Odvedli

Hledám varianty 'odvedli' [ odvést (13) odvedu (5) odveďte (6) odvedou (5) odvedli (32) odvedla (4) odvedl (35) odvedete (1) odvedeš (1) odvedeno (4) odvedeni (2) odveden (4) odvede (4) odveď (3) ]. Nalezeno 119 veršù.
Genesis 19:12...máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městěodveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se...
Genesis 19:16...i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smilovalOdvedli ho ven a teprve za městem ho propustili. Když ho...
Genesis 24:5...nechtěla následovat do této země, mám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého...
Genesis 24:6...země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který...
Genesis 30:26...nech odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se...
Genesis 31:26...řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně...
Genesis 37:28...za dvacet šekelů stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta. Ruben se potom vrátil k jámě a hle,...
Genesis 39:1...Zerach, Červánek. Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan...
Genesis 43:16...uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je. Ti...
Genesis 43:17...obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je...
Genesis 43:18... polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich vaků....
Genesis 48:12...dal, že vidím i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedl z jeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou...
Exodus 2:10...dítě k sobě a kojila je. A když chlapec odrostlodvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala...
Exodus 3:17... co se vám děje v Egyptě. Prohlašuji, že vás odvedu z egyptského trápení vzhůru do země Kananejců,...
Exodus 5:11...sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé...
Exodus 5:13...paběrkoval slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako když byla...
Exodus 5:18...vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že...
Exodus 9:19...ode dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu....
Exodus 15:22...Koně i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři...
Exodus 16:3...masa a jídali chléb do sytosti! Vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen abyste celé toto shromáždění...
Numeri 16:13...oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás nechal...
Numeri 19:3...vloženo jho. Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor, kde bude v jeho přítomnosti zabita....
Numeri 20:5...tu my i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto bídné místo?...
Numeri 21:5...a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? Není tu chléb,...
Numeri 31:37...337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu...
Numeri 31:38...675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno...
Numeri 31:39...odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno...
Numeri 31:40...odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi...
Deuteronomium 21:4...netahala jho. Tu jalovici stařešinové města odvedou do říčního údolí, na místo, kde se neoralo ani...
Deuteronomium 21:12...po , smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty,...
Deuteronomium 21:19...když ho trestají, pak ho otec s matkou vezmouodvedou k bráně jeho města za městskými stařešiny. Těm...
Deuteronomium 28:36...nikdy nevyléčíš, od hlavy k patě. Hospodin  odvede i s králem, jehož si ustanovíš, k národu, který jsi...
Jozue 2:4...proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke mně...
Jozue 2:6...za nimi, je doženete!" (Rachab ale špehy odvedla na střechu a schovala je pod snopky lnu, které tam...
Soudců 1:7...stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel. Synové Judy...
Soudců 7:5... O kom řeknu: ‚Nepůjde s tebou,' ten nepůjde." Odvedl tedy vojsko dolů k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi...
Soudců 15:13..." A tak ho spoutali dvěma novými provazyodvedli ho ze skal. Když se Samson blížil k Lechi,...
Soudců 16:21...Filištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy a...
Soudců 21:23...to Benjamínci udělali. Každý si z veselice odvedl manželku, kterou si chytil. Pak šli a vrátili se do...
1. Samuel 1:24... vzala tříletého býčka, efu mouky a džbán vínaodvedla chlapce do Hospodinovy svatyně v Šílu. Bylo to...
1. Samuel 6:7...krávy zapřáhněte do vozu a jejich telata od nich odveďte domů. Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz...
1. Samuel 22:4...k vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a zůstali u něj celou dobu...
1. Samuel 30:2... děti i starce, zajali. Nikoho nezabili, ale odvedli je s sebou pryč. Když David se svými muži dorazil...
2. Samuel 2:8... syn Nerův, tehdy vzal Saulova syna Iš-bošetaodvedl ho do Machanajim a prohlásil ho králem Gileádu,...
2. Samuel 12:31...také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k železným dlátům a sekyrám; některé...
1. Královská 1:38...cestu. Šalomouna posadili na mulu krále Davidaodvedli ho ke Gíchonu. Kněz Sádok vzal z Hospodinova stánku...
1. Královská 1:53...něm něco zlého, zemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a poklonil se...
1. Královská 8:46...a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do nepřátelské země, daleké či blízké,...
1. Královská 18:40...Žádný neunikne." A když je zajali, Eliáš je odvedl k potoku Kíšon a tam je pobil. Potom řekl Achabovi:...
1. Královská 22:26...izraelský král rozkázal: "Seberte Michajášeodveďte ho k veliteli města Amonovi a princi Joašovi....
2. Královská 4:1... Teď ale přišel věřitel a chce si oba chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se ...
2. Královská 9:2... syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi za nímodveď ho od jeho druhů a vezmi ho do nejzazšího pokojíku....
2. Královská 11:15... poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho popravte."...
2. Královská 19:28... Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hákodvedu , kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto...
2. Královská 24:15...ženami, komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství v Babylonu. Babylonský...
2. Královská 24:16...do vyhnanství v Babylonu. Babylonský král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000 udatných bojovníků...
2. Královská 25:6...jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajatodveden k babylonskému králi do Ribly. Tam byl nad ním...
2. Královská 25:20...městě. Velitel gardistů Nebuzaradan je zajalodvedl do Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v Rible v...
1. Letopisů 20:3...také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k železným dlátům a sekyrám. Tak David...
2. Letopisů 6:36...a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do země daleké či blízké, kdyby si to...
2. Letopisů 18:25...izraelský král rozkázal: "Seberte Michajášeodveďte ho k veliteli města Amonovi a královskému synu...
2. Letopisů 23:14... poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho popravte."...
2. Letopisů 25:11...se domů plní vzteku. Amaciáš sebral odvahuodvedl vlastní vojsko do Solného údolí, kde pobil 10 000...
2. Letopisů 25:12... Dalších 10 000 zajali judští vojáci živýchodvedli je na vrchol skály, odkud je svrhli dolů a všechny...
2. Letopisů 27:3... To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámuodvedl hodně práce na hradbě Ofelu. Vybudoval také města v...
2. Letopisů 27:5...králem a zvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice a 10 000...
2. Letopisů 28:5... Aramejci ho porazili, zajali mnoho zajatcůodvedli je do Damašku. Právě tak padl do rukou izraelskému...
2. Letopisů 33:11...mu do nosu hák, spoutali ho bronzovými řetězyodvedli do Babylonu. Tam pak ve své úzkosti prosil...
Ester 6:14...vtom dorazili královi eunuchové a spěšně Hamana odvedli na hostinu, kterou vystrojila Ester. Král i Haman...
Job 18:14...smrtelná. Vyrván bude z bezpečí svého stanuodveden bude ke králi hrůz. Plameny zaplaví jeho stan, jeho...
Píseň 8:2...by se na za to nezlobil. Vést bych mohlaodvést si do domu své matky, své rodičky. Kořeněným...
Izaiáš 37:29... Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hákodvedu , kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto...
Izaiáš 52:5...tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví...
Jeremiáš 32:5...tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu...
Jeremiáš 39:5...pláni pak Cidkiáše dostihli, zajali hoodvedli k babylonskému králi Nabukadnezarovi do Ribly v...
Jeremiáš 41:16...všech přeživších, které Išmael, syn Netaniášůvodvedl z Micpy poté, co zavraždil Gedaliáše, syna...
Jeremiáš 43:5... syn Kareachův, pak s ostatními veliteli odvedl všechny pozůstatky Judy - ty, kteří se vrátili ze...
Jeremiáš 49:29...plachty i všechny věci. Jejich velbloudi budou odvedeni pryč, ‚Hrůza všude kolem!' - tak na lidé...
Jeremiáš 52:9...jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajatodveden k babylonskému králi do Ribly v chamátské zemi. Tam...
Jeremiáš 52:26...ve městě. Velitel gardistů Nebuzardan je zajalodvedl do Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v Rible v...
Ezechiel 12:13... Nastražím na něj svoji past a uvázne v sítiOdvedu ho do Babylonie, do země Chaldejců, ani tu ale...
Ezechiel 17:12...babylonský král, zajal jeho krále i knížataodvedl je s sebou do Babylonu. Potom vzal potomka z...
Ezechiel 17:13... uzavřel s ním smlouvu a zavázal ho přísahouOdvedl také přední muže země, aby to království srazil tak,...
Ezechiel 17:20...Nastražím na něj svoji past a uvázne v sítiOdvedu ho do Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak mi...
Ezechiel 37:1...na mně ruka Hospodinova. Hospodin svým Duchem odvedl pryč a postavil doprostřed údolí plného kostí....
Ezechiel 40:24... Od brány k bráně naměřil 100 loktů. Pak  odvedl k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu. Změřil její...
Ezechiel 42:1...postranních komorách chrámu byly římsy. Poté  odvedl severním směrem na vnější nádvoří, kde přivedl k...
Ezechiel 42:15..." Když dokončil měření uvnitř chrámového okrskuodvedl východní branou ven, aby jej přeměřil kolem...
Ezechiel 46:21...nádvoří, a neposvěcovali tak lid." Poté  odvedl na vnější nádvoří. Zavedl do jeho čtyř rohů, a...
Ezechiel 47:2...pravé strany chrámu na jih od oltáře. Poté  odvedl severní branou ven a vedl okolo k východní...
Amos 4:3...a vaše děti na udicích! Jednu za druhou vás odvedou skrz hradbu zbořenou a k Harmonu vás poženou, praví...
Matouš 26:57...opustili a utekli. Ti, kdo Ježíše zatkli, ho pak odvedli k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili znalci...
Matouš 27:2...lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít. Spoutali hoodvedli a vydali ho římskému prokurátoru Pilátovi. Když...
Matouš 27:31...mu ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Když vyšli, potkali jednoho člověka z...
Marek 8:23...ho, aby se ho dotkl. Vzal slepce za rukuodvedl ho za vesnici. Plivl mu na oči, vložil na něj ruce a...
Marek 14:53...on tam to plátno nechal a utekl nahý. Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní kněží i...
Marek 15:1...Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíšeodvedli ho a vydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal: "Tak ty...
Marek 15:16...zbičovat a vydal ho k ukřižování. Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Praetorium a...
Marek 15:20...z něj ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování. Jistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra...
Lukáš 4:5...‚Nejen chlebem bude člověk živ.'" Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna...
Lukáš 19:35...ho potřebuje," odpověděliOdvedli oslátko k Ježíši, přikryli je svými plášti a Ježíše...
Lukáš 21:24...tomuto lidu. Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou...
Lukáš 22:54...je vaše chvíle - vláda temnoty." Tak ho zatkliodvedli do domu nejvyššího kněze. Petr ho ale zpovzdálí...
Lukáš 22:66...se starší lidu, vrchní kněží i znalci Písmaodvedli ho do své Velerady. Vyzvali ho: "Jestli jsi Mesiáš,...
Lukáš 23:1...z jeho úst!" Celé jejich shromáždění vstaloodvedli ho k Pilátovi. Začali ho obviňovat: "Zjistili jsme,...
Lukáš 24:50... dokud nebudete oblečeni mocí shůry." Potom je odvedl k Betanii. Zvedl ruce, aby jim požehnal, a...
Skutky 6:12...a znalce Písma, takže Štěpána nakonec zatkliodvedli před Veleradu. Tam postavili falešné svědky, kteří...
Skutky 9:8...oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil...
Skutky 9:21...toho jména! Copak sem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím?" Saul ale kázal stále mocněji a...
Skutky 9:30...ukládat o život. Když se to dozvěděli bratřiodvedli ho do Cesareje a poslali do Tarsu. Církve po celém...
Skutky 17:5...domu. Hledali tam Pavla a Silase, aby je mohli odvést před lidový soud. Když je však nenašli, odvlekli...
Skutky 19:9...tu Cestu haněli, Pavel se od nich odvrátilOdvedl učedníky s sebou a každý den pak promlouval v...
Skutky 21:34...hluku zjistit nic jistého, a tak poručil, ho odvedou do pevnosti. Po schodišti ho vojáci kvůli násilí...
Skutky 21:38...ty nejsi ten Egypťan, který nedávno vzbouřilodvedl na poušť ty čtyři tisíce hrdlořezů?" "Jsem Žid z...
Skutky 22:11... a tak moji společníci museli do Damašku odvést za ruku. Jistý Ananiáš, zbožný stoupenec Zákona s...
Skutky 22:24...a házeli do vzduchu prach, velitel ho nechal odvést do pevnosti. Nařídil, ho vyslýchají bičováním,...
Skutky 23:10...tedy vojákům, jdou dolů, vyrvou jim hoodvedou do pevnosti. Tu noc před ním stanul Pán. "Buď...
Skutky 23:31... Vojáci vzali Pavla a podle rozkazu ho v noci odvedli do Antipatridy. Nazítří se vrátili do pevnosti a...
1. Timoteus 5:11...vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost odvede od Krista, budou se chtít vdát a trestuhodně poruší...

Slova obsahující odvedli: nepodvedli (1) odvedli (32) podvedli (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |