Odvahu

Hledám varianty 'odvahu' [ odvahy (6) odvahu (21) odvaha (2) ]. Nalezeno 29 veršù.
Deuteronomium 1:28...Kam to jdeme? Naši bratři nás připraviliodvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnější a vyšší než my,...
Deuteronomium 20:8... se vrátí domů, aby jeho bratři neztratili odvahu jako on." Teprve když správcové dokončí svou řeč k...
Jozue 2:11...nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i...
Jozue 5:1...jim to dech a úplně před syny Izraele ztratili odvahu. V době řekl Hospodin Jozuovi: "Vyrob si kamenné...
Jozue 7:5...lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Jozue roztrhl svůj plášť,...
Jozue 14:8... kteří šli se mnou, připravili všechen lidodvahu, ale jsem se cele vydal Hospodinu, svému Bohu....
1. Samuel 4:9...bili Egypt všemožnými ranami na poušti! Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, nemusíme sloužit Hebrejům...
2. Samuel 4:1...doslechl, že Abner v Hebronu zemřel, ztratil odvahu a také celý Izrael se zhrozil. Saulův syn měl...
2. Samuel 7:27...‚Zbuduji ti dům.' Proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano, Hospodine, Pane...
2. Samuel 10:12...tvé síly, přijdu na pomoc tobě. Buď silnýOdvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin...
2. Samuel 17:10...bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a...
1. Letopisů 17:25...mu zbuduješ dům. To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se před tebou. Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh...
1. Letopisů 19:13...Amonci nad tvé síly, pomohu tobě. Buď silnýOdvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin...
2. Letopisů 23:1...zemi vládla Atalia. Sedmého roku Jojada sebral odvahu a uzavřel smlouvu se setníky Azariášem, synem...
2. Letopisů 25:11...a vraceli se domů plní vzteku. Amaciáš sebral odvahu a odvedl vlastní vojsko do Solného údolí, kde pobil...
Nehemiáš 2:18...král. "Pojďme stavět!" řekli na to a sebrali odvahu k tomu dobrému dílu. Když se to doslechli Sanbalat...
Žalmy 40:13...- je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž , Hospodine, ráčíš vysvobodit;...
Žalmy 107:26... padali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha. Jak vratký opilec potáceli se, veškerá zkušenost...
Žalmy 138:3...jsi , když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy! , Hospodine, všichni králové slaví, uslyší,...
Izaiáš 11:2...- Duch moudrosti a chápání, Duch rozhodnutíodvahy, Duch poznání a úcty k Hospodinu; úctou k Hospodinu...
Izaiáš 41:7...říká: "Seber se!" Řemeslník zlatníkovi dodává odvahy, kovotepec říká kováři: "Je to dobře spojené!" a...
Jeremiáš 23:14...nevěry a život ve lži; zločincům dodávají odvahy, aby se nikdo neodvrátil od své špatnosti. Všichni...
Jeremiáš 38:4..." ten muž zemře! Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu lidu...
Jeremiáš 51:46... vzplane Hospodinova zuřivost! Neztrácejte odvahu, nebojte se zpráv, jež krajem zní. Jedna zpráva...
Daniel 11:25...i proti pevnostem - ale jen načas. Sebere síluodvahu a vytáhne s mohutným vojskem proti jižnímu králi....
Micheáš 7:16...národy zastydí, to uvidí, jsou zbaveni vší odvahy! si ústa rukou přikryjí, jim ohluchnou uši! ...
Nahum 2:11...v celých hromadách! Zkáza! Zhouba! ZáhubaOdvaha je ta tam, třesou se kolena. Úzkost svírá všechna...
Skutky 28:15...Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal povolení bydlet v soukromí s...
1. Tesalonickým 2:2...ve Filipech, ale přesto jsme ve svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy Boží evangelium. Za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |