Ohavnost

Hledám varianty 'ohavnost' [ ohavnostmi (8) ohavností (17) ohavnosti (32) ohavnostem (8) ohavnostech (4) ohavnost (37) ]. Nalezeny 102 verše.
Genesis 43:32...totiž nemohou jíst s Hebreji - je to pro  ohavnost.) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od...
Exodus 8:22... kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam...
Leviticus 7:18...ji obětoval, zalíbení. Nebude mu počítána, bude ohavností a člověk, který by z jedl, ponese vinu. Maso...
Leviticus 7:21... nečistého zvířete nebo jakékoli nečisté ohavnosti - a potom jedl něco z masa Hospodinovy pokojné...
Leviticus 11:10...nebo velcí vodní tvorové) však pro vás budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte...
Leviticus 11:11...vodní tvorové) však pro vás budou ohavnostíohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst,...
Leviticus 11:12...ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností. Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit. Nesmějí...
Leviticus 11:20...křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co další členěné...
Leviticus 11:23...ostatní křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude ohavností. Těmito živočichy byste se poskvrnili. Kdokoli se...
Leviticus 11:41... Veškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se...
Leviticus 11:42...břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost. Neposkvrňujte se jakoukoli hemžící se havětí....
Leviticus 18:22... Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost! Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím...
Leviticus 18:26...a zákony a nedopouštějte se žádné z těchto ohavností - domácí ani host, který žije u vás. Všechny tyto...
Leviticus 18:27...domácí ani host, který žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v zemi před vámi, a...
Leviticus 18:29...před vámi. Kdokoli se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu. Proto zachovávejte...
Leviticus 19:7...spáleno. Kdyby se jedla i třetího dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinu,...
Leviticus 20:13...by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev padne na !...
Deuteronomium 7:25...do léčky. Pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak...
Deuteronomium 7:26... tvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona....
Deuteronomium 12:31...dělají vše, co Hospodin, tvůj Bůh, považuje za ohavnost a co nenávidí. Dokonce pro své bohy pálí své syny...
Deuteronomium 13:15...potvrdí, že ve tvém středu byla spáchána taková ohavnost, musíš obyvatele toho města pobít mečem. To město...
Deuteronomium 14:3...jako žádný jiný lid na zemi. Nejez žádnou ohavnost. Toto jsou zvířata, která smíte jíst: hovězí...
Deuteronomium 17:1...špatného - pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti...
Deuteronomium 17:4...potvrdí, že v Izraeli byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost...
Deuteronomium 18:12... je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď...
Deuteronomium 27:15...volat: "Zlořečený, kdo vytesá či odlije modluohavnost před Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i kdyby...
Deuteronomium 32:16...své spásy potupil. Cizími bohy popouzeli Bohaohavnostmi jej dráždili. Obětovali ďáblům, a ne Bohu, těm...
1. Královská 11:5...za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou ohavností Molochem. Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových...
1. Královská 11:7...Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu moábské ohavnosti Kemošovi a amonské ohavnosti Molochovi. Totéž...
1. Královská 14:24...i modlářská prostituce. Dopouštěli se všech ohavností těch národů, které Hospodin před Izraelem vyhnal....
1. Královská 21:26...tomu ponoukala jeho žena Jezábel. Páchal hrozné ohavnosti. Následoval hnusné modly přesně tak, jako to...
2. Královská 21:11..."Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před ním páchali Emorejci, a svými...
2. Královská 23:13...vystavěl izraelský král Šalomoun pro sidonskou ohavnost Aštartu, pro moábskou ohavnost Kemoše a pro...
2. Královská 23:24...stejně jako bůžky, hnusné modly a všechny ty ohavnosti, které bývaly vidět v judské zemi i v Jeruzalémě....
2. Letopisů 15:8...Azariáše, syna Odedova, vzchopil se a odstranil ohavnosti z celé judské a benjamínské země i z měst, která...
2. Letopisů 34:33...vydal Bůh jejich otců. Jošiáš vymýtil všechny ohavnosti ze všech izraelských území. Každého, kdo žil v...
2. Letopisů 36:8...chrámu. Ostatní Joakimovy skutky i to, jaké ohavnosti páchal a čím se provinil, to vše je sepsáno v...
2. Letopisů 36:14...zradu za druhou. Řídili se všemožnými pohanskými ohavnostmi, a poskvrnili tak Hospodinův chrám v Jeruzalémě,...
Ezdráš 9:1... Moábců, Egypťanů a Emorejců. Přejímají jejich ohavnosti a žení sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté...
Ezdráš 9:11...národů, kteří tu zemi naplnili svými špinavými ohavnostmi od jednoho konce po druhý. Nevdávejte proto...
Ezdráš 9:14...a příznit se s těmito národy páchajícími ohavnost? Což by ses na nás nerozhněval a nevyhladil nás do...
Žalmy 14:1... Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsouohavnost páchají, není, kdo dobro konal by! Hospodin z nebe...
Přísloví 6:16...šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující...
Přísloví 16:5...darebáka pro zlý den. Hospodinu je každý nadutec ohavností, trestu neujde, buď si jist. Láskou a věrností se...
Přísloví 16:12...váčku pečlivě odměřil. Páchat zlo je pro krále ohavností - vždyť je to spravedlnost, co drží trůn!...
Přísloví 21:27...touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí. Sama ohavnost je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze zlých...
Přísloví 26:25...řečem vůbec nevěř - v srdci sedmerou ohavnost! I když se nenávist za přetvářku skrývá, přece pak...
Izaiáš 44:19...a nasytil se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před tímhle špalkem mám teď pokleknout?" Takový...
Izaiáš 66:3...uctívá! Oni si sami zvolili své cesty, ve svých ohavnostech si z duše libují, a tak pro zvolím kruté...
Jeremiáš 6:15... jen klid' - jenže klid není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se...
Jeremiáš 7:10...spaseni'? To abyste mohli páchat všechny ty ohavnosti? To se podle vás tento dům, který se nazývá mým...
Jeremiáš 8:12... jen klid' - jenže klid není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se...
Jeremiáš 16:18...hnusných model a dědictví zaplnili svými ohavnostmi." Hospodine, sílo a pevnosti, útočiště...
Jeremiáš 32:35...nepřišlo ani na mysl - že budou provádět takovou ohavnost a svádět Judu k hříchu! Říkáte: ‚Město padne mečem...
Jeremiáš 44:4...služebníky proroky se slovy: ‚Nepáchejte tu ohavnost; nenávidím to!' Oni však neposlouchali, vůbec...
Jeremiáš 44:22...déle snést! To kvůli vašim zločinům a kvůli ohavnostem, jež jste páchali, teď z vaší země zbyly jen...
Ezechiel 4:14...ani rozsápaného! Nikdy jsem nevzal do úst žádnou ohavnost!" "Budiž," odpověděl mi. "Dovoluji ti místo...
Ezechiel 5:9...na tobě vykonám své soudy. Kvůli všem tvým ohavnostem v tobě provedu, co jsem neprovedl nikdy dřív a...
Ezechiel 5:11...mou svatyni všelijakými svými nechutnostmiohavnostmi, sám jako břitvou oholím. Neslituji se,...
Ezechiel 6:9...modlách. Tehdy se kvůli všem svým špatnostemohavnostem budou ošklivit sami sobě a poznají, že jsem...
Ezechiel 6:11... dupni a vykřikni: ‚Běda!' kvůli všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečem, hladem a morem...
Ezechiel 7:3... Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe. Neslituji se, neušetřím ! Ano,...
Ezechiel 7:4...neušetřím ! Ano, uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že jsem...
Ezechiel 7:8... Budu soudit podle tvých cest, všechny tvé ohavnosti uvalím na tebe. Neslituji se, neušetřím !...
Ezechiel 7:9...se, neušetřím ! Uvalím tvé cesty na tebe, tvá ohavnost ve tvém středu vyvstane a poznáte, že Hospodin...
Ezechiel 8:6...člověčí," řekl mi, "vidíš, co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které zde dům Izraele provádí, takže vyhání z...
Ezechiel 8:9... "Vejdi," řekl mi, "a podívej se, jaké strašné ohavnosti tu páchají." Vešel jsem tedy a rozhlédl se: Kolem...
Ezechiel 8:13...Hospodin zemi opustil.' Uvidíš ale ještě horší ohavnosti, které páchají." Přivedl ke vchodu severní...
Ezechiel 8:15... synu člověčí?" řekl mi. "Uvidíš ale ještě horší ohavnosti než tyto." Přivedl do vnitřního nádvoří...
Ezechiel 8:17...člověčí?" řekl mi. "To snad domu Judy nestačí ohavnosti, které tu páchají, že musejí naplnit násilím...
Ezechiel 9:4...na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají." Potom jsem ho...
Ezechiel 11:18...zemi. tam přijdou, odstraní odtud všechny ohavnosti a nechutnosti. Dám jim jedno srdce a do nitra jim...
Ezechiel 11:21...jejich Bohem. Ale těm, jejichž srdce tíhneohavnostem a nechutnostem, takovým obrátím jejich cesty na...
Ezechiel 12:16...národy, kam přijdou, vyprávěli o všech svých ohavnostech. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." Dostal...
Ezechiel 14:6...hnusných model a odvraťte tvář ode všech svých ohavností! Ano, kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců...
Ezechiel 16:22... nechávala jsi je projít plameny! Při všech těch ohavnostech a smilnění sis ani nevzpomněla na mládí, na dny...
Ezechiel 16:43...Panovník Hospodin! Copak jsi ve všech svých ohavnostech nedospěla k zvrhlosti? Každý, kdo mluví v...
Ezechiel 16:47...neřídila jejich způsoby? Nepáchala jsi jejich ohavnosti? Jako by to ale nebylo vůbec nic, zkazila ses v...
Ezechiel 16:51...chovala tak ohavně, že tvé sestry díky všem tvým ohavnostem vypadají nevinně. Styď se - vždyť jsi tím svým...
Ezechiel 18:12... co vzal do zástavy, upírá oči na modly, páchá ohavnosti, půjčuje jako lichváři a vymáhá si úroky. Takový...
Ezechiel 18:13...si úroky. Takový snad žít? Nikoli! Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě zemře; jeho krev ulpí na...
Ezechiel 18:24...jako ničema páchat bezpráví a provádět všemožné ohavnosti - snad žít? Žádné spravedlivé skutky, které...
Ezechiel 20:4...je, synu člověčí, jen je obviň. Pověz jim, jaké ohavnosti páchali jejich otcové. Řekni jim: Tak praví...
Ezechiel 22:2... obviň to město vraždění! Ukaž mu všechny jeho ohavnosti a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ó město,...
Ezechiel 22:11...jsou v tobě znásilňovány. Kdekdo v tobě páchá ohavnost s manželkou svého bližního, tchán przní vlastní...
Ezechiel 23:36... "obviň Oholu a Oholíbu! Jen jim vyjmenuj jejich ohavnosti. Žily jako cizoložnice a ruce mají od krve....
Ezechiel 33:26...vládnout zemi? Spoléháte se na svůj meč, pácháte ohavnost, kdekdo przní manželku svého bližního, a ještě...
Ezechiel 33:29... Obrátím tu zem v nejpustější pustinu kvůli všem ohavnostem, které páchali, a tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 43:8... takže mezi mnou a jimi zbývala jen zeď. Těmito ohavnostmi, které páchali, poskvrnili svaté jméno, a tak...
Ezechiel 44:6...praví Panovník Hospodin - Dost bylo vašich ohavností, dome Izraele! Přiváděli jste cizince s...
Ezechiel 44:7...mi jako pokrm přinášeli tuk a krev. Všemi svými ohavnostmi jste porušovali mou smlouvu. Nedrželi jste stráž...
Daniel 9:27...do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu...
Daniel 11:31... zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost. Svou úlisností svede ty, kdo porušují smlouvu;...
Daniel 12:11... Od zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1 290 dnů. Blaze tomu, kdo trpělivě přečká...
Nahum 3:6...a královstvím tvou ostudu. Nakydám na tebe ohavnosti a veřejně potupím, vystavím na odiv! Kdo ...
Malachiáš 2:11...je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje ohavnost: Juda poskvrňuje svatyni, kterou Hospodin miluje,...
Matouš 24:15..." " uvidíte na svatém místě státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj),...
Marek 13:14... bude zachráněn." " uvidíte onuotřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj),...
Lukáš 16:15...srdce. Co je u lidí vznešené, je v Božích očích ohavnost! do Jana tu byl Zákon a Proroci; od doby se...
Zjevení 17:4...a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané...
Zjevení 17:5...tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEKOHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl tu ženu opilou krví...
Zjevení 21:27...do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově...

Slova obsahující ohavnost: ohavnost (37) ohavnostech (4) ohavnostem (8) ohavnosti (32) ohavností (17) ohavnostmi (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |