Odstraněny

Hledám varianty 'odstraněny' [ odstraňte (3) odstraníte (1) odstranit (3) odstraníš (2) odstraním (15) odstranili (4) odstranil (18) odstraní (9) odstraněny (7) odstraněni (1) odstraněna (1) odstraněn (1) odstraň (11) ]. Nalezeny 74 verše.
Exodus 12:15...dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých domů kvas. Kdokoli by mezi prvním a...
Leviticus 26:6...pokoj, takže budete spát a nikdo vás nevyděsíodstraním ze země zlou zvěř a vaší zemí neprojde meč....
Deuteronomium 13:6...vyvedl z Egypta a vykoupil vás z domu otroctvíOdstraň ze svého středu zlo - vždyť ten bludař chtěl...
Deuteronomium 17:7...první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lidOdstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát...
Deuteronomium 17:12...Bohu, anebo soudce, pak ten člověk zemřeOdstraň z Izraele zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde...
Deuteronomium 19:13...mstitele, aby zemřel. Neslituješ se nad nímOdstraň z Izraele nevinně prolitou krev, a povede se ti...
Deuteronomium 19:19...mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho bratruOdstraň ze svého středu zlo! o tom uslyší ostatní,...
Deuteronomium 21:9...Tehdy budou zproštěni viny za tu krev. Takto odstraníš nevinně prolitou krev ze svého středu, neboť...
Deuteronomium 21:21...muži toho města jej ukamenují k smrtiOdstraň ze svého středu zlo! Uslyší o tom všechen Izrael a...
Deuteronomium 22:21...hanebnost, když smilnila v domě svého otceOdstraň ze svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak...
Deuteronomium 22:22...zemřou - muž, který s tou ženou spal, i ta ženaOdstraň z Izraele zlo! Když někdo ve městě potká dívku,...
Deuteronomium 22:24...proto, že zneuctil snoubenku svého bližníhoOdstraň ze svého středu zlo! Když někdo potká zasnoubenou...
Deuteronomium 24:7...jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemřeOdstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství...
Soudců 10:16... prosím, ještě tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten nemohl...
1. Samuel 7:3..."Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcemodstraňte ze svého středu cizí bohy i obrazy Aštarot....
1. Samuel 7:4...zachrání z ruky Filištínů." Nato synové Izraele odstranili baaly i aštarty a začali sloužit jen Hospodinu....
1. Samuel 28:3...ho v Rámě, ve městě, kde bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštce a duchaře. Filištíni se...
1. Královská 15:12...David. Vymýtil ze země modlářskou prostituciodstranil všechny hnusné modly, které si vyrobili jeho...
1. Královská 15:14...u potoka Kidron. Obětní výšiny sice nebyly odstraněny, ale Asovo srdce bylo po celý jeho život oddáno...
1. Královská 22:44...očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na...
2. Královská 3:2... ačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matkaodstranil alespoň Baalův sloup, který nechal vztyčit jeho...
2. Královská 12:4...očích správné. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na...
2. Královská 14:4...svého otce Joaše. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na...
2. Královská 15:4...jako jeho otec Amaciáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na...
2. Královská 15:35...jako jeho otec Uziáš. Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na...
2. Královská 16:18... Aby se zalíbil asyrskému králi, nechal z chrámu odstranit podstavec trůnu, který tam předtím postavili, a...
2. Královská 18:4... přesně jako kdysi jeho otec David. To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné sloupy a rozřezal...
2. Královská 18:22...ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto...
2. Královská 23:11...oběť Molochovi. Od vchodu do Hospodinova chrámu odstranil koně, které judští králové zasvětili slunci (byli...
2. Královská 23:19... A právě tak, jako to udělal v Bet-elu, stejně odstranil i všechny svatyně na výšinách, které si izraelští...
2. Letopisů 14:2...je správné a dobré v očích Hospodina, jeho BohaOdstranil cizí oltáře a obětní výšiny, zničil posvátné...
2. Letopisů 14:4...jeho Zákon i přikázání. Ze všech judských měst odstranil obětní výšiny a kadidlové oltáříky. Království v...
2. Letopisů 15:8...z úst Azariáše, syna Odedova, vzchopil seodstranil ohavnosti z celé judské a benjamínské země i z...
2. Letopisů 17:6...natolik upnul k Hospodinovým cestám, že z Judska odstranil obětní výšiny i posvátné kůly. Ve třetím roce své...
2. Letopisů 20:33...očích správné. Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak se lid stále neodhodlal odevzdat své...
2. Letopisů 30:14...množství nejdříve zbořilo jeruzalémské oltářeodstranili také všechny kadidlové oltáříky a naházeli je do...
2. Letopisů 32:12...o tom bohu, jehož obětní výšiny a oltáře sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před jediným...
2. Letopisů 33:15...vojenské velitele. Z Hospodinova chrámu odstranil cizí bohy a sochy. Všechny oltáře, které předtím...
Job 32:22...totiž ani neumím - to by můj Stvořitel rychle odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemu, co říkám,...
Job 34:20...náhle umírají, i mocní se zachvějí a musí pryčodstraněni jsou bez lidské pomoci. Očima sleduje cesty...
Žalmy 51:3...mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň poklesky. Důkladně omyj od mého provinění, od...
Žalmy 51:11...kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž odstraníš! Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru...
Izaiáš 1:25...proti tobě ruku, dočista vytavím tvoji struskuodstraním z tebe všechnu nečistotu! Vrátím ti soudce tak...
Izaiáš 3:1...Panovník, Hospodin zástupů, z Jeruzaléma a Judy odstraní zdroj i zásobu: všechny zásoby potravy i všechny...
Izaiáš 3:18...jejich spánky obnaží! V ten den Pán ty cetky odstraní: řetízky na kotnících, čelenky, náhrdelníky,...
Izaiáš 5:5...Nyní vám tedy oznámím, co udělám se svou vinicíOdstraním její plot a bude vypleněna, zbořím její zeď a...
Izaiáš 6:7... tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn." Potom jsem uslyšel Pánův...
Izaiáš 10:13...- vždyť jsem zkušený! Hranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem jejich poklady, zporážel jsem...
Izaiáš 18:5...hrozny uzrají, ořeže ratolesti vinařskými nožiodstraní vinoucí se výhonky. Všechno to zůstane dravým...
Izaiáš 25:2...zbyly hromady rozvalin, baštu cizáků jsi z města odstranil - nebude vystavěna znovu navěky! Proto ti vzdá...
Izaiáš 25:7... s vínem vyzrálým a vybraným. Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku kryjící všechny...
Izaiáš 25:8...roušku kryjící všechny národy - samu smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší...
Izaiáš 29:20... nebude, každý, kdo si ve zlu libuje, bude odstraněn - ti, kteří pouhým slovem obviňují člověka, ti,...
Izaiáš 36:7...ten, jehož obětní výšiny a oltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto...
Jeremiáš 5:10...jejich vinice a pustošte, ale nezničte je úplněOdstraňte jejich výhonky, protože nejsou Hospodinovy....
Jeremiáš 44:12...jsem o vás ve zlém; celý Juda bude vyhlazenOdstraním pozůstatky Judy - ty, kdo se rozhodli jít do...
Ezechiel 11:18... a dám vám izraelskou zemi. tam přijdouodstraní odtud všechny ohavnosti a nechutnosti. Dám jim...
Ezechiel 16:50...a jednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla. Samaří přitom nehřešila ani...
Ezechiel 34:25... Hospodin. Uzavřu s nimi smlouvu pokojeodstraním z jejich země dravou zvěř, takže budou i na...
Ezechiel 43:9...ale své smilstvo i náhrobky svých králů ode  odstraní, a tak budu uprostřed nich přebývat navěky. Synu...
Ozeáš 2:19... nikdy víc. Jména baalů totiž z tvých úst odstraním, aby nebyli svým jménem vzýváni. V ten den...
Amos 1:5...Ben-hadadovy paláce. Rozlámu závoru Damaškuodstraním trůnícího v Údolí hříchu, třímajícího žezlo v...
Amos 1:8...na hradby Gazy oheň, aby pohltil její paláceOdstraním toho, kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá žezlo v...
Amos 2:3...uprostřed vřavy, válečného křiku a troubeníOdstraním z jeho středu soudce, všechny jeho velmože pobiji...
Sofoniáš 3:11...své vzpoury proti mně. Tehdy z vašeho středu odstraním ty vaše pyšné chvastouny. nikdy nebudete...
Sofoniáš 3:18...nad tebou samou radostí jako v den slavnosti." "Odstraním z tebe neštěstí, abys nenesl břímě potupy. Hle...
Zachariáš 3:9...vyryji nápis, praví Hospodin, a hřích této země odstraním v jediném dni. Toho dne, praví Hospodin zástupů,...
Zachariáš 9:10... sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátkuOdstraní vozy z Efraima i koně z Jeruzaléma, válečné luky...
Zachariáš 13:2...a nečistot. V onen den, praví Hospodin zástupůodstraním ze země jména model, takže si na nikdo...
Jan 11:41...uvidíš Boží slávu?" odpověděl Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu, Ježíš pozvedl oči a řekl: "Otče,...
Římanům 11:27... Toto pak bude smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích." Co do evangelia se tedy kvůli vám...
Koloským 3:8...- zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řečiodstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již...
Židům 10:4...krev býků a kozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit. A proto Kristus, když přichází na svět, říká:...
Židům 10:11...znovu přináší stejné oběti, které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však obětoval za hříchy jedinou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |