Odpuštění

Hledám varianty 'odpuštění' [ odpuštění (16) ]. Nalezeno 16 veršù.
Nehemiáš 9:17...se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění, milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi...
Žalmy 130:4...viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi však plný odpuštění, aby lidé v úctě chovali! Spoléhám na...
Daniel 9:9...proti tobě! Náš Pán Bůh však soucitodpuštění, ačkoli jsme se proti němu vzbouřili....
Matouš 26:28...krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této chvíle neokusím...
Marek 1:4...Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. Vycházela k němu celá judská země i...
Lukáš 1:77...jeho cesty, dát jeho lidu poznat spaseníodpuštění jejich hříchů pro niterné milosrdenství našeho...
Lukáš 3:3...krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je to popsáno v knize výroků proroka...
Lukáš 24:47...pak v jeho jménu musí být kázáno pokáníodpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho svědkové...
Skutky 5:31...jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokáníodpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak...
Skutky 10:43...všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří." Ještě než to Petr...
Skutky 13:38... oznamuji vám, že skrze něj se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Skrze něj je každý věřící ospravedlněn od...
Skutky 16:39...římští občané, polekali se a šli je prosit za odpuštění. Vyvedli je ven a prosili je, opustí město....
Skutky 26:18...satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.' A tak jsem,...
Efeským 1:7...se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, kterou nás...
Koloským 1:14...Syna, v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. On je obraz neviditelného Boha,...
Židům 9:22...všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštění. Takto bylo potřeba očišťovat obrazy nebeských...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |