisů 7:1...dokončil tuto modlitbu, z nebe sestoupil oheň a pohltil zápalnou oběť i ostatní oběti. Chrám...
2. Letopisů 7:3... Všichni synové Izraele viděli, jak sestupuje oheň. Když spatřili Hospodinovu slávu nad chrámem, poklekli...
2. Letopisů 16:14...a k jeho poctě zažehli nesmírně veliký pohřební oheň. Na Asově místě začal kralovat jeho syn Jošafat,...
2. Letopisů 21:19... Jeho lid k jeho poctě ani nezažehl pohřební oheň, jako to udělal jeho otci. Stal se králem ve...
2. Letopisů 28:3...v údolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin...
2. Letopisů 33:6...nebeským zástupům. Dokonce prováděl vlastní syny ohněm v údolí Ben-hinom. Věštil, čaroval, kouzlil, zabýval...
2. Letopisů 35:13... Takto naložili i s býčky. Beránky pekli na ohni, jak je předepsáno, ale zasvěcené části vařili v...
Nehemiáš 2:3...mých předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se král. Modlil jsem se tedy...
Nehemiáš 2:13...pobořené jeruzalémské hradby a brány poničené ohněm. Došel jsem ke Studniční bráně a ke Královskému...
Nehemiáš 10:35...čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je psáno v Zákoně. Zavazujeme se každoročně...
Job 18:5...skály na místě? Světlo darebáka uhasne, plamen ohně mu zářit nebude. Světlo v jeho stanu ve tmu změní se a...
Job 20:26... na jeho poklady čeká černá tma. Pohltí ho oheň, jenž nebyl rozdmýchán, cokoli zůstalo u něj doma,...
Job 22:20... jejich jmění je to tam, jejich bohatství oheň spolykal!' Poddej se Bohu a najdeš klid, takto ti...
Job 31:12...zločin, byl by to trestuhodný hřích, byl by to oheň k záhubě spalující, vykořenil by vše, co pěstuji!...
Žalmy 18:9... Dým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehly. Nebe...
Žalmy 21:10...peci - ve svém hněvu je zničí Hospodin, jeho oheň je pohltí! Jejich plemeno ty ze země shladíš, jejich...
Žalmy 29:7...skáče jak mládě buvolí! Hlas Hospodinův srší ohněm, hlas Hospodinův pouští otřásá - kádešskou pouští...
Žalmy 38:8...v zármutku se potácím. slabiny jsou v jednom ohni, jediné zdravé místo mi v těle nezbylo. Bezmocný jsem...
Žalmy 39:4...jen jitřil jsem. Srdce pálilo v útrobáchoheň mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk začal...
Žalmy 50:3...se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj prudká vichřice! Svolává...
Žalmy 66:12...vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše hlavyohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě....
Žalmy 68:3...dýmu, tak je rozeženeš - jako vosk taje před ohněm, ničemové zhynou před Bohem! Jásat před Bohem však...
Žalmy 78:63...dědictví se rozhořčil. Jejich mladíky pohltil oheň, jejich pannám nezazněly písně svatební. Jejich kněží...
Žalmy 80:17...ratolest, kterou sis pěstoval, posekána, spálena ohněm je, od tvého hněvu umírá. Kéž je tvá ruka nad mužem...
Žalmy 83:15... jsou jak stéblo větrem zmítané. Jako když oheň vypaluje lesy, jako když plamen hory sežehne, takto je...
Žalmy 89:47... budeš ukrývat? Napořád? Musí tvá zuřivost jak oheň plát? Jak krátký je můj život - vzpomeň si! K jaké...
Žalmy 105:39...Rozestřel oblak, aby jim dal stín, noc jim svým ohněm prozářil. Na jejich žádost dal jim křepelky, sytil je...
Žalmy 106:18... Dátana pohltila, Abiramovu hordu pohřbilaOheň vyšlehl proti tlupě, spálil ty darebáky plamenem!...
Žalmy 118:12...jsem je porazil. Jak vosy se na sesypali, jak oheň z trní ale uhasli - v Hospodinově jménu jsem je...
Přísloví 6:27...však vzácnou duši uloví! Může muž ukrýt oheň v klíně, aniž by propálil si šat? Může snad chodit po...
Přísloví 16:27... Ve špíně se hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plál. Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač...
Přísloví 26:21... tichne svár. Uhlí je pro výheň, dřevo pro oheň, svárlivý člověk pro vzplanutí rozepře. Pomluvy se...
Přísloví 30:16... neplodné lůno, nezavlažená země a nezkrotitelný oheň. Tomu, kdo vysmívá se otci a poslušností k matce...
Izaiáš 4:4...v Jeruzalémě. Pán tehdy duchem soudu a duchem ohně smyje špínu sionských dcer a umyje Jeruzalém od krve....
Izaiáš 4:5...přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně. Poskytne přístřeší a stín před denním horkem a...
Izaiáš 5:24...a spravedlivým právo odepřou! Proto jako oheň polyká strniště a seno mizí v plamenech, právě tak...
Izaiáš 10:17...zapálí plamen nejprudší. Světlo Izraele se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten oheň...
Izaiáš 26:11...lid! se zastydí! všechny tvé nepřátele oheň pohltí! Nám však, Hospodine, pokoj působíš; za vše, co...
Izaiáš 27:11...uschnou a upadnou, ženy je přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku rozumu, jeho Tvůrce se nad...
Izaiáš 29:6... mohutným burácením, bouří a vichřicí, plamenem ohně, který vše pohltí. Horda všech národů, jež proti...
Izaiáš 30:27...dým. Jeho rty jsou plné zuření, jeho jazyk jak oheň sžíravý, jeho dech jako řeka v povodni, která k...
Izaiáš 30:30...doléhá s hrozným hněvem, s plameny sžírajícího ohně, s průtrží, lijákem a kroupami. Hospodin svým hlasem...
Izaiáš 30:33...v bitvě porazí. dávno je připraveno tofetské ohniště, dost hluboké a široké i pro krále! Hranice...
Izaiáš 31:9...mou korouhví, praví Hospodin, který na Sionu oheň a v Jeruzalémě pec. Hle - přichází spravedlivý král,...
Izaiáš 33:11...pozvednu a vyvýším! Těhotní senem, slámu rodíteohněm vás pohltí vlastní hněv. Národy budou spáleny na...
Izaiáš 33:12... Národy budou spáleny na prášek, vykácené trní oheň sežehne. Slyšte, dalecí, co jsem vykonal, poznejte,...
Izaiáš 33:14...bezbožné: "Kdo z nás obstojí před sžírajícím ohněm? Kdo z nás obstojí před věčným plamenem?" Ten, kdo...
Izaiáš 37:19...jejich země zpustošili a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských...
Izaiáš 43:2...přes řeky, nestrhne proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen nespálí. Hospodin jsem přece...
Izaiáš 44:16...modlu, před níž poklekne. Půlku dřeva spálí na ohni, na němž si maso k jídlu připraví, peče si pečeni a...
Izaiáš 44:19... nemá rozum, nepomyslí si: "Půlku jsem spálil na ohni, upekl jsem si chleba na uhlí, pekl jsem maso a...
Izaiáš 47:14... co na tebe přichází. Hle - jsou pouhá slámaoheň spálí je, ani sebe nezachrání z moci plamene! K...
Izaiáš 50:11...Boha spoléhá. Ale vy všichni, kdo rozděláváte oheň a pořizujete si pochodně, choďte si ve světle...
Izaiáš 64:1... aby se před tebou hory roztřásly! Jako když oheň zapálí roští a vodu v hrnci uvaří, tak tví...
Izaiáš 65:5...než ty!" Takoví dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou:...
Izaiáš 66:15...se však rozhněvá. Hle - Hospodin přicházíohněm, jeho vozy jsou jako vichřice! V zuřivosti vylije...
Izaiáš 66:16... své hrozby v plamenech. Hospodin se bude soudit ohněm, svým mečem s každým člověkem; Hospodin mnohé pobije....
Izaiáš 66:24...mně vzbouřili. Jejich červ totiž nehyne a jejich oheň nehasne - všem lidem budou k výstraze! Slova...
Jeremiáš 5:14...takové věci, hle, ti dám do úst slova jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hle, dome Izraele,...
Jeremiáš 6:29...jsou zvrhlost sama. Měchy dmýchají naplnooheň pohltil všechno olovo, to přetavování však bylo...
Jeremiáš 7:18...ulicích? Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes....
Jeremiáš 7:31... aby tam pálili své vlastní syny a dceryohni - to jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na...
Jeremiáš 11:16...hrozné bouře ji ale zapálí, její ratolesti zničí oheň! Hospodin zástupů, který sázel, vyslovil nad tebou...
Jeremiáš 17:27...do bran Jeruzaléma, pak v jeho branách zapálím oheň, který pohltí jeruzalémské paláce a nezhasne!" Slovo,...
Jeremiáš 20:9...Jeho slovo mi ale hoří v srdci, je jako oheň v mých kostech zavřený; nemohu ho v sobě zadržet,...
Jeremiáš 21:14...Hospodin, jak si vaše skutky zaslouží. Zapálím oheň ve vašem lese a ten pohltí vše kolem." Tak praví...
Jeremiáš 22:7...zporážejí ty tvé skvělé cedry a naházejí do ohně! budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto...
Jeremiáš 23:29...vedle zrní? praví Hospodin. Není slovo jako oheň? praví Hospodin. Jako kladivo skálu drtící? Hle, ...
Jeremiáš 32:35...Baalovi, aby tam prováděli své syny a dcery ohněm jako oběť Molochovi. To jsem jim přece nepřikázal, to...
Jeremiáš 34:2...do rukou babylonského krále a ten je vypálí ohněm. Ani ty před ním neunikneš, ale budeš jistě chycen a...
Jeremiáš 34:5...mečem; zemřeš v pokoji. Jako se zažíhal pohřební oheň k poctě tvých předků, dávných králů, kteří byli před...
Jeremiáš 36:23... král je vždy perořízkem odřízl a vhodil do ohně v nádobě. Nakonec v tom ohni skončil celý svitek. Když...
Jeremiáš 36:32...oné knihy, kterou judský král Joakim spálilohni. A bylo k nim přidáno ještě mnoho slov jim podobných. ...
Jeremiáš 43:12... ten pod meč. V chrámech egyptských bohů založí oheň, vypálí je a pobere. Probere egyptskou zem dočista,...
Jeremiáš 48:45...se zastaví vyčerpaní běženci. Z Chešbonu ale oheň vyšlehne, z domu Sichonova plamen, jenž pohltí skráně...
Jeremiáš 49:27...Hospodin zástupů. Zapálím na damašských hradbách oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce!" Toto praví Hospodin...
Jeremiáš 50:32... že ho nikdo nezvedne. V jeho městech zapálím oheň a ten pohltí vše kolem. Tak praví Hospodin zástupů:...
Jeremiáš 51:58...se namáhaly zbytečně, jejich dřina půjde do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil...
Pláč 1:13...ranil Hospodin v den, kdy se rozlítil. On seslal oheň z výšiny do mých kostí, které zachvátil. On nastražil...
Pláč 2:3...pravici. Vzplanul proti Jákobovi plamenem jak oheň, jenž vše spaluje. Jako nepřítel napjal luk s pravicí...
Pláč 2:4...pobil vše, co bylo krásné na pohled. Jak oheň vylil svůj prudký hněv na stánek Dcery sionské....
Pláč 4:11...hněv, dal průchod svému zuření. Zapálil na Sionu oheň, jenž pohltil jeho základy. Nevěřili by zemští králové...
Ezechiel 1:27...vzácného kovu; kolem dokola byl obklopen jakýmsi ohněm. Rovněž jakoby od jeho pasu dolů jsem viděl jakýsi...
Ezechiel 5:2...dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem kolem něj a...
Ezechiel 5:4...pláště. I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohně a nech je tam shořet. Plamen z nich zachvátí celý dům...
Ezechiel 8:2...lidská postava! Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu vzhůru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu....
Ezechiel 10:6...onomu muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze soukolí, zprostřed cherubů," vešel mezi a...
Ezechiel 10:7...se ke kolu. Jeden z cherubů natáhl rukuohni mezi cheruby, nabral jej a podal do dlaní muže oděného...
Ezechiel 15:4... na který se něco zavěsit? Hle - hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K...
Ezechiel 15:6...oproti lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálení, stejně tak zanechám i obyvatele Jeruzaléma...
Ezechiel 15:7... Postavím se proti nim tváří. I když seohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 19:14...do země suché a vyprahlé. Z jejích větví vyšlehl oheň a její plody pohltil. Nezůstala žádná silná větev...
Ezechiel 21:3...praví Panovník Hospodin: Hle - zažehnu v tobě oheň a ten v tobě spálí každý strom, zelený či suchý....
Ezechiel 21:4...lidé tehdy uvidí, že jsem ten neuhasitelný oheň zažehl Hospodin." Tehdy jsem zvolal: "Ach ne,...
Ezechiel 23:25... Vezmou tvé syny i dcery a spálí tvé potomkyohni. Strhají z tebe šaty a seberou ti šperky...
Ezechiel 24:3...- Tak praví Panovník Hospodin! Postav hrnec na oheň, postav ho i s vodou v něm. Nalož do něj kusy masa,...
Ezechiel 24:12... Hrnec je plný spáleniny, která nepouští. Do ohně s tím! Tvá nečistota je ve zvrhlosti. Snažil jsem se...
Ezechiel 30:8... že jsem Hospodin, v Egyptě zapálím oheň a jeho spojenci budou zničeni. V onen den ode ...
Ezechiel 30:16...thébské hordy vyhladím. Zažehnu v Egyptě takový oheň, že se Pelusium bude svíjet v bolestech, Théby budou...
Ezechiel 38:22...mračen a kroupami jako kameny, budu dštít oheň a síru na něj a jeho šiky - na všechny ty národy,...
Ezechiel 39:6...jsem promluvil, praví Panovník Hospodin. Pošlu oheň i proti Magogovi a těm, kdo si žijí v bezpečí na...
Daniel 3:26...syn!" Nabukadnezar přistoupil k otvoru rozpálené ohni pece a zvolal: "Šadrachu, Mešachu, Abednego,...
Daniel 3:27...se shromáždili, aby viděli ty muže, kterým oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani...
Daniel 7:9... Jeho trůn - žhnoucí plameny a jeho kolaoheň hořící! Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou...
Ozeáš 8:14...spoustu měst. ale sešlu na jejich města oheň - ten jim ty tvrze sežehne! Neraduj se, Izraeli,...
Joel 1:19... Volám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl oheň a lesy lehly popelem. Sténá k tobě i divá zvěř,...
Joel 1:20...vyschla voda v potoce; širé pastviny spolkl oheň! na Sionu troubí polnice, na svaté hoře poplach...
Joel 2:3... nebude žádná podobná: Před nimi sžírající oheň, za nimi plamen plápolá. Před nimi zem jak zahrada...
Joel 3:3...dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krevoheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než...
Amos 1:4...mlátili cepy okovanými, sešlu na Chazaelův dům oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce. Rozlámu závoru...
Amos 1:7...a prodávali je Edomským, sešlu na hradby Gazy oheň, aby pohltil její paláce. Odstraním toho, kdo trůní v...
Amos 1:10...smlouvu ani nevzpomněli, sešlu na hradby Týru oheň, aby pohltil jeho paláce. Toto praví Hospodin: Edom...
Amos 1:12... dál a dál ve svém zuření - za to sešlu na Teman oheň, aby pohltil paláce v Bosře. Toto praví Hospodin:...
Amos 1:14...své hranice, zapálím na hradbách Raby oheň, aby pohltil její paláce uprostřed vřavy v den boje,...
Amos 2:2...krále spálili na prášek, sešlu na Moába oheň, aby pohltil keriotské paláce. Moáb zahyne uprostřed...
Amos 2:5... jejich předci šli, za to sešlu na Judu oheň, aby pohltil jeruzalémské paláce. Toto praví Hospodin:...
Amos 5:6... žijete! se na dům Josefův nevrhne jak oheň, který stravuje, který nikdo v Bet-elu uhasit nemůže!...
Amos 7:4...Hle - Panovník Hospodin volal, že povede soud ohněm! Když strávil širý oceán a měl pohltit i zem, řekl...
Abdiáš 1:18...zpět svůj dědičný majetek. Dům Jákobův pak bude ohněm a Josefův dům plamenem, dům Ezauův však bude...
Micheáš 1:4... rozvírají se rokliny, podobají se voskuohni, vodě stékající horským úbočím. A to vše kvůli...
Micheáš 1:7...její modly budou rozbity, všechny její výdělky ohněm spáleny, všechny její sochy zpustoším. Co si vydělala...
Nahum 3:13...ženy! Brány tvé země jsou nepřátelům otevřenyoheň pohltil tvé závory. Čerpej si vodu pro čas obležení,...
Abakuk 2:13...zástupů neurčil, že dřina národů přijde do ohně, že se namáhají zbytečně? Celou zemi totiž naplní...
Zachariáš 3:2...Jeruzalém! Copak to není oharek vyrvanýohně?" Jošua přitom stál před andělem oblečen do špinavých...
Zachariáš 11:1... Své brány, Libanone, otevři - tvé cedry oheň pohltí! Kvílejte, cypřiše - cedry padly, velikáni jsou...
Zachariáš 13:9...zůstane jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví stříbro, protříbím je, jako...
Matouš 3:10...který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Jistě, vás křtím vodou k pokání, ale ten, který...
Matouš 3:11...zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatýmohněm. lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat. Svou...
Matouš 3:12...do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm!" Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu,...
Matouš 5:22...by mu řekl: ‚Blázne!' bude vydán pekelnému ohni. Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si...
Matouš 7:19...který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci...
Matouš 13:40...andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje seohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své...
Matouš 17:15... padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale...
Matouš 18:8...obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně. A jestliže svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od...
Matouš 18:9... než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně. [11] Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z...
Matouš 25:41...řekne: ‚Jděte ode , vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly! Neboť...
Marek 9:22..."Od dětství," odpověděl. "Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat,...
Marek 9:43...s oběma rukama do pekla, do toho neuhasitelného ohně. [46] A kdyby sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro...
Marek 9:48...očima uvržen do pekla, kdejejich červ nehyneoheň nehasne'. Každý totiž bude solen ohněm...
Marek 9:49...nehyne a oheň nehasne'. Každý totiž bude solen ohněm. Sůl je dobrá. Kdyby ale sůl přestala být slaná, čím...
Marek 14:54...dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a ohříval seohně. Vrchní kněží s celou Veleradou pak proti Ježíši...
Lukáš 3:9...nenese dobré ovoce, bude poražen a vhozen do ohně!" "Co máme dělat?" ptaly se ho zástupy...
Lukáš 3:16...sandálu. On vás bude křtít Duchem svatýmohněm. drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat....
Lukáš 3:17...do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm." Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a...
Lukáš 9:54...Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" Ježíš se však obrátil a...
Lukáš 12:49...od toho vyžádají víc. Přišel jsem na zem založit oheň a jak toužím, aby hořel! Mám ale podstoupit křest a...
Lukáš 17:29...toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den,...
Lukáš 22:55...následoval. Když uprostřed dvora zapálili oheň a sesedli se okolo, posadil se mezi i Petr. Jak...
Lukáš 22:56... posadil se mezi i Petr. Jak seděl tváříohni, jedna služka si ho všimla, upřeně se na něj podívala...
Jan 15:6...a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a slova zůstanou...
Jan 18:18...Protože bylo chladno, otroci a strážní rozdělali oheň. Stáli okolo a ohřívali se. Petr tam stál a ohříval se...
Jan 18:25...k veleknězi Kaifášovi. Šimon Petr zatím stálohně a ohříval se. Zeptali se ho: "Nepatříš snad k jeho...
Jan 21:9... Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl: "Přineste...
Skutky 2:19... Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krevoheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev,...
Skutky 28:2...se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili oheň a všechny nás k němu pozvali, protože pršelo a bylo...
Skutky 28:3... Pavel nasbíral hromadu roští. Když přikládal na oheň, zakousla se mu do ruky zmije unikající před žárem....
Skutky 28:5...ho nenechala naživu." Pavel však hada setřásl do ohně a nic zlého se mu nestalo. Domorodci očekávali, že...
1. Korintským 3:13...najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li...
1. Korintským 3:15...sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás...
Židům 10:27...jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem...
Židům 11:34...zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti,...
Židům 12:18...jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici, k troubení polnice a k...
Židům 12:29...a posvátnou bázní. Vždyť náš Bůh je stravující oheň. Bratrská láska zůstává...
Jakub 3:5...co všechno dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány...
Jakub 3:6...maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět...
Jakub 5:3...bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny! Slyšíte?...
1. Petr 1:7...různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže...
1. Petr 4:12...věky věků! Amen. Milovaní, nedivte se zkoušce ohněm, jež na vás přišla - není to přece nic divného. Spíše...
2. Petr 3:7...slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí....
2. Petr 3:12...příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe...
Juda 1:7... Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně. Stejně tak tito blouznivci przní své tělo, nedbají na...
Zjevení 1:14...bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohně, nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk...
Zjevení 2:18...Toto praví Syn Boží, který oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz: Znám tvé skutky - tvou...
Zjevení 3:18...ti, aby sis ode koupil zlato přetavenéohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a...
Zjevení 8:5...tvář. Anděl pak vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a shodil ji na zem. Tehdy nastaly hlasy,...
Zjevení 8:7... Když zatroubil první anděl, nastalo krupobitíoheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shořela...
Zjevení 9:17...spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů...
Zjevení 9:18...vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranamiohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita...
Zjevení 11:5...jim chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátele. Kdyby jim chtěl někdo...
Zjevení 13:13...dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které bylo dáno konat...
Zjevení 14:10...vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří...
Zjevení 14:18...vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý...
Zjevení 15:2...hněv. Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšenéohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím...
Zjevení 16:8...svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu...
Zjevení 17:16...obrat donaha; budou požírat její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby vykonali jeho...
Zjevení 18:8...její rány: smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán Bůh, který ji soudí, je silný. Králové...
Zjevení 19:12...soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno,...
Zjevení 20:9...i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je. Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do...
Zjevení 20:10...je. Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou...
Zjevení 21:8...všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou - to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně přišel...

Slova obsahující ohni: ohni (37) ohniště (4) ohništěm (1) ohništi (1) ohnivá (17) ohnivé (32) ohnivě (2) ohnivého (4) ohnivém (4) ohnivou (25) ohnivý (3) ohnivých (12) ohnivým (2) ohnivými (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |