Odsoudil

Hledám varianty 'odsoudil' [ odsuď (1) odsouzeni (8) odsouzen (9) odsoudit (8) odsoudíš (1) odsoudím (6) odsoudili (2) odsoudil (8) odsoudí (15) ]. Nalezeno 58 veršù.
Deuteronomium 25:1...zjednají právo tomu, kdo je v právu, a viníka  odsoudí. Zaslouží-li si viník bičování, soudce jej ...
1. Samuel 3:13... do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém věděl: Jeho synové se...
Job 9:20...ho předvolá? I kdybych byl nevinný, ústa  odsoudí; i kdybych byl bezúhonný, řekne, že jsem zvrácený....
Job 9:29...- neosvobodíš , to dobře vím. Jsem předem odsouzen - proč bych se snažil zbytečně? I kdybych se ve...
Job 15:6...ses mluvit prohnaně. Tvá ústa - ne -  odsoudí, usvědčují vlastní rty! Copak ses narodil jako...
Job 34:17...nesnáší? Chceš snad Mocného a Spravedlivého odsoudit? Vždyť on i králi řekne: ‚Jsi ničemník!' a...
Job 34:29...on vyslýchá křik ubohých. Když ale mlčí, kdo ho odsoudí? Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí? On přitom bdí...
Job 40:8...Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit? Chceš  odsoudit, abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém...
Žalmy 5:11...je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazykyOdsuď je, Bože, na svoje plány doplatí! Zavrhni je, že...
Žalmy 34:23... Hospodin vykoupí svoje služebníky, nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají. Žalm Davidův. Suď,...
Žalmy 37:33... Hospodin ho však nenechá v jeho rukách, nedá ho odsoudit v jeho při! Spoléhej na Hospodina a drž se jeho...
Žalmy 51:6...výrocích jsi proto spravedlivý, oprávněn jsi  odsoudit! Vždyť nesu vinu od narození, hříšný jsem od...
Žalmy 119:84...žít tvůj služebník? Kdy pronásledovatele odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec...
Přísloví 12:2...zahrne Hospodin přízní, lstivého člověka však odsoudí. Darebáctví nikomu jistotu neposkytne, kořen...
Přísloví 17:15...přestaň, než spor propukne! Omlouvat ničemuodsoudit poctivého - obojí se Hospodinu hnusí nastejno. K...
Izaiáš 34:5... na Edom náhle udeří - na lid, který jsem odsoudil k naprostému zničení. Hospodinův meč se koupe v...
Izaiáš 50:9...Hle, Panovník Hospodin pomáhá mi. Kdo  odsoudí? Hle, všichni se obnosí jako šaty, od molů budou...
Izaiáš 65:12...vás, kdo jste Osudu číše plnili - nuže, vás tedy odsoudím k meči, všichni se skloníte a budete pobiti, neboť...
Jeremiáš 1:16...dokola jeho hradby i všechna judská městaOdsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že opustili,...
Jeremiáš 8:14... tam zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme...
Ezechiel 7:27...hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi naložímodsoudím je tak, jak sami soudili, a poznají, že jsem...
Ezechiel 21:35... kde vyrobili, v zemi, z níž pocházíš, tam  odsoudím. Vyliji na tebe své rozhořčení, zachvátím ...
Ezechiel 23:45...Oholou a Oholíbou. Spravedliví soudci je ale odsoudí jako cizoložnice a vražedkyně. Vždyť jsou to...
Ezechiel 24:14...se, nepolevím. Za tvé způsoby a skutky  odsoudím, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 36:19...je mezi národy, takže jsou rozprášeni po zemíchOdsoudil jsem je za jejich způsoby a skutky. Kamkoli ale...
Matouš 12:37...budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen." Tehdy mu někteří ze znalců Písma a farizeů...
Matouš 12:41...Ninive povstanou na soudu s tímto pokolenímodsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle,...
Matouš 12:42...Jihu povstane na soudu s tímto pokolenímodsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela...
Matouš 20:18...vydán vrchním kněžím a znalcům Písma a ti ho odsoudí k smrti. Vydají ho pohanům, aby se mu vysmívali,...
Matouš 26:59...Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti. Nic ale nenašli, ačkoli předstupovalo...
Matouš 27:3... Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch třicet stříbrných...
Marek 10:33...člověka vydán vrchním kněžím a znalcům PísmaOdsoudí ho k smrti, vydají pohanům, budou se mu vysmívat,...
Marek 14:55...pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti...
Marek 16:16...a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém...
Lukáš 6:37...a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude...
Lukáš 11:31...Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokoleníodsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela...
Lukáš 11:32...Ninive povstanou na soudu s tímto pokolenímodsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle,...
Lukáš 24:20... Vrchní kněží a naši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali ho ukřižovat. My jsme ale...
Jan 3:17...život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho...
Jan 3:18...něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je  odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího...
Jan 16:11...neuvidíte; a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete...
Skutky 13:27...Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho však nepoznaliOdsoudili ho, a tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou...
Skutky 25:16... Odpověděl jsem jim, že Římané nemají ve zvyku odsoudit člověka, aniž by obžalovaný stanul svým žalobcům...
Římanům 2:27...Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literou a obřízkou Zákon porušuješ....
Římanům 8:3...v těle, jaké hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek Zákona byl...
Římanům 8:34...Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl...
Římanům 14:23...schvaluje. Kdo ale při jídle pochybnosti, je odsouzen, protože se nechová podle své víry. A cokoli není...
1. Korintským 11:32...soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem. Nuže, bratři moji, když se scházíte k...
Efeským 2:3...těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní. Ale Bůh je...
2. Tesalonickým 2:12...vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v...
Titus 3:11... Věz, že takový člověk je zkažený a hřešíodsouzen sám sebou. k tobě pošlu Artema nebo Tychika,...
Jakub 5:6...a v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážkyOdsoudili jste a zavraždili spravedlivého; on se nebránil....
Jakub 5:9...si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce stojí ve dveřích! Za příklad...
Jakub 5:12...vaše "Ano" znamená ano a "Ne" ne, abyste nebyli odsouzeni. někdo z vás trápení? se modlí. Je někdo...
1. Petr 4:6...kdo jsou mrtví - ačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha. Všemu nadešel konec....
2. Petr 2:6...popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota, ztrápeného...
Zjevení 18:20... nebe, svatí apoštolové i proroci - Bůh je odsoudil za to, jak odsuzovalo vás! Tehdy jeden silný anděl...
Zjevení 19:2...Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým smilstvem zkazila...

Slova obsahující odsoudil: neodsoudil (1) odsoudil (8) odsoudili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |