Odvrácený

Hledám varianty 'odvrácený' [ odvrácený (2) odvrácení (7) odvrácené (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Izaiáš 59:13...své zločiny: Vzpouru a zradu proti Hospodinuodvrácení se od Boha, řeči o násilí a o útlaku, mumlání lží...
Jeremiáš 2:19...řeky Eufrat? Za vyučenou ti špatnost tvá, tvé odvrácení vytrestá. Poznáš a uvidíš, jak zle a trpce...
Jeremiáš 3:14...neposlouchala, praví Hospodin. Vraťte se, můj odvrácený lide, praví Hospodin, vždyť jsem vaším...
Jeremiáš 3:22...Hospodina, svého Boha, nedbali. "Vraťte se,  odvrácené děti, vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme k...
Jeremiáš 8:5... nevrátí se zpět? Proč tedy tento lid zůstává odvrácený? Proč se Jeruzalém stále odvrací? Drží se lži,...
Jeremiáš 31:19...zpět, vždyť ty jsi můj Bůh, Hospodine! Po svém odvrácení činím pokání, po svém poučení se biji do hrudi....
Ozeáš 14:1... jejich těhotné rozpářou! Uzdravím jejich odvrácení Vrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť...
Ozeáš 14:5...smilování najdou i sirotci!" Uzdravím jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od nich...
2. Tesalonickým 2:3...oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |