Odvádějí

Hledám varianty 'odvádějí' [ odvádíte (1) odvádí (1) odvádět (5) odváděli (8) odváděl (4) odvádějí (4) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 47:14... neboť za kupovali zrní. Ty peníze Josef odváděl do faraonova domu. A když v Egyptě a Kanaánu došly...
Exodus 5:4...král ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!" Farao...
2. Samuel 8:2...naživu. Moábci se stali Davidovými poddanýmiodváděli povinné dávky. David také porazil Hadad-ezera,...
2. Samuel 8:6... Aramejci se stali Davidovými poddanýmiodváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství,...
2. Královská 3:4...se od nich. Moábský král Méša choval ovceOdváděl izraelskému králi sto tisíc jehňat a sto tisíc...
2. Královská 17:3...Šalman-assar. Hošea byl totiž jeho vazalemodváděl mu dávky, ale asyrský král odhalil jeho zradu:...
2. Královská 17:4...vládci do Soa a přestal asyrskému králi odvádět každoroční daň. Proto ho asyrský král zajal a v...
2. Královská 23:35...odvléci do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi stříbro a zlato, musel zemi zdanit. Kvůli...
1. Letopisů 18:2...také Moábce a ti se stali Davidovými poddanýmiodváděli povinné dávky. David také u Chamátu porazil...
1. Letopisů 18:6... Aramejci se stali Davidovými poddanýmiodváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství,...
2. Letopisů 9:14...králů a krajských hejtmanů, kteří Šalomounovi odváděli zlato a stříbro. Král Šalomoun nechal zhotovit 200...
2. Letopisů 27:5...000 korů pšenice a 10 000 korů ječmene. Totéž mu odváděli i druhý a třetí rok. Tak Jotam upevnil svou moc,...
2. Letopisů 28:17...Edomci totiž znovu přitáhli, zaútočili na Juduodváděli zajatce. Do měst v podhůří a do judského Negevu...
Ezdráš 4:13...vystavěno a jeho hradby dokončeny, přestanou odvádět dávky, daně i poplatky, čímž způsobí škodu...
Job 24:3...mezníky a pasou stáda, která ukradli. Sirotkům odvádějí osla pryč a vdově berou býka do zástavy. Ubožáky z...
Job 40:20... meč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu odvádějí povinný poplatek, poblíž dovádí všechna polní zvěř...
Píseň 8:11...pronajal vinařům. Za její úrodu každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných. vinice je ale jenom !...
Ezechiel 32:20...uprostřed mečem pobitých. Meč je tasen; Egypt  odvádějí i se všemi jeho hordami. Mocní hrdinové o něm a...
Ozeáš 9:13...Týr - zasazený byl mezi loukami, teď však Efraim odvádí své děti k vrahovi. Dej jim, Hospodine - co jim dáš?...
Amos 5:11... Protože dupete po chudácích a nutíte je odvádět daně z obilí, nebudete bydlet v těch svých palácích...
Marek 13:11...všem národům kázáno evangelium. Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co...
Lukáš 23:26...Ježíše na jejich přání vydal na smrt. Když ho odváděli, chytili jistého Šimona Kyrénského, který se...
2. Timoteus 2:16...slovo pravdy. Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako...

Slova obsahující odvádějí: odvádějí (4) podvádějí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |