Odtáhl

Hledám varianty 'odtáhl' [ odtáhnu (1) odtáhnout (1) odtáhni (2) odtáhne (3) odtáhlo (1) odtáhli (3) odtáhl (4) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 14:11...Sodomy a Gomory i všechny jejich potravinyodtáhli. Vzali také Abramova synovce Lota (neboť bydlel v...
Exodus 33:23... svou dlaní, dokud nepřejdu. potom dlaň odtáhnu, spatříš záda; mou tvář však nikdo nespatří." ...
1. Královská 15:19...smlouvu s izraelským králem Baašou, ode  odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do...
2. Královská 3:27...hradbách. Izraelci byli tak zděšeni, že od nich odtáhli a vrátili se do vlasti. Jedna z manželek...
2. Královská 12:19...králi Chazaelovi. Ten pak od Jeruzaléma odtáhl. Ostatní Joašovy skutky - o všem, co vykonal - se,...
2. Královská 18:14...břímě mi uložíš, to ponesu, jen ode prosím odtáhni." Asyrský král tedy judskému králi Ezechiášovi...
2. Královská 19:36...samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebralodtáhl pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se klaněl v...
2. Letopisů 16:3...smlouvu s izraelským králem Baašou, ode  odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do...
2. Letopisů 24:25...svých otců. Když Joaše jaksepatří potrestaliodtáhli pryč a zanechali ho těžce zraněného. Tehdy se jeho...
2. Letopisů 32:21...i vojevůdce v táboře asyrského krále. Ten pak odtáhl do své země s ostudou. Když vešel do chrámu svého...
Job 13:21...se před tebou skrývat nemusím: Svou ruku ode  odtáhni, nejsem zastrašen tvými hrůzami. Potom vyzvi,...
Izaiáš 37:37...samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebralodtáhl pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se klaněl v...
Jeremiáš 21:2...zázrak tak jako tolikrát a Nabukadnezar od nás odtáhne." Jeremiáš jim odpověděl: "Vyřiďte Cidkiášovi...
Jeremiáš 37:9...Nenalhávejte si, že prýBabyloňané od nás musí odtáhnout.' Neodtáhnou! I kdybyste celé babylonské vojsko,...
Jeremiáš 37:11...toto město vypálili!" Poté, co babylonské vojsko odtáhlo kvůli faraonově vojsku od Jeruzaléma, chtěl se...

Slova obsahující odtáhl: odtáhl (4) odtáhli (3) odtáhlo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |