Odvážil

Hledám varianty 'odvážil' [ odvažte (3) odvážit (1) odvážili (1) odvážil (9) odváží (3) odváženo (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 23:16...Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona vyslechlodvážil mu množství stříbra, které zmínil před ostatními...
Genesis 46:5...svou vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého...
Genesis 49:4...Do ložnice svého otce vstoupil jsi, lože odvážil ses poskvrnit. Šimeon a Levi, to jsou bratři;...
Exodus 22:16...mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce odvážit stříbro ve výši panenského věna. Čarodějnici nenech...
Leviticus 26:26...chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peciodváží vám jej na příděl. budete jíst, nenasytíte se....
Numeri 35:26...olejem. Pokud se ale ten, kdo někoho zabilodváží vyjít za hranice svého útočištného města a krevní...
Deuteronomium 17:12... se neuchyluj napravo ani nalevo. Kdyby se někdo odvážil neuposlechnout kněze, stojícího tam ve službě...
Soudců 11:25...než moábský král Balák, syn Ciporův? Copak se odvážil vzdorovat Izraeli? Copak s ním bojoval? tři sta...
2. Samuel 23:9... syna Achochiova. Ten byl s Davidem, když se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždili k boji, a tak...
1. Letopisů 21:25...je zadarmo." A tak David Aravnovi za ten pozemek odvážil 600 šekelů zlata. Potom tam postavil oltář...
Ezdráš 8:33...bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi Meremotovi, synu Uriášovu, a...
Ester 7:5...přerušil ji král Xerxes. "Kde je ten, kdo by se odvážil provést něco takového?" ptal se královny Ester....
Izaiáš 7:24...zaroste trním a bodláčím. Člověk se tam odváží jen s lukem a šípy, neboť celá zem zaroste trním a...
Jeremiáš 30:21...a on ke mně přistoupí. Vždyť kdo by se jinak odvážil ke mně přistoupit? praví Hospodin. Vy budete mým...
Jeremiáš 32:10...a před přizvanými svědky jsem na vahách odvážil stříbro. Potom jsem ten zapečetěný kupní list s...
Matouš 21:2...tam najdete přivázanou oslici a u oslátkoOdvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítal,...
Marek 11:2...oslátko, na kterém ještě nikdo nikdy nesedělOdvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal: ‚Co to...
Lukáš 19:30...oslátko, na kterém ještě nikdy nikdo nesedělOdvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal, proč ho...

Slova obsahující odvážil: neodvážil (9) odvážil (9) odvážili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |