Ohledu

Hledám varianty 'ohledu' [ ohledy (1) ohledu (17) ohledem (4) ohledech (1) ohled (10) ]. Nalezeny 33 verše.
Leviticus 19:15...Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního...
Deuteronomium 18:8...před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích. vejdeš do země,...
Deuteronomium 28:50...jazyku nerozumíš, surový národ, jenž nebere ohled na starce a neslituje se nad dítětem. Bude požírat...
2. Letopisů 5:11...vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží bez ohledu na příslušnost k oddílům se totiž posvětili),...
Přísloví 6:35...ženy, nelítostný bude v den pomsty své; nevezme ohled na žádné odškodnění, sebevětší úplatek jím nepohne! ...
Kazatel 8:2... ale říkám: Královské rozkazy dodržujohledem na Boží přísahu. Neopouštěj ho ukvapeně, nepřipojuj...
Pláč 2:1...Izraelovu nádheru. V den svého hněvu nebral ohledy na podnož svých nohou. Hospodin bez milosti pohltil...
Pláč 4:16...rozptýlil, na ani nepohlédne; nikdo nebere ohled na kněží, nikdo nešetří ani starce. Oči jsme napínali...
Ezechiel 16:47...by to ale nebylo vůbec nic, zkazila ses v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živ, praví Panovník...
Daniel 1:4...rodu a ze šlechty - zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit...
Skutky 4:21... za co by je potrestali, znovu jim pohrozili a s ohledem na lid je propustili. Všichni totiž oslavovali Boha...
Skutky 17:22...a řekl: "Athéňané, vidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Když jsem se tu procházel a...
Skutky 23:1...rozhlédl po Veleradě a řekl: "Bratři, v každém ohledu mám čisté svědomí; dodneška jsem se řídil Božími...
Římanům 6:19...od hříchu a stali se služebníky spravedlnosti. S ohledem na vaši lidskou slabost to řeknu ještě názorněji:...
Římanům 12:16... plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s...
Římanům 15:1...nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět...
Římanům 15:3...a posílení druhých. Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky těch, kdo...
1. Korintským 1:5...Ježíši: byli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem a veškerým poznáním. Kristovo...
1. Korintským 10:28...bylo zasvěceno bohům," pak to nejezte. Mějte ohled na toho, kdo vás upozornil, a na svědomí. Nemluvím...
2. Korintským 1:23...duši, že jsem do Korintu ještě nepřišel jenohledu k vám. Nechceme panovat nad vaší vírou, ale pomáhat...
2. Korintským 7:11...horlivost, jaké úsilí potrestat viníka! V každém ohledu jste dokázali, že jste v věci nevinní. Když jsem...
2. Korintským 8:22... o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď je však ještě mnohem...
2. Korintským 9:3...se ukázalo, že naše chlouba vámi nebyla v tomto ohledu prázdná, ale že jste připraveni, jak jsem říkal....
2. Korintským 9:11...vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším...
2. Korintským 13:2... když jsem pryč: se k vám vrátím, nebudu brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani na nikoho jiného....
Efeským 4:15...Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo,...
Filipským 2:2...mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se...
Filipským 3:15... tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme ale...
Filipským 4:12...a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i...
1. Timoteus 4:8...užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť zaslíbení nynějšího života i toho...
1. Timoteus 5:23...si čistotu. Nepij samotnou vodu, aleohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu...
Židům 4:15...slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto...
Jakub 3:2...dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu. Když dáme koním do huby udidlo, abychom je zkrotili...

Slova obsahující ohledu: dohledu (1) ohledu (17) pohledu (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |