Odpovídat

Hledám varianty 'odpovídat' [ odpovídat (7) odpovídáš (1) odpovídám (1) odpovídaly (1) odpovídali (7) odpovídal (12) odpovídají (1) odpovídá (5) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 43:7...Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu odpovídali. Jak jsme mohli vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého...
Exodus 19:19...rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol...
Numeri 6:21...slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který učinil (kromě toho, co by chtěl...
Soudců 5:29...Proč se zvuk jeho vozů tak dlouho zdržujeOdpovídají její nejmoudřejší kněžny to, co si sama opakuje...
1. Samuel 2:16... zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to hned. Když nedáš, zabavím to...
1. Samuel 17:30...obrátil na dalšího se stejnou otázkou a muži mu odpovídali právě tak jako předtím. To, co David říkal, se...
1. Samuel 27:10...ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do judského Negevu," nebo "do Negevu...
2. Samuel 15:2...k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?" ptal seOdpovídali mu: "Tvůj služebník je z toho a toho izraelského...
2. Samuel 19:44...o králově návratu!" A Judští muži pak Izraelcům odpovídali ještě ostřeji. Tehdy se objevil jakýsi ničema...
1. Královská 22:6...jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Pán je vydá králi do rukou!" Jošafat ale...
1. Letopisů 27:16...Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena Eliezer, syn...
1. Letopisů 27:25...v Kronice krále Davida. Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn Adielův; za příjmy z polí, měst,...
2. Letopisů 18:5...jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpovídali, "a Bůh je vydá králi do rukou!" Jošafat ale...
2. Letopisů 35:5...aby každému otcovskému rodu vašich bratří z lidu odpovídal rodový oddíl levitů. Posvěťte se, porážejte...
Nehemiáš 6:4...mi posílali čtyřikrát a jsem jim podobně odpovídal. Když mi Sanbalat posílal takový vzkaz popáté,...
Nehemiáš 8:6... velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruceodpovídal: "Amen, amen!" Padli před Hospodinem na kolena a...
Nehemiáš 12:8... Šerebiáš, Juda, Mataniáš. Ten se svými bratry odpovídal za písně díkuvzdání. Jejich bratři Bakbukiáš a...
Job 32:1...řeč končí. Ti tři muži přestali Jobovi odpovídat, protože se stále považoval za spravedlivého....
Job 34:36...Jen je Job zkoušen ještě víc, vždyť tu odpovídá jako hanebník! Vždyť jenom vrší jeden hřích na...
Job 35:4...toho mám, být bez hříchu?' Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s tebou i tvým přátelům: Podívej se k nebi, jen...
Žalmy 99:8... které jim uložil. Hospodine, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který odpouští, i když jsi...
Přísloví 18:13...předchází pád, slávu předchází pokora. Kdo odpovídá dřív, než vyslechne, hloupost projevuje k vlastní...
Přísloví 18:23...přízní obdařil. Chudák poníženě prosí, boháč odpovídá hrubostí. Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě;...
Izaiáš 65:1...zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez konce?  Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal jsem se najít těm,...
Jeremiáš 2:25...neuchodíš nohy a se žízní neumoříš. ‚Ne ne,' odpovídáš, ‚marné řeči! Miluji cizí a půjdu za nimi!' Jako...
Jeremiáš 38:27...přišli za Jeremiášem a vyslýchali ho. On jim ale odpovídal přesně podle králových pokynů, a tak od něj...
Ezechiel 14:3...si před oči to, co je vede k špatnosti. Mám snad odpovídat na jejich modlitby? Proto k nim promluv a řekni...
Ezechiel 20:3...se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby, praví Panovník Hospodin! Obviň...
Ezechiel 20:31... které necháváte projít plameny, to mám snad odpovídat na vaše modlitby, dome izraelský? Jakože jsem živ...
Daniel 3:16..."Na to ti, Nabukadnezare, nepotřebujeme sami odpovídat," řekli králi Šadrach, Mešach a Abednego. "Jestli...
Matouš 21:11... Všichni se ptali: "Kdo to je?" "Ježíš," odpovídaly zástupy, "ten prorok z galilejského Nazaretu!"...
Jan 18:22...strážných udeřil Ježíše do tváře: "Takhle se odpovídá veleknězi?" "Jestli jsem řekl něco špatného, dokaž...
Galatským 4:25... Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábiiodpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v...
Koloským 3:25... je Kristus. Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu. ...

Slova obsahující odpovídat: odpovídat (7) zodpovídat (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |