Odvrátil

Hledám pøesnì 'odvrátil'. Nalezeno 37 veršù. Další varianty: odvraťte (9) odvrátíte (4) odvrátit (12) odvrátíš (3) odvrátím (3) odvrátily (3) odvrátilo (3) odvrátili (17) odvrátila (2) odvrátil (37) odvrátí (26) odvrať (8)
Genesis 42:24...nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil, promluvil s...
Exodus 10:6...se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona...
Numeri 25:4...pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům:...
Numeri 25:11..."Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Áronaodvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž...
Deuteronomium 29:17...žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům...
Jozue 7:26... která je tam dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu, a to místo se proto ...
1. Samuel 15:11...jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode  odvrátil a nevyplnil slovo." Samuel vzplanul hněvem a...
1. Samuel 18:12... protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula se odvrátil. Aby se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad...
1. Samuel 28:15... "Filištíni proti mně bojují a Bůh se ode  odvrátil! Vůbec mi neodpověděl - ani skrze proroky, ani...
1. Samuel 28:16...řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co...
2. Samuel 7:15... lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj...
1. Královská 13:26... a vyprávěli to. Když je ten prorok, který ho odvrátil z cesty, uslyšel, prohlásil: "To byl Boží muž....
2. Královská 17:21...Jeroboáma, syna Nebatova. Jeroboám ale Izrael odvrátil od Hospodina a svedl je k velikému hříchu. Synové...
1. Letopisů 17:13...a on mi bude synem. Svou laskavost od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce....
2. Letopisů 12:12...se však pokořil, Hospodinův hněv se od něj odvrátil a nezničil je úplně. V Judsku se totiž našlo i...
2. Letopisů 29:10...s Hospodinem, Bohem Izraele, smlouvu, aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové moji, neberte to teď na...
Ezdráš 10:14...a správci příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál."...
Ester 8:3... Padla mu k nohám a s pláčem ho prosila, aby odvrátil tu pohromu, kterou Haman Agagovec zosnoval proti...
Job 9:34...oba ruku položil! Ten by snad jeho hůl ode  odvrátil, abych nebyl zastrašen jeho hrůzami. To bych pak...
Job 33:17...svými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku odvrátil, aby mu v jeho pýše zabránil, aby jeho duši...
Job 33:30...Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor,...
Žalmy 85:4...jsi mu odpustil. séla Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil. Bože naší spásy,...
Žalmy 106:23... Ten se v roztržce postavil před něj, a tak odvrátil jeho zhoubný hněv. Potom však pohrdli krásnou zemí...
Izaiáš 12:1..."Chválím , Hospodine - byls na rozzlobenodvrátil jsi však svůj hněv a potěšil jsi . Hle, Bůh ...
Pláč 2:3...uťal Izraeli rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od něj svou pravici. Vzplanul proti Jákobovi...
Ezechiel 18:23... Nechci snad raději, aby se od svých cest odvrátil a žil? Když se však spravedlivý odvrátí od své...
Ezechiel 18:28...spravedlivě, zachrání se a bude žít. Prohlédlodvrátil se ode všech hříchů, jichž se dopustil - takový...
Ezechiel 33:11...ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil! Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých...
Daniel 9:11...proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj Zákonodvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na nás...
Sofoniáš 3:15...Hospodin zrušil tvůj rozsudek a nepřítele odvrátil. Hospodin, Král Izraele, je vprostřed tebe - neboj...
Malachiáš 2:6... Žil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin. Ano, rty kněze mají střežit poznání...
Matouš 16:23... chraň, Pane, to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode , satane! Svádíš ,...
Skutky 1:25...a stal se apoštolem namísto Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří." Potom losovali: los padl na...
Skutky 7:42...se z výtvoru svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a nechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je...
Skutky 19:9...víru a veřejně tu Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátil. Odvedl učedníky s sebou a každý den pak...
Skutky 19:26...ale vidíte a slyšíte, onen Pavel přesvědčilodvrátil veliké množství lidí nejen v Efesu, ale skoro po...
Židům 8:9...mou smlouvu nedodrželi, a jsem se od nich odvrátil, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po...

Slova obsahující odvrátil: neodvrátil (15) neodvrátili (7) neodvrátilo (1) odvrátil (37) odvrátila (2) odvrátili (17) odvrátilo (3) odvrátily (3) podvrátil (1) podvrátili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |