Ohledně

Hledám varianty 'ohledně' [ ohledně ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 17:20...pro jeho budoucí símě. Vyslyšel jsem ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se...
Exodus 6:13...mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona....
Exodus 8:8...s Áronem odešel od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl. Hospodin splnil...
Exodus 25:22... s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele." "Vyrobíš také stůl z akáciového...
Exodus 32:30...hřích. Nyní však vystoupím k Hospodinu - snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátil k...
Leviticus 5:21...v těchto případech: Když svého bližního podvede ohledně věci svěřené do úschovy či do zástavy nebo když...
Leviticus 11:46...Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i všeho, co...
Numeri 6:13... neboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude...
Numeri 8:20...s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal; právě tak s nimi synové Izraele...
Numeri 8:22...a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložili. Hospodin promluvil k...
Numeri 30:17...jsou pravidla, která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a ohledně otce a jeho mladé dcery,...
Numeri 36:6..."Kmen Josefových synů mluví správně. Hospodin ohledně Celofchadových dcer přikazuje toto: Mohou se vdávat...
Soudců 13:12...mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce zařídit? Jak s ním máme nakládat?"...
1. Samuel 2:13...ničemové. Nedbali na Hospodina ani na pravidla ohledně kněží a lidu. Kdykoli někdo přinesl zápalnou oběť,...
1. Samuel 10:16...oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl ohledně kralování, mu ale neprozradil. Samuel potom svolal...
2. Samuel 18:5...slyšelo, jaké příkazy dal král všem velitelům ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K...
1. Královská 21:23...jsi popouzel a svedl jsi Izrael k hříchu.' A ohledně Jezábel Hospodin praví: ‚Jezábel budou žrát psi z...
2. Královská 19:20..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Tvou modlitbu ohledně asyrského krále Senacheriba jsem vyslyšel. Toto je...
2. Královská 22:13..., za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane...
2. Královská 22:18...se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraele ohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem...
2. Letopisů 34:21...a za zbytek Izraele a Judy dotazovat Hospodina ohledně slov nalezené knihy. Vždyť je na nás vylit...
2. Letopisů 34:26...se Hospodina: ‚Tak praví Hospodin, Bůh Izraeleohledně slov, která jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova...
Ezdráš 4:8...aramejsky. Kancléř Rechum a písař Šimšaj pak ohledně Jeruzaléma napsali králi Artaxerxovi následující...
Ezdráš 7:23...a soli bez omezení. Každé nařízení Boha nebes ohledně jeho domu nechť je vyplněno přesně, aby královu...
Ester 4:8...Dal mu i opis zákonného ediktu vydaného v Súsách ohledně jejich vyhubení. ho ukáže Ester a všechno ...
Ester 9:32...potomstvo na paměť svého půstu a naříkání. Slova ohledně purim stvrdil i rozkaz královny Ester, a tak to...
Izaiáš 23:11...ruku na moře, aby otřásl královstvími; přikázal ohledně Fénicie, aby byly zničeny její pevnosti. Řekl:...
Izaiáš 37:21...Hospodin, Bůh Izraele, ke kterému ses modlil ohledně asyrského krále Senacheriba. Toto je slovo, které o...
Jeremiáš 14:1... Slovo Hospodinovo, které Jeremiáš dostal ohledně sucha: "Juda truchlí, jeho města chátrají....
Jeremiáš 39:11...judské zemi a svěřil jim toho dne vinice a poleOhledně Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar...
Ezechiel 21:33...synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin ohledně Amonců a jejich posměšků - Meč, meč! Je tasen, aby...
Ezechiel 43:18..."tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou předpisy ohledně oltáře. V den, kdy bude postaven, aby se na něm...
Daniel 2:18...a Azariášovi: prosí Boha nebes o slitování ohledně toho tajemství, aby Daniel a jeho přátelé nebyli...
Matouš 18:19...vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého...
Marek 6:52...úplně omráčení úžasem. Nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů; jejich srdce bylo tvrdé. A když se...
Marek 12:26...ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohledně toho, že mrtví vstávají - copak jste nečetli v...
Jan 3:25...Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťování. Přišli tedy k Janovi a řekli mu: "Rabbi...
Jan 18:19...a ohříval se s nimi. Velekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho učení. Ježíš mu odpověděl:...
Skutky 24:24...byla Židovka. Poslal pro Pavla a vyslechl si ho ohledně víry v Mesiáše. Když ale Pavel mluvil o...
Skutky 25:9...odpověděl: "Chceš jít do Jeruzaléma a tam být ohledně toho přede mnou souzen?" Pavel na to řekl: "Stojím...
Římanům 9:27...živého Boha se budou jmenovat." Izaiáš pak volá ohledně Izraele: "I kdyby synů Izraele bylo jak písku v...
1. Korintským 5:3...jsem od vás tělem daleko, v duchu jsem s vámiohledně toho, kdo to spáchal, jsem již rozhodl, jako bych...
2. Korintským 1:7...když snášíte stejná utrpení jako my). Proto máme ohledně vás neochvějnou naději, neboť víme, že jako máte...
2. Tesalonickým 2:1...milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho...
Filemon 1:10...stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím  ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve vězení, Onezima,...
Židům 7:14...nesloužil. Jak známo, náš Pán pochází z Judy, a ohledně toho pokolení se Mojžíš o kněžích vůbec nezmínil....
Židům 11:20...přijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně budoucích věcí. Vírou umírající Jákob požehnal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |