Odpovědi

Hledám varianty 'odpovědi' [ odpověďmi (1) odpovědi (5) odpověď (35) ]. Nalezen 41 verš.
Genesis 41:16..."Ne , ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál...
Numeri 22:8..."Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři zůstali...
Deuteronomium 29:24...provedl? Proč takový výbuch hněvu?" A dostanou odpověď: "Protože opustili smlouvu Hospodina, Boha svých...
Soudců 19:28...na prahu. "Vstávej," řekl , "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral se a šel domů....
1. Samuel 6:4...krys podle počtu filištínských vládců," zněla odpověď, "neboť tatáž pohroma postihla všechny včetně...
1. Samuel 30:8...Dostihnu je?" "Pronásleduj," zněla odpověď. "Jistě je dostihneš a zajatce vysvobodíš." David...
2. Samuel 1:3...David. "Unikl jsem z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži...
2. Samuel 22:42...nikdo je nezachránil, volali k Hospodinu - žádná odpověď. Jako prach na zemi rozdrtil jsem je, jak bláto na...
1. Královská 5:22...velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu jsem dostal. Postarám se o všechno...
1. Královská 9:9...této zemi a tomuto chrámu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili Hospodina, svého Boha, který...
1. Královská 12:7...řekli mu, "pokud jim vyhovíš a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu,...
1. Královská 18:26... vyslyš nás!" Neozval se ani hlásek, žádná odpověď. Jen poskakovali kolem oltáře, který udělali. Kolem...
1. Královská 18:29...moučné oběti. Neozval se ani hlásek, žádná odpověď, žádná odezva. Tehdy Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke...
2. Letopisů 7:22...naložil s tou zemí a s tím chrámem?' A dostanou odpověď: ‚To proto, že opustili Hospodina, Boha svých...
2. Letopisů 10:7... "pokud k nim budeš přívětivý a dáš jim laskavou odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu,...
Ezdráš 4:17...v Samaří i jinde za Eufratem poslal tuto odpověď: Dopisu, který jste mi poslali, byla věnována...
Ezdráš 5:5...nebude zpraven Dareios a dokud od něj nepřijde odpověď. Toto je znění dopisu, který poslal Tatenaj,...
Ezdráš 6:6...v Jeruzalémě, kde je složíte v Božím doměOdpověď zněla: Tatenajovi, hejtmanu zaeufratského kraje,...
Ester 4:13...doručen vzkaz od Ester, poslal tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze...
Job 11:2...mu na to řekl: " ta spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu mluvkovi? Myslíš, že svým...
Job 13:12...děs? Ta vaše moudra jsou slepená z popela, vaše odpovědi jsou hlína splácaná! Mlčte, teď promluvit chci ,...
Job 20:3...tolik důtek a urážek, můj moudrý duch mi vnuká odpověď: Víš přece sám, že odjakživa, co byl člověk na...
Job 21:34... Jak chcete těšit těmi nesmysly? Vaše odpovědi jsou samé lži!" Elifaz Temanský mu na to...
Job 32:12...vás usvědčit neuměl, nikdo jste pro něj nenašli odpověď. Jen neříkejte: ‚Našli jsme moudré řešení, Bůh, a...
Job 32:15...však neodpovídal jako vy. Zaraženi jsou, bez odpovědi, nemají, co by k tomu dodali! To mám čekat dál,...
Job 32:16...dál, když nic neříkají, když stojí na místěodpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď promluvím, teď...
Job 33:13...Proč si tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to ale...
Žalmy 18:42...nikdo je nezachránil, volali k Hospodinu - žádná odpověď. Jako prach ve větru rozdrtil jsem je, jak bláto na...
Přísloví 15:1...prchlivostí však toho, jenž dělá ostudu. Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv. Jazyk...
Přísloví 15:23... při množství rádců se však naplní. Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý...
Přísloví 15:28... ten bude žít. Srdce spravedlivého promýšlí odpovědi, ústa darebáků chrlí hanebnost. Darebákům je...
Přísloví 16:1...pokora. Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk všechny své cesty za...
Přísloví 24:26...oblíbeni, takoví se jen chvály dočkají. Upřímná odpověď - na rty polibek. Zvládni svou práci venku, o své...
Jeremiáš 22:9...tomuto velikému městu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili smlouvu Hospodina, svého Boha,...
Daniel 9:23... Hned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi velmi...
Lukáš 2:47... kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumnostíodpověďmi, ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. "Cos...
Lukáš 3:16...to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: "Jistě, vás křtím vodou, ale přichází někdo...
Lukáš 14:6...byste ho hned nevytáhli?" Nezmohli se na žádnou odpověď. Když si všiml, jak si hosté vybírají přední místa,...
Jan 1:20...levity s otázkou: "Kdo jsi?" Neodmítl jim přímou odpověď. " nejsem Mesiáš," prohlásil. "Kdo tedy jsi?"...
Jan 1:22..."Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl...
1. Petr 3:15...svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |