Odvrátí

Hledám varianty 'odvrátí' [ odvraťte (9) odvrátíte (4) odvrátit (12) odvrátíš (3) odvrátím (3) odvrátily (3) odvrátilo (3) odvrátili (17) odvrátila (2) odvrátil (37) odvrátí (26) odvrať (8) ]. Nalezeno 125 veršù.
Genesis 27:45...než pomine zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro...
Genesis 42:24...nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil, promluvil s...
Exodus 10:6...se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona...
Exodus 10:17...se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode  odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil...
Numeri 14:43...proti vám a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a přestali jej následovat. Hospodin...
Numeri 16:26...a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte...
Numeri 25:4...pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům:...
Numeri 25:11..."Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Áronaodvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž...
Numeri 32:15...planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je...
Deuteronomium 7:4...dceru pro svého syna. To by pak tvé potomky odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám...
Deuteronomium 13:18...klatbě, ti nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenství...
Deuteronomium 29:17...žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům...
Deuteronomium 30:17... kterou přicházíš obsadit. Pokud se však v srdci odvrátíš a nebudeš poslušný, ale necháš se strhnout, aby...
Jozue 7:26... která je tam dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu, a to místo se proto ...
Jozue 22:16...Jak jste mohli takhle zradit Boha IzraeleOdvrátili jste se od Hospodina - postavili jste si oltář,...
Jozue 22:23...Pokud jsme si postavili oltář, abychom se odvrátili od Hospodina nebo abychom na něm přinášeli...
Jozue 22:25...do činění!' A tak by vaši synové mohli naše syny odvrátit od úcty k Hospodinu. Řekli jsme si tedy: Přičiňme...
Jozue 23:12...milovali Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů, které zůstávají...
Růt 1:16...ale odpověděla: "Nenuť , abych opustilaodvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam...
1. Samuel 15:11...jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode  odvrátil a nevyplnil slovo." Samuel vzplanul hněvem a...
1. Samuel 18:12... protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula se odvrátil. Aby se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad...
1. Samuel 28:15... "Filištíni proti mně bojují a Bůh se ode  odvrátil! Vůbec mi neodpověděl - ani skrze proroky, ani...
1. Samuel 28:16...řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co...
2. Samuel 7:15... lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj...
2. Samuel 24:25...modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David byl stařec v pokročilém věku....
1. Královská 8:35... chválili tvé jméno a po svém potrestání by se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť...
1. Královská 9:6...potomek.' Pokud se však ode ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat přikázání a ustanovení,...
1. Královská 11:3...manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím...
1. Královská 11:4... A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárlodvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž...
1. Královská 11:9...se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo od Hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát...
1. Královská 13:26... a vyprávěli to. Když je ten prorok, který ho odvrátil z cesty, uslyšel, prohlásil: "To byl Boží muž....
2. Královská 17:13...i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí: "Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte přikázání a...
2. Královská 17:21...Jeroboáma, syna Nebatova. Jeroboám ale Izrael odvrátil od Hospodina a svedl je k velikému hříchu. Synové...
1. Letopisů 17:13...a on mi bude synem. Svou laskavost od něj neodvrátím, jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce....
2. Letopisů 6:26... chválili tvé jméno a po svém potrestání se odvrátili od svých hříchů, vyslýchej na nebesích. Odpusť...
2. Letopisů 7:14... pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvářodvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe,...
2. Letopisů 7:19...nebude bez vlády tvého potomka.' Pokud se však odvrátíte a opustíte ustanovení a přikázání, jež jsem vám...
2. Letopisů 12:12...se však pokořil, Hospodinův hněv se od něj odvrátil a nezničil je úplně. V Judsku se totiž našlo i...
2. Letopisů 29:6... a páchali, co je v jeho očích zlé. Opustili hoodvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku a obrátili se k...
2. Letopisů 29:10...s Hospodinem, Bohem Izraele, smlouvu, aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové moji, neberte to teď na...
2. Letopisů 30:8...Služte Hospodinu, svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv. Pokud se vrátíte k Hospodinu,...
Ezdráš 10:14...a správci příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál."...
Nehemiáš 9:35...ti a od svých zlých skutků se nechtěli odvrátit. A hle, dnes jsme otroci v zemi, kterou jsi...
Ester 8:3... Padla mu k nohám a s pláčem ho prosila, aby odvrátil tu pohromu, kterou Haman Agagovec zosnoval proti...
Job 7:19...chvíli ho chceš sledovat. Kdy ode  odvrátíš svůj zrak? Ani slinu polknout nenecháš? Když...
Job 9:34...oba ruku položil! Ten by snad jeho hůl ode  odvrátil, abych nebyl zastrašen jeho hrůzami. To bych pak...
Job 14:6...odměřil, dal jsi mu meze, jež nesmí překročitOdvrať svůj pohled, nech ho být, si užije život jako...
Job 33:17...svými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku odvrátil, aby mu v jeho pýše zabránil, aby jeho duši...
Job 33:30...Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor,...
Job 36:10...uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud poslechnou a budou mu sloužit, dožijí své...
Žalmy 39:11...tiše, neotevřu ústa, protože tys to způsobilOdvrať ode svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když...
Žalmy 39:14...jsem přece u tebe tak jako všichni moji otcovéOdvrať svůj pohled, se zotavím, dříve než odejdu a...
Žalmy 51:11...kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž odstraníš! Stvoř ve mně, Bože...
Žalmy 78:57... na svědectví Nejvyššího nedbali. Zrádně se odvrátili jako otcové jejich, tak jako křivý luk minuli cíl...
Žalmy 85:4...jsi mu odpustil. séla Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil. Bože naší spásy,...
Žalmy 106:23... Ten se v roztržce postavil před něj, a tak odvrátil jeho zhoubný hněv. Potom však pohrdli krásnou zemí...
Žalmy 119:29... svým slovem prosím zvedni ! Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař svým Zákonem. Zvolil jsem si...
Žalmy 119:37... srdce ke svým svědectvím namísto lakomstvíOdvrať oči, nehledí k marnostem, na své cestě prosím...
Přísloví 4:15...nikdy nekráčej. Varuj se a nechoď po odvrať se od a jdi pryč! Neusnou, dokud někomu neublíží,...
Přísloví 24:18...by se nelíbil ten pohled, mohl by od něj odvrátit svůj hněv. Kvůli zlosynům se nemusíš zlobit,...
Přísloví 29:8... Drzouni dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou odvrátit hněv. S hlupákem když se moudrý dohaduje, pohrůžky...
Píseň 6:5...líbezná, jak hvězdné šiky úchvatná! Své oči odvrať ode , vždyť jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou...
Izaiáš 1:4...Hospodina opustili, Svatého izraelského zavrhliodvrátili se jako cizí! Proč máte být biti ještě víc? Proč...
Izaiáš 12:1..."Chválím , Hospodine - byls na rozzlobenodvrátil jsi však svůj hněv a potěšil jsi . Hle, Bůh ...
Izaiáš 14:27...- kdo mu zabrání? Jeho ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achaz, zazněl tento...
Izaiáš 47:11... Dopadne na tebe neštěstí, které nebudeš moci odvrátit. Náhle na tebe přijde záhuba - ani se nenadáš! Jen...
Jeremiáš 5:23...se. Tento lid však srdce odbojné a zpupnéodvrátili se a odešli. Ani je nenapadlo říci: ‚Mějme...
Jeremiáš 6:8... Jeruzaléme, nech se napravit, jinak se od tebe odvrátím; jinak obrátím v sutiny, v zemi, jež není k...
Jeremiáš 8:4...Když někdo padne, copak nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se zpět? Proč tedy tento lid zůstává...
Jeremiáš 11:15...s mnoha jinými kout pikle? Může snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu veselil? Košatou...
Jeremiáš 14:7...kvůli svému jménu ale zasáhni! Mnohokrát jsme se odvrátili, proti tobě jsme hřešili. Ach, naděje Izraele,...
Jeremiáš 18:8...pokud se však ten národ, o kterém jsem mluvilodvrátí od svého zla, pak i upustím od zla, jež jsem...
Jeremiáš 18:11...proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plánOdvraťte se proto každý od své zlé cesty; napravte své...
Jeremiáš 23:22...bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovyodvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého...
Jeremiáš 25:5... vůbec jste si jich nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání,...
Jeremiáš 26:3... ani jediné slovo nevynechej. Snad poslechnouodvrátí se každý od své zlé cesty, abych i upustil od...
Jeremiáš 35:15...všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a napravte své jednání....
Jeremiáš 36:3... které na chci dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy...
Jeremiáš 36:7...začnou Hospodina prosit o slitování a každý se odvrátí od své zlé cesty. Vždyť Hospodin tomuto lidu hrozí...
Jeremiáš 38:22...tvívěrní přátelé'. Když jsi teď uvázl v blátěodvrátili se od tebe! Všechny tvé ženy i tvé děti vyvedou k...
Jeremiáš 44:5...však neposlouchali, vůbec nevnímali, že se mají odvrátit od svých zločinů a přestat pálit kadidlo cizím...
Pláč 2:3...uťal Izraeli rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od něj svou pravici. Vzplanul proti Jákobovi...
Pláč 2:8...hradby Dcery sionské. Natáhl šňůru, začal měřitodvrátit od zkázy nedal se. Hradby i bašty proto...
Pláč 2:14...lži a nesmysly. Neodhalovali tvé zločiny, aby odvrátili tvé vyhnanství. Proroctví, která ti předkládali,...
Ezechiel 3:20...ale ty se zachráníš. Podobně když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude páchat bezpráví,...
Ezechiel 6:9...se trápil nad jejich smilným srdcem, které se odvrátilo ode , a nad jejich očima smilně šilhajícíma po...
Ezechiel 7:22...na zemi, jen to znesvětí! Svou tvář od nich odvrátím, znesvětí mou skrýš, do vpadnou lupiči a...
Ezechiel 14:6...se! Navraťte se od svých hnusných modelodvraťte tvář ode všech svých ohavností! Ano, kdokoli z...
Ezechiel 18:21...a ničemovi jeho ničemnost. Když se však ničema odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustil, bude dodržovat...
Ezechiel 18:23... Nechci snad raději, aby se od svých cest odvrátil a žil? Když se však spravedlivý odvrátí od své...
Ezechiel 18:24...cest odvrátil a žil? Když se však spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude jako ničema páchat...
Ezechiel 18:26...je vrtkavý ve svém jednání? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí zemřít....
Ezechiel 18:27...bezpráví, jehož se dopustil. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě,...
Ezechiel 18:28...spravedlivě, zachrání se a bude žít. Prohlédlodvrátil se ode všech hříchů, jichž se dopustil - takový...
Ezechiel 33:9...tebe. Pokud jsi však ničemu varoval, se odvrátí od své cesty, ale on se od neodvrátil - pak...
Ezechiel 33:11...ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil! Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých...
Ezechiel 33:12...spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ničemnosti, jeho ničemnost ho nezničí....
Ezechiel 33:14...‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedlivě, takže ten...
Ezechiel 33:18...je vrtkavý ve svém jednání! Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí kvůli...
Ezechiel 33:19...bezpráví, musí kvůli tomu zemřít. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě,...
Daniel 9:5...se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme seodvrátili se od tvých přikázání a zákonů. Neposlouchali...
Daniel 9:11...proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj Zákonodvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na nás...
Daniel 9:13...usmířit Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů a uvědomili si jeho pravdu....
Daniel 9:16...zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivěodvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma,...
Ozeáš 9:12...nich je připravím. Ach, běda jim, se od nich odvrátím! Vídal jsem Efraima jako Týr - zasazený byl mezi...
Ozeáš 11:7... jejich úmysly pohltí. Můj lid se rozhodl ode  odvrátit; i když k Nejvyššímu volají, nepozvedne je vůbec...
Ozeáš 14:5... milerád je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie....
Amos 6:3...snad větší území než vy? Zlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí. Vyleháváte na lůžkách...
Jonáš 3:8...a volají ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na...
Jonáš 3:10... A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl,...
Sofoniáš 3:15...Hospodin zrušil tvůj rozsudek a nepřítele odvrátil. Hospodin, Král Izraele, je vprostřed tebe - neboj...
Zachariáš 1:4...dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupůOdvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!'...
Malachiáš 2:6... Žil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin. Ano, rty kněze mají střežit poznání...
Matouš 16:23... chraň, Pane, to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode , satane! Svádíš ,...
Skutky 1:25...a stal se apoštolem namísto Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří." Potom losovali: los padl na...
Skutky 3:26...k vám, aby přinesl požehnání každému, kdo se odvrátí od svých špatností." A když takto mluvili k lidu,...
Skutky 7:42...se z výtvoru svých rukou. Bůh se od nich odvrátil a nechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je...
Skutky 19:9...víru a veřejně tu Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátil. Odvedl učedníky s sebou a každý den pak...
Skutky 19:26...ale vidíte a slyšíte, onen Pavel přesvědčilodvrátil veliké množství lidí nejen v Efesu, ale skoro po...
1. Timoteus 5:15...příležitost k pomluvám. Některé se totiž odvrátily za satanem. Jestliže někdo věřící v...
2. Timoteus 1:15...v Asii včetně Fygela a Hermogena se ode  odvrátili. Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu....
2. Timoteus 4:4...učiteli, kteří jim budou lechtat sluchOdvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve...
Židům 8:9...mou smlouvu nedodrželi, a jsem se od nich odvrátil, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po...
Jakub 5:20...a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši...
2. Petr 2:21...cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim,...

Slova obsahující odvrátí: neodvrátí (3) neodvrátím (3) neodvrátíš (1) odvrátí (26) odvrátím (3) odvrátíš (3) odvrátíte (4) podvrátím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |