Odvrátí

Hledám základ 'odvrátí' [ neodvrátí (3) neodvrátím (3) neodvrátíš (1) odvrátí (26) odvrátím (3) odvrátíš (3) odvrátíte (4) podvrátím (1) ]. Nalezeny 44 verše.
Genesis 27:45...než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro...
Exodus 10:17...se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode  odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil...
Numeri 32:15...planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je...
Deuteronomium 13:18...klatbě, ti nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenství...
Deuteronomium 30:17... kterou přicházíš obsadit. Pokud se však v srdci odvrátíš a nebudeš poslušný, ale necháš se strhnout, aby...
Jozue 23:12...milovali Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů, které zůstávají...
2. Samuel 7:15... lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj...
2. Samuel 12:10... se od tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí meč. Tak praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě...
1. Královská 9:6...potomek.' Pokud se však ode ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat přikázání a ustanovení,...
1. Letopisů 17:13...a on mi bude synem. Svou laskavost od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce....
2. Letopisů 7:14... pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvářodvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe,...
2. Letopisů 7:19...nebude bez vlády tvého potomka.' Pokud se však odvrátíte a opustíte ustanovení a přikázání, jež jsem vám...
2. Letopisů 30:8...Služte Hospodinu, svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se vrátíte k Hospodinu,...
Job 7:19...chvíli ho chceš sledovat. Kdy ode  odvrátíš svůj zrak? Ani slinu polknout nenecháš? Když...
Žalmy 51:11...kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž odstraníš! Stvoř ve mně, Bože...
Žalmy 89:34...provinění ranami. Svou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradím, svou smlouvu nikdy...
Izaiáš 14:27...- kdo mu zabrání? Jeho ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achaz, zazněl tento...
Jeremiáš 3:19...Říkal jsem si, že budeš nazývatOtče' a neodvrátíš se ode . Vy jste mi ale, dome Izraele, byli...
Jeremiáš 6:8... Jeruzaléme, nech se napravit, jinak se od tebe odvrátím; jinak obrátím v sutiny, v zemi, jež není k...
Jeremiáš 8:4...Když někdo padne, copak nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se zpět? Proč tedy tento lid zůstává...
Jeremiáš 18:7...o národu nebo království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím; pokud se však ten národ, o kterém jsem...
Jeremiáš 18:8...pokud se však ten národ, o kterém jsem mluvilodvrátí od svého zla, pak i upustím od zla, jež jsem...
Jeremiáš 23:20...snáší se vichr bouřlivý! Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci...
Jeremiáš 26:3... ani jediné slovo nevynechej. Snad poslechnouodvrátí se každý od své zlé cesty, abych i upustil od...
Jeremiáš 30:24...se vichr bouřlivý! Hospodinův planoucí hněv se neodvrátí, dokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci...
Jeremiáš 36:3... které na chci dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy...
Jeremiáš 36:7...začnou Hospodina prosit o slitování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí...
Ezechiel 3:20...ale ty se zachráníš. Podobně když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude páchat bezpráví,...
Ezechiel 7:22...na zemi, jen to znesvětí! Svou tvář od nich odvrátím, znesvětí mou skrýš, do vpadnou lupiči a...
Ezechiel 18:21...a ničemovi jeho ničemnost. Když se však ničema odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustil, bude dodržovat...
Ezechiel 18:24...cest odvrátil a žil? Když se však spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude jako ničema páchat...
Ezechiel 18:26...je vrtkavý ve svém jednání? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí zemřít....
Ezechiel 18:27...bezpráví, jehož se dopustil. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě,...
Ezechiel 33:9...tebe. Pokud jsi však ničemu varoval, se odvrátí od své cesty, ale on se od neodvrátil - pak...
Ezechiel 33:12...spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ničemnosti, jeho ničemnost ho nezničí....
Ezechiel 33:14...‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedlivě, takže ten...
Ezechiel 33:18...je vrtkavý ve svém jednání! Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí kvůli...
Ezechiel 33:19...bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě,...
Ozeáš 9:12...nich je připravím. Ach, běda jim, se od nich odvrátím! Vídal jsem Efraima jako Týr - zasazený byl mezi...
Ozeáš 14:5... milerád je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie....
Jonáš 3:8...a volají ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na...
Skutky 3:26...k vám, aby přinesl požehnání každému, kdo se odvrátí od svých špatností." A když takto mluvili k lidu,...
2. Timoteus 4:4...učiteli, kteří jim budou lechtat sluchOdvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve...
Jakub 5:20...a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši...

Slova obsahující odvrátí: neodvrátí (3) neodvrátím (3) neodvrátíš (1) odvrátí (26) odvrátím (3) odvrátíš (3) odvrátíte (4) podvrátím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |