Ohlaste

Hledám varianty 'ohlaste' [ ohlášen (1) ohlaste (3) ohlásit (3) ohlásím (1) ohlásili (6) ohlásila (2) ohlásil (16) ohlásí (3) ohlas (1) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 32:6...i otrokyně a vypravil jsem posly, abych se ohlásil svému pánu, doufaje ve tvou laskavost.'" Poslové se...
1. Samuel 17:31...jako předtím. To, co David říkal, se roznesloOhlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat. " se toho...
1. Samuel 31:9...to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili v chrámu jejich model i mezi lidem. Jeho výzbroj...
2. Samuel 4:10...z každého soužení: Muž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese dobré zprávy....
2. Samuel 17:18...chozením do města. Nějaký mládenec je zahlédlohlásil to Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekli. Dorazili do...
2. Samuel 18:19...Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžetohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho nepřáteli...
2. Samuel 18:25...se a spatřila osamělého běžce. Když to hlídka ohlásila králi, řekl na to: "Když běží sám, nese dobré...
2. Samuel 18:27..." odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle běhá Achimaac, syn Sádokův." "To...
1. Královská 1:23...vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan předstoupil před krále, poklonil...
2. Královská 9:18...opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný tedy ohlásil: "Posel dojel k nim, ale nevrací se." Král jim...
2. Královská 9:20...opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný pak ohlásil: "Dojel k nim, ale nevrací se. Podle jízdy je to...
2. Královská 18:37... pak přišli k Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král...
2. Královská 22:8...jednají svědomitě." Velekněz Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu...
2. Královská 22:10...na Hospodinově chrámu." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z...
1. Letopisů 10:9...to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlám i lidu. Jeho výzbroj uložili v chrámu...
2. Letopisů 34:15...zákona vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš tedy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu...
2. Letopisů 34:18...i dělníkům na stavbě." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z ...
Job 14:15...bych na chvíli úlevy! Zavolal bys a se ti ohlásil, po díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď...
Job 38:35...průtrž zalila? Umíš na cestu blesky vysílatOhlásí se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo...
Izaiáš 21:6...Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit,  ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se,...
Izaiáš 21:10...v prachu!" Můj lide drcený jako zrno na mlatuohlásil jsem vám, co jsem uslyšel od Hospodina zástupů, od...
Izaiáš 36:22... pak přišli k Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. Když to král...
Izaiáš 42:9...povím o nových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím. Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě...
Izaiáš 43:9... Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé věci ohlásil? přivedou své svědky, se obhájí, jim za...
Izaiáš 43:12...kromě mne. jsem oznámil, zachránilohlásil, když jste žádné cizí bohy neměli. Vy jste ...
Izaiáš 44:7... kromě není žádný Bůh. Kdo je jako ? to ohlásí! mi to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem...
Izaiáš 48:3...jsem oznamoval věci minulé, vlastními ústy ohlásil jsem je, náhle jsem jednal a staly se. Že jsi...
Izaiáš 48:5...ti ty věci oznámil předem, předtím než přišlyohlásil jsem je, abys neřekl: "Stalo se to dík modle, ...
Izaiáš 58:1...hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polniciOhlas mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hřích....
Jeremiáš 4:16...jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste Jeruzalému: ‚Zdaleka přišli oblehnout, proti...
Jeremiáš 46:14...zaútočil na Egypt: "Oznamte v Egyptě, v Migdolu ohlaste, zvěstujte v Memfisu, v Dafné řekněte:‚Nastup a...
Jeremiáš 50:2...o Babylonu, o zemi Chaldejců: "Oznamte národůmohlaste tu zvěst, zvedněte korouhev a zvěstujte, nenechte...
Daniel 2:25..." Arioch vzal Daniela rychle ke králi a takto ho ohlásil: "Našel jsem mezi judskými vyhnanci muže, který...
Skutky 21:26...podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich očišťování a za každého z...
Skutky 22:26...bez soudu?" Jakmile to setník uslyšel, odešel to ohlásit veliteli: "Dej si pozor, co děláš. Ten člověk je...
Římanům 15:21...cizím základě. Jak je psáno: "Ti, kterým nebyl ohlášen, jej spatří, ti, kdo nikdy neslyšeli, pochopí." To...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |