Odsud

Hledám varianty 'odsud' [ odsud ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 19:12... syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před...
Genesis 19:14...kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové...
Genesis 37:17...mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se...
Genesis 40:14... aby ses o mně zmínil faraonovi a dostal  odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani...
Genesis 42:15...si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete...
Genesis 50:24...umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou s přísahou zaslíbil Abrahamovi,...
Genesis 50:25..." k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a...
Exodus 11:1...faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí. Propustí vás nadobro, přímo vás odsud...
Exodus 13:19...přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud kosti s sebou!" Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili...
Exodus 33:1... Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s lidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do...
Exodus 33:15..."Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém...
Jozue 15:14...což je Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.) Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů: Šešaje, Achimana a...
Soudců 1:20...Hebron dali podle Mojžíšova slova Kálebovi a ten odsud vyhnal trojici Anakových synů. Synové Benjamínovi ale...
Soudců 6:18...znamení, že se mnou mluvíš ty. Neodcházej prosím odsud, dokud se k tobě nevrátím s darem, který ti přinesu."...
Růt 2:8... nechoď paběrkovat na jiné pole. Neodcházej odsud, ale drž se u mých děveček. Sleduj, kde budou na poli...
2. Samuel 13:17... Zavolal svého sluhu a přikázal: "Tuhle  odsud vyvedou. A zamkni za !" Sluha ji tedy vyvedl ven a...
1. Královská 17:3...dostal slovo Hospodinovo: "Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na...
2. Královská 2:21..."Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody.  odsud nevzejde smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou zdravé...
Jeremiáš 9:9... bučení dobytka se tu neozve; všichni ptáci odsud uletěli, utekla všechna zvěř. "Obrátím Jeruzalém v...
Jeremiáš 22:11...judským králem po svém otci Jošiášovi, ale musel odsud odejít: " se sem nevrátí. Zemře tam, kam ho...
Jeremiáš 24:5... Bůh Izraele: Judští vyhnanci, které jsem odsud poslal do Babylonie, jsou jako tyto dobré fíky -...
Jeremiáš 28:3...místo všechny cennosti Hospodinova domu, které odsud vzal babylonský král Nabukadnezar a odnesl je do...
Jeremiáš 38:10...to Habešanu Ebed-melechovi přikázal: "Vezmi si odsud třicet mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z jímky, než...
Matouš 17:20...jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné."...
Lukáš 4:9...chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě,...
Lukáš 13:31...chvíli za ním přišli nějací farizeové. "Odejdi odsud," říkali mu. "Jdi pryč, Herodes chce zabít!"...
Lukáš 16:26...veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli...
Jan 2:16...stoly a prodavačům holubic řekl: "Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" (Jeho učedníci...
Jan 7:3...stánků, a tak mu jeho bratři řekli: "Odejdi odsud a vydej se do Judska, i tvoji učedníci vidí, jaké...
Jan 14:31...že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud." " jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař...
Jan 18:36...vydán židovským vůdcům. království ale není odsud." "Takže jsi král?" zeptal se ho Pilát. "Sám říkáš,...
Židům 11:5...zemřel, díky dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel, neboť ho Bůh vzal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |