Ohavné

Hledám varianty 'ohavné' [ ohavnými (3) ohavných (8) ohavný (5) ohavní (3) ohavné (5) ohavná (1) ]. Nalezeno 25 veršù.
Leviticus 11:13... jichž se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou ohavní: orel, orlosup, mořský orel, luňák, různé druhy...
Leviticus 18:30... co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před vámi....
Deuteronomium 18:9...Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. se u tebe nenajde, kdo by...
Deuteronomium 18:12...Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 20:18... tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy...
Deuteronomium 22:5...žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohuohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na...
Deuteronomium 23:19...slibu. Oba dva jsou před Hospodinem, tvým Bohemohavní! Svému bratru nepůjčuj na úrok, půjde o peníze,...
Deuteronomium 25:16...dopouští křivdy, je před Hospodinem, tvým Bohemohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě z...
2. Královská 16:3...syna dokonce nechal provést ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny...
2. Královská 21:2... Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, podle ohavných způsobů těch národů, které Hospodin vyhnal před...
2. Letopisů 28:3...Ben-hinom a vlastní syny prováděl ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny...
2. Letopisů 33:2... co je v Hospodinových očích zlé, a řídil se ohavnými zvyklostmi národů, které Hospodin vyhnal před syny...
Žalmy 53:2... Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsouohavné křivdy páchají, není, kdo dobro konal by! Bůh z nebe...
Přísloví 28:9...ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní jámy padne svůdce poctivých, na...
Jeremiáš 7:30...domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly, a tak ho poskvrnili. Vystavěli také obětiště...
Jeremiáš 32:34...domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly a tak ho poskvrnili. V údolí Ben-hinom také...
Ezechiel 7:20... nádhery, kterou se chlubili, si vyrobili své ohavné obrazy. Udělali z toho své hnusné modly, a s tím...
Ezechiel 8:10...dokola byly po stěnách vyryty obrazy všelijaké ohavné havěti a zvěře a všelijaké hnusné modly domu Izraele...
Ezechiel 16:2..."Synu člověčí, ukaž Jeruzalému, jak je ohavný! Řekni: Toto praví Panovník Hospodin Jeruzalému -...
Ezechiel 16:36...před všemi svými milenci, před všemi svými ohavnými modlami, a protožes jim obětovala krev svých dětí,...
Ezechiel 16:58...tebou všichni v okolí! Poneseš následky svých ohavných zvrhlostí, praví Hospodin. Toto praví Panovník...
Ozeáš 9:10...a zasvětili se obludě. Stali se stejně ohavnými jako ten jejich miláček! Efraimova sláva jako pták...
Zachariáš 9:7...skoncuji: Vyrvu jim krvavé sousto z ústohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich zůstanou, připadnou našemu...
Zjevení 18:2...nečistých ptáků, doupětem všech nečistýchohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily...
Zjevení 21:8...Bohem a on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrníohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |