Odpusť

Hledám varianty 'odpusť' [ odpuštěny (14) odpuštěno (23) odpuštěn (2) odpusťte (2) odpustíte (2) odpustit (4) odpustím (4) odpustil (13) odpustí (8) odpusť (32) ]. Nalezeno 97 veršù.
Genesis 43:20...ke správci Josefova domu a promluvili k němu: "Odpusť, pane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo....
Genesis 44:18...otci!" Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit...
Genesis 50:17...přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a...
Exodus 10:17... vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosímodpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za k Hospodinu...
Exodus 32:32...si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou...
Exodus 34:9...Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lidOdpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své...
Leviticus 4:20... Tak za kněz vykoná obřad smíření a bude jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako...
Leviticus 4:26...kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se neúmyslně někdo z prostého lidu,...
Leviticus 4:31... Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně,...
Leviticus 4:35...kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Člověk se prohřeší v těchto případech: Když...
Leviticus 5:10...kvůli hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata...
Leviticus 5:13...kterémkoli z těchto případů dopustil, a bude mu odpuštěno. Zbytek mouky pak připadne knězi tak jako při...
Leviticus 5:16...berana odškodnění vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí...
Leviticus 5:18... jehož se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěno. Je to oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil...
Leviticus 5:26...před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno, čehokoli se dopustil a čím se provinil." ...
Leviticus 19:22...hříchu, aby mu byl hřích, jehož se dopustilodpuštěn. přijdete do své země a zasadíte jakýkoli...
Numeri 12:11...a spatřil, že je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme...
Numeri 14:19...pokolení.' Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim...
Numeri 15:25...izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatření a oni za své nedopatření...
Numeri 15:26...hřích před Hospodinem. Celé izraelské obci bude odpuštěno, stejně jako přistěhovalci žijícímu u vás, neboť...
Numeri 15:28... Vykoná za něj obřad smíření, a bude mu odpuštěno. Pro rodilého Izraelitu i pro přistěhovalce...
Numeri 30:6... který na sebe vzala, neplatí. Hospodin slib odpustí, neboť zabránil její otec. Vdá-li se poté, co na...
Numeri 30:9...její slib i nerozvážný závazek. Hospodin slib odpustí. (Každý slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená...
Numeri 30:13...rtů, neplatí. Její muž je zrušil, Hospodin je odpustí. Jakýkoli slib nebo přísežný závazek, jímž by se...
Jozue 7:8...přece stačit, abychom se usadili za JordánemOdpusť, Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před...
Soudců 13:8...nazír.'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu: "Odpusť, Pane můj. nás prosím ten Boží muž, kterého jsi...
1. Samuel 15:25... proto jsem je poslechl. Teď mi ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych se poklonil...
1. Samuel 25:28...mládencům, kteří jdou ve šlépějích mého pánaOdpusť prosím provinění své služebnice. Hospodin mému pánu...
2. Samuel 24:10...volal David k Hospodinu. "Prosím , Hospodineodpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný...
1. Královská 8:34... v tomto chrámu, vyslýchej na nebesíchOdpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpátky do země,...
1. Královská 8:36...od svých hříchů, vyslýchej na nebesíchOdpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích....
1. Královská 8:39...přednesl, vyslýchej na nebesích, kde přebývášOdpusť, zasáhni a odplať každému jeho skutky, neboť znáš...
1. Královská 8:50... jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právoOdpusť svému lidu jejich hřích i všechny jejich vzpoury...
2. Královská 5:18... Jednu věc ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam...
1. Letopisů 21:8...hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím aleodpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem se jako hrozný...
2. Letopisů 6:25...a prosili v tomto chrámu, vyslýchej z nebeOdpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země,...
2. Letopisů 6:27...od svých hříchů, vyslýchej na nebesíchOdpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích....
2. Letopisů 6:30...k tomuto chrámu, vyslýchej z nebe, kde přebývášOdpusť a odplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce...
2. Letopisů 6:39...modlitbu a jejich prosby. Zjednej jim právoodpusť svému lidu to, čím proti tobě zhřešili. Nyní tedy,...
2. Letopisů 7:14...od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebeodpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano, oči...
Žalmy 25:11... Pro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu...
Žalmy 25:18...na mou bídu, na trápení, všechny hříchy odpusť mi. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou...
Žalmy 32:1... Poučný žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověku,...
Žalmy 32:5...jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla k tobě modlí se každý...
Žalmy 79:9...naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď násodpusť naše hříchy pro jméno své! Proč mají říkat pohané:...
Žalmy 85:3...zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil. séla Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého...
Izaiáš 22:14...zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn do smrti." Tak praví Pán, Hospodin zástupů....
Jeremiáš 5:7... jejich nevěry bylo dost! "Jak ti to mohu odpustit? Tví synové opustili a přísahají skrze nebohy....
Jeremiáš 31:34... po největší z nich, praví HospodinOdpustím jim jejich viny a nikdy nevzpomenu na jejich...
Jeremiáš 33:8...mně spáchali a jimiž se proti mně vzbouřili, jim odpustím. Jeruzalém mi tak přinese věhlas a stane se mi...
Jeremiáš 36:3...každý z nich odvrátí od své zlé cesty, abych jim odpustil jejich hříchy a zločiny." Jeremiáš tedy zavolal...
Jeremiáš 50:20...ale nebudou nalezeny. Těm, které zachovám, totiž odpustím. Vzhůru na Merataim (tu zemi Dvojí vzpoury)! I na...
Daniel 9:19...tvůj veliký soucit. Ach Pane, slyš! Ach Paneodpusť! Ach Pane, naslouchej a jednej! Kvůli sobě samému,...
Ozeáš 14:3...k Hospodinu a vezměte s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ti...
Amos 7:2...na zemi, řekl jsem: "Hospodine, Pane můj, prosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!" A...
Matouš 6:12...nám i dnes náš denní chlébodpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A...
Matouš 6:14...nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zléhoOdpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš...
Matouš 9:2...ochrnutému: "Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny." Někteří znalci Písma si řekli: "Ten člověk se...
Matouš 9:5...zlého? Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli...
Matouš 12:31...vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude....
Matouš 12:32...by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu svatému, tomu...
Matouš 18:21...proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám odpustit? Sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti, že...
Matouš 18:27...ti zaplatím!' Pán se tedy nad ním slitovalodpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník...
Matouš 18:32...ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!' řekl mu. ‚Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi prosil. Neměl...
Marek 2:5...víru, řekl ochrnutému: "Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny." Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam...
Marek 2:9...je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?' Ale...
Marek 3:28...říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoli by se rouhali. Kdo by se ale...
Marek 3:29...rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem." (Říkali...
Marek 4:12...nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno.'" Tehdy jim řekl: "Vy to podobenství nechápete?...
Marek 11:25...proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám." Tak znovu přišli do...
Lukáš 5:20...jejich víru, řekl: "Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny." Znalci Písma a farizeové se ale začali...
Lukáš 5:21..."Co je zač, že se tak rouhá? Kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí...
Lukáš 5:23...Co je snadnější? Říci: ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že...
Lukáš 6:37...a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená,...
Lukáš 7:42...padesát. Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz mi, který z nich ho bude mít raději?" "Řekl...
Lukáš 7:43...mít raději?" "Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil," odpověděl Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil...
Lukáš 7:47...mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je  odpuštěno hodně hříchů, proto hodně miluje. Komu se...
Lukáš 7:48... miluje málo." Tehdy řekl: "Tvé hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou začali říkat: "Kdo...
Lukáš 11:4...nám denně náš denní chlébodpusť nám naše hříchy - vždyť i my odpouštíme každému, kdo...
Lukáš 12:10... kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by se rouhal Duchu svatému,...
Lukáš 17:3...zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho litovatodpusť mu. Kdyby proti tobě zhřešil sedmkrát za den a...
Lukáš 17:4...tobě obrátil se slovy: ‚Je mi to líto,' musíš mu odpustit." Apoštolové Pánu řekli: "Dej nám víc víry...
Lukáš 23:34...a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl: "Otčeodpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali...
Jan 20:23...dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny; komu je zadržíte,...
Skutky 2:38...pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to...
Skutky 8:22...a modli se - snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustí. Vidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí...
Římanům 4:7...spravedlnost bez skutků: "Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž hříchy byly přikryty. Blaze tomu,...
2. Korintským 2:7...dostal od většiny z vás. Teď mu ale raději odpusťte a potěšte ho, aby snad nebyl přemožen přílišným...
2. Korintským 2:10...odpouštím i . Stejně tak , když jsem někomu odpustil, udělal jsem to před Kristovou tváří kvůli vám....
2. Korintským 12:13...církvím? Jen o to, že jsem vám nebyl na obtížodpusťte mi tu křivdu! Právě se k vám chystám potřetí a...
Efeským 4:32... Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Jakožto milované děti se řiďte Božím...
Koloským 2:13...a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživilodpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní...
Koloským 3:13...výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni...
Židům 10:18...jejich hříchy a zločiny." Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou za potřeba oběti. Bratři, díky...
Jakub 5:15... a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno. Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se...
1. Jan 1:9...hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivýodpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti....
1. Jan 2:12...tma. Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy. Píšu vám, otcové, že jste poznali Toho,...

Slova obsahující odpusť: odpusť (32) odpusťte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |