Odvléci

Hledám varianty 'odvléci' [ odvlekli (5) odvlekl (21) odvleču (1) odvlečou (2) odvlečeni (4) odvlečena (2) odvlečen (3) odvleče (1) odvleč (1) odvléct (1) odvléci (2) ]. Nalezeny 43 verše.
1. Samuel 30:3...- bylo vypálené a jejich ženy, synové i dcery odvlečeni do zajetí! David i jeho muži se dali do hlasitého...
2. Samuel 20:12...muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavujíodvlekl Amasu z cesty do pole a hodil přes něj plášť. Viděl...
2. Královská 15:29...Zabral Gileád, Galileu i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do Asýrie. Hošea, syn Ely, pak proti Pekachovi,...
2. Královská 16:9...vyslyšel. Přitáhl k Damašku, dobyl ho, obyvatele odvlekl do Kíru a Recina popravil. Král Achaz se pak...
2. Královská 17:6...Hošeovy vlády konečně Samaří dobyl a Izraelce odvlekl do Asýrie. Usídlil je v Chalachu a Chaboru na řece...
2. Královská 18:11...devátý rok izraelského krále Hošey. Asyrský král odvlekl Izrael do Asýrie a usadil je v Chalachu a Chaboru...
2. Královská 23:34... kterého přejmenoval na Joakima. Joachaze nechal odvléci do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl...
2. Královská 24:14...chrámu, Nabukadnezar osekal. Z celého Jeruzaléma odvlekl 10 000 vyhnanců - všechny hodnostáře, všechny...
2. Královská 24:15... takže nezůstal nikdo než ti nejchudší z liduOdvlekl Joakina do Babylonu spolu s královnou matkou, s...
2. Královská 25:7...mu vyloupli oči, spoutali ho bronzovými řetězyodvlekli do Babylonu. Sedmého dne pátého měsíce v...
2. Královská 25:11...Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří zůstali ve městěodvlekl velitel gardistů Nebuzaradan stejně jako ty, kteří...
1. Letopisů 3:17...Cidkiáše. Toto jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do zajetí: Šealtiel, Malkiram, Pedajáš, Šenacar,...
1. Letopisů 5:6...syn Beera, kterého asyrský král Tiglat-pilesar odvlekl do vyhnanství. Beera byl v Rubenově rodu vůdcem....
1. Letopisů 5:26... Gád a polovinu kmene Manasesova do vyhnanstvíOdvlekl je do Chalachu, Chaboru, Hary a k řece Gozanu, kde...
2. Letopisů 36:4...na Joakima. Jeho bratra Joachaze dal Nekó odvléci do Egypta. Joakim se stal králem v pětadvaceti...
2. Letopisů 36:6...a spoutal ho bronzovými řetězy, aby ho odvlekl do Babylonu. Nabukadnezar odvezl do Babylonu část...
2. Letopisů 36:10...očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty Hospodinova chrámu....
2. Letopisů 36:20...nich zničili. Zbytek těch, kdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a jeho synům otročili ...
Ester 2:6...Jeruzaléma s judským králem Jekoniášem, kterého odvlekl do zajetí babylonský král Nabukadnezar. Mordechaj...
Izaiáš 5:29... jako lvíčata spustí řev; zavrčí a chytí úlovekodvlečou ho pryč a nikdo jim ho nevyrve. V ten den budou...
Izaiáš 8:4... mami,' bude bohatství Damašku i kořist Samaří odvlečena k asyrskému králi." Hospodin mi pak ještě...
Jeremiáš 12:3... vidíš a zkoušíš, zda jsem ti v srdci oddanýOdvleč je jako ovce na jatka, odděl je pro den porážky! Jak...
Jeremiáš 15:2...do hladu, bude hladovět a kdo do zajetí, bude odvlečen. Sešlu na čtvero trestů, praví Hospodin. Meč,...
Jeremiáš 20:4...Judy vydám do rukou babylonského krále, který je odvleče do Babylonu a pobije mečem. Všechno bohatství...
Jeremiáš 22:12...odejít: " se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho odvlekli, a tuto zem nikdy nespatří." "Běda tomu, kdo si...
Jeremiáš 24:1... (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar odvlekl judského krále Jekoniáše, syna Joakimova, spolu s...
Jeremiáš 27:20...s veškerou judskou a jeruzalémskou šlechtou odvlekl z Jeruzaléma do Babylonu). Nuže, toto praví...
Jeremiáš 39:7...pak vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězyodvlekl ho do Babylonu. Královský palác i ostatní domy...
Jeremiáš 39:9...Jeruzaléma zbořili. Velitel gardistů Nebuzardan odvlekl do Babylonu zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty...
Jeremiáš 40:1...a judskými zajatci, kteří měli být odvlečeni do Babylonu. Když velitel gardistů Jeremiáše...
Jeremiáš 40:7... ženy a děti ze zemské chudiny, která nebyla odvlečena do Babylonu, přišli za Gedaliášem do Micpy -...
Jeremiáš 43:3...vydal do rukou Babyloňanů, aby nás zabili anebo odvlekli do Babylonu!" A tak Jochanan, syn Kareachův, ani...
Jeremiáš 43:11... Kdo jít na smrt, zemře, kdo do zajetí, bude odvlečen a kdo pod meč, ten pod meč. V chrámech egyptských...
Jeremiáš 49:20...obyvatelům Temanu: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi. Rachot...
Jeremiáš 50:45...zemi Chaldejců: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi. "Babylon...
Jeremiáš 52:11...král vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězyodvlekl ho do Babylonu, kde ho pak věznil do dne jeho...
Jeremiáš 52:15...celého Jeruzaléma. Velitel gardistů Nebuzaradan odvlekl část chudiny, zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i...
Jeremiáš 52:28... Toto je množství lidu, které Nabukadnezar odvlekl do vyhnanství: V sedmém roce své vlády 3 023 Židů....
Jeremiáš 52:30...vlády pak velitel gardistů Nebuzardan odvlekl 745 Židů. Celkem to bylo 4 600 osob. V...
Ezechiel 19:4... ulovili ho do pasti; za háky ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočká, její naděje že...
Ozeáš 5:14...budu lvím samcem. sám rozsápu je na kusyodvleču pryč a nebude jim pomoci. Vrátím se zpět do svého...
Nahum 2:8...Je rozhodnuto! Město obnaženo, do vyhnanství je odvlečou. Jeho otrokyně jak holubice pláčou, bijí se do...
Skutky 17:6...odvést před lidový soud. Když je však nenašliodvlekli Jásona a některé bratry k městským radním s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |