Odpoví

Hledám varianty 'odpoví' [ odpovíte (3) odpovíš (10) odpovíme (1) odpovím (12) odpoví (45) odpovězte (8) odpověz (17) odpovědí (5) odpovědět (17) odpověděly (5) odpovědělo (2) odpověděli (118) odpověděla (53) odpověděl (660) ]. Nalezeny 943 verše.
Genesis 3:2...v zahradě?" "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed...
Genesis 3:10...jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem...
Genesis 3:12...toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta...
Genesis 3:13...Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos...
Genesis 4:9...bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" "Cos to...
Genesis 4:13...štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes vyháníš ze vší...
Genesis 14:22..."Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem,...
Genesis 15:2... jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím...
Genesis 15:9...můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu,...
Genesis 16:6... s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci....
Genesis 16:8... Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl ...
Genesis 17:18...syn? Copak Sára v devadesáti letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!"...
Genesis 18:5...ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl," odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl:...
Genesis 18:9...manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě...
Genesis 18:27... ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému...
Genesis 18:28..."Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich...
Genesis 18:29...čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím,"...
Genesis 18:30..."Neudělám to, najdu-li jich tam třicet," odpověděl. "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke...
Genesis 18:31...jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím...
Genesis 18:32...jen deset?" "Nezničím je kvůli těm deseti," odpověděl Hospodin. Tak dokončil rozmluvu s Abrahamem a...
Genesis 19:2...vstanete, vydáte se znovu na cestu." "To ne," odpověděli. "Přenocujeme na tomto prostranství." Když však...
Genesis 20:6...poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem...
Genesis 20:11..."Co to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí...
Genesis 21:30...na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno...
Genesis 22:1...vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného,...
Genesis 22:7...Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale...
Genesis 22:8...si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na...
Genesis 22:11...anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu...
Genesis 23:5...tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi odpověděli: "Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi Božím...
Genesis 23:10...Chetejský ovšem seděl mezi ostatními ChetejciOdpověděl Abrahamovi přede všemi Chetejci vcházejícími do...
Genesis 23:14... tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů...
Genesis 24:6...níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který vzal z...
Genesis 24:14...‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy,' pak...
Genesis 24:18...napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a dala mu napít....
Genesis 24:24..."Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora," odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme dost, i...
Genesis 24:40...řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s...
Genesis 24:44...prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé...
Genesis 24:50...rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu co...
Genesis 24:55... k mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba...
Genesis 24:65...který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl služebník. Vzala si tedy závoj a zahalila se....
Genesis 25:32...své prvorozenství." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi...
Genesis 26:7... Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženuodpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž říci: "Je to ...
Genesis 26:9..."Myslel jsem si, že bych kvůli mohl zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám to udělal?...
Genesis 26:28...Vždyť nenávidíte a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a...
Genesis 27:1...syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím,...
Genesis 27:13..."Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a jdi mi přinést ta...
Genesis 27:19...jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci. "Udělal jsem, co jsi mi...
Genesis 27:20...to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh."...
Genesis 27:24...se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z...
Genesis 27:32... mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák se zhrozil a v...
Genesis 27:35..."Požehnej mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání."...
Genesis 27:37...ti nezbylo žádné požehnání pro ?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho...
Genesis 27:39...A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko od úrodné země, od...
Genesis 29:4...jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se...
Genesis 29:5... syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano,"...
Genesis 29:6... Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel právě přichází s...
Genesis 29:8... Napojte ovce a jděte ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve se...
Genesis 29:19...sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u...
Genesis 29:26...zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme...
Genesis 30:15...jablíček, co našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš...
Genesis 30:27...přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem,...
Genesis 30:29...ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se tvému...
Genesis 30:31...Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá stáda,...
Genesis 31:11...snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,' řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď:...
Genesis 31:14...země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký...
Genesis 31:31... Proč jsi ale ukradl bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál; myslel jsem si...
Genesis 31:43...noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou dcery, tyto děti jsou ...
Genesis 32:19...patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému...
Genesis 32:27...svítat!" "Nepustím , dokud mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob,"...
Genesis 32:28...Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob,...
Genesis 32:30...ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu tam....
Genesis 33:5...ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého...
Genesis 33:8...čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl: "Chtěl jsem si příznivě naklonit, můj pane."...
Genesis 33:10... bratře, nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode tento dar...
Genesis 33:13...se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s...
Genesis 33:15...tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou...
Genesis 34:13... jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi lstivě, neboť poskvrnil...
Genesis 37:13...bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se...
Genesis 37:16...zeptal se ho: "Co hledáš?" "Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil:...
Genesis 38:17...to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než...
Genesis 38:18...zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce."...
Genesis 38:23... že tam žádná prostitutka nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To...
Genesis 40:8...jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil...
Genesis 40:18...ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři...
Genesis 41:16...uslyšíš sen, vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!"...
Genesis 42:7...přišli?" zeptal se jich. "Z kanaánské země," odpověděli, "abychom nakoupili jídlo." Josef své bratry...
Genesis 42:10...špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, pane, tvoji služebníci přišli...
Genesis 42:13..."Ne! Přišli jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás...
Genesis 42:37...To je pro příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva syny!...
Genesis 43:3...nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči...
Genesis 43:7...jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši...
Genesis 43:28...otci, o němž jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře,...
Genesis 44:7...je tedy a opakoval jim ta slovaOdpověděli: "O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by...
Genesis 44:22...ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého...
Genesis 44:26...řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,' odpověděli jsme: ‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi...
Genesis 46:2...vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj...
Genesis 46:34...farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnáníodpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli...
Genesis 47:3...se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi...
Genesis 47:9...je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka...
Genesis 47:16...před tebou umírat, když došly peníze?" Josef odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb,...
Genesis 47:30...pochovej v jejich hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu to...
Genesis 48:9...synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh."...
Genesis 50:6...svého otce pohřbím, vrátím se zpět." Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž ...
Exodus 1:19...chlapce naživu!" Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy - kypí...
Exodus 2:8... aby ti to děťátko odkojila?" "Ano, přiveď!" odpověděla faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku...
Exodus 2:19... "Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně načerpal vodu a napojil...
Exodus 3:4...prostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si...
Exodus 3:12...syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem poslal...
Exodus 3:13...jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh...
Exodus 4:2...se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a...
Exodus 4:11...plete jazyk v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo...
Exodus 4:18...podívat se, zda ještě žijí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu...
Exodus 5:2...lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl...
Exodus 8:6...domů odejme. Zůstanou jen v Nilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není...
Exodus 8:22...zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se...
Exodus 8:25...ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe...
Exodus 9:29...vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruce k Hospodinu...
Exodus 10:10... neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi, kdybych...
Exodus 10:25...a skot. Smíte vzít s sebou i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout zvířata k obětem a...
Exodus 10:29... V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu - se neuvidíme." Potom Hospodin...
Exodus 12:27...zeptají: ‚Co pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě...
Exodus 13:14... v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví,...
Exodus 14:13...určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás...
Exodus 18:15...stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají...
Exodus 19:8...mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš...
Exodus 19:23..." "Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval...
Exodus 20:20...s námi nemluví Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel...
Exodus 24:3...Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin...
Exodus 32:18...Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není jásot vítězství, to není poražených...
Exodus 32:22... že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké tento...
Exodus 32:24...je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi...
Exodus 32:33...z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil...
Exodus 33:14... Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout...
Exodus 33:17...lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě...
Exodus 33:19...řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a...
Exodus 34:10...i hřích a přijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým...
Leviticus 10:19...místě, jak jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou...
Numeri 5:22... aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby...
Numeri 9:8...dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže...
Numeri 10:30...zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým...
Numeri 11:23...dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se slovo...
Numeri 11:29..."Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův...
Numeri 12:14...prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do tváře, nenesla by tu...
Numeri 14:13...národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid...
Numeri 14:20...jim odpouštěl od Egypta doposud!" Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože jsem živ...
Numeri 20:19...proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš...
Numeri 22:10...a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro poslal...
Numeri 22:18...mi ten lid.'" Balaám však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a...
Numeri 22:29...udělala, že potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč, bych...
Numeri 22:30... Mám snad ve zvyku chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne." Vtom Hospodin Balaámovi odkryl oči. Když...
Numeri 22:34...ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil...
Numeri 22:38...bych neuměl náležitě poctít?" Balaám Balákovi odpověděl: "Hle, přišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci...
Numeri 23:12... a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!" On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do...
Numeri 23:26... aspoň mu nežehnej!" Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne...
Numeri 24:12... o tu poctu připravil." Balaám Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za...
Numeri 27:15...sváru, v Kádeši na poušti Cin. Mojžíš Hospodinu odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstva!...
Numeri 32:6...přes Jordán." Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy...
Numeri 32:20...dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se před...
Numeri 32:25...slíbili." Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán...
Deuteronomium 1:14...a zkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem...
Deuteronomium 1:29... k nebi, a navíc jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl jsem vám: "Nebojte se, nemějte strach! Hospodin,...
Deuteronomium 1:41...pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti Hospodinu! Chceme...
Deuteronomium 6:21...a zákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale...
Deuteronomium 27:15... i kdyby ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či...
Deuteronomium 27:16... kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo posune mezník svého...
Deuteronomium 27:17...kdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo svede slepého z cesty!" A...
Deuteronomium 27:18... kdo svede slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo překroutí právo...
Deuteronomium 27:19...přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s manželkou svého...
Deuteronomium 27:20...- takový zneuctil svého otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s jakýmkoli...
Deuteronomium 27:21... kdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou -...
Deuteronomium 27:22...dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!" A...
Deuteronomium 27:23... kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo tajně zabije svého...
Deuteronomium 27:24... kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo se uplatit, aby prolil...
Deuteronomium 27:25... aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval...
Deuteronomium 27:26...nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina,...
Jozue 1:16...dal Hospodinův služebník Mojžíš." Na to Jozuovi odpověděli: "Vše, cos nám přikázal, vykonáme, a kamkoli nás...
Jozue 2:4...Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud....
Jozue 2:14...nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit....
Jozue 2:21...zproštěni." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jim. Potom se s nimi rozloučila a když odešli,...
Jozue 5:14...k nám, nebo k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem...
Jozue 7:10...Co pro své veliké jméno uděláš pak?" "Vstaň!" odpověděl Hospodin Jozuovi. "Proč tu ležíš na tváři? Izrael...
Jozue 7:20... Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele," odpověděl mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi kořistí jsem...
Jozue 9:7...s námi smlouvu." Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi...
Jozue 9:24...a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co...
Jozue 15:19...zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž...
Jozue 17:16...těsno v Efraimských horách." "Hory nám nestačí," odpověděli Josefovi synové. "A navíc, všichni Kananejci z...
Jozue 22:21...a Gádovi s polovinou kmene Manasesova na to odpověděli náčelníkům izraelských tisíců těmito slovy: "Bůh...
Jozue 22:28...našim potomkům něco takového v budoucnu řekliodpovíme: ‚Pohleďte na to zpodobení Hospodinova oltáře, jež...
Jozue 22:31... pak Rubenovým, Gádovým a Manasesovým synům odpověděl: "Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi....
Jozue 24:16...a můj dům však budeme sloužit Hospodinu." Lid mu odpověděl: "Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům? Nikdy!...
Jozue 24:21...dobro." "Nikoli. Budeme sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové,"...
Jozue 24:22... abyste sloužili jemu." "Ano, jsme svědkové," odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi...
Jozue 24:24...Hospodinu, našemu Bohu, a budeme ho poslouchat," odpověděl na to lid Jozuovi. Jozue toho dne v Šechemu...
Soudců 1:2...do boje proti Kananejcům jako první?" Hospodin odpověděl: " vytáhne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do...
Soudců 1:15...zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž...
Soudců 4:8...k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák  odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou,...
Soudců 4:20...někdo přišel a vyptával se : ‚Není tu někdo?' odpověz mu: ‚Není.'" Když pak vyčerpáním tvrdě usnul,...
Soudců 6:13...mu: "Hospodin s tebou, udatný hrdino!" Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi,...
Soudců 6:17...Hospodin. "V tom případě mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš...
Soudců 6:18...k tobě nevrátím s darem, který ti přinesu." On odpověděl: "Počkám, dokud se nevrátíš." Gedeon šel domů a...
Soudců 6:31...oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala?...
Soudců 7:14...vzhůru nohama a zbořil." Na to mu ten druhý odpověděl: "To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna...
Soudců 8:2...A dali se s ním do ostré hádky. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi?...
Soudců 8:6...muži jsou vyčerpaní." Sukotští vůdcové mu ale odpověděli "To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme...
Soudců 8:8...Penuelu a požádal tam o totéž. Penuelští mu ale odpověděli stejně jako předtím Sukotští. Gedeon proto...
Soudců 8:18...jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní," odpověděli. "Každý z nich vypadal jako královský syn." "To...
Soudců 8:23...jsi nás zachránil z rukou Midiánců!" Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout ani můj syn. Bude vám...
Soudců 8:25...náušnice, neboť to byli Izmaelité.) "Rádi dáme!" odpověděli mu. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil...
Soudců 9:36... z hřebenů hor sestupuje vojsko!" Zebul mu ale odpověděl: "To ti jen horské stíny připadají jako postavy."...
Soudců 10:11...Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás sužovali Egypťané, Emorejci, Amonci,...
Soudců 11:7...Amoncům." Jiftach ale gileádským stařešinům odpověděl: "Copak jste z nenávisti nevyhnali z domu mého...
Soudců 11:9...nás všech, kdo bydlíme v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s vámi vrátím, abych bojoval s Amonci,...
Soudců 11:13...jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem...
Soudců 12:2... "Zapálíme ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při....
Soudců 12:5..." Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?" Když odpověděl: "Nejsem," vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet." Když...
Soudců 13:11...jsi ten muž, který mluvil s mou ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se...
Soudců 13:13...ním máme nakládat?" Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem ...
Soudců 13:16...a připravili kůzle." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo....
Soudců 13:23...viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena, "nepřijal by od nás zápalnou a...
Soudců 14:3...k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci," odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a...
Soudců 14:13...třicatery sváteční šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční...
Soudců 14:14...sladkost láká." Tři dny nedokázali na tu hádanku odpovědět. Čtvrtého dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni...
Soudců 14:18...než med, kdo silnější než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou jalovičkou kdybyste neorali, hádanku mou...
Soudců 15:3...přece hezčí. Vezmi si ji místo !" Na to Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude vina, když Filištínům...
Soudců 15:10...se judští muži. "Přišli jsme spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme mu totéž, co udělal nám!" Tři tisíce...
Soudců 15:11...Samsonovi. "Udělal jsem jim totéž, co oni mně," odpověděl jim. "Přišli jsme spoutat," řekli mu. "Vydáme...
Soudců 15:12..." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme jen...
Soudců 18:9...se jich bratři. "Zvedejte se, pojďme na ! " odpověděli. "Viděli jsme tu zem - je výborná! To tu chcete...
Soudců 18:24...Míkovi: "Co ti je? Proč jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si...
Soudců 19:12...města a přenocujme tam." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího města, které nepatří...
Soudců 19:18...hluboko do Efraimských hor, odkud pocházím," odpověděl mu. "Šel jsem do judského Betléma a teď se vracím...
Soudců 20:4...stala." Onen levita, manžel zavražděné ženyodpověděl: "Přišel jsem se svou družkou přenocovat do...
Soudců 20:23...proti našim bratrům Benjamíncům?" a Hospodin odpověděl: "Jděte proti nim.") A tak druhého dne Izraelci...
Soudců 20:28...Benjamíncům, anebo máme přestat?" "Jděte," odpověděl Hospodin. "Zítra je vydám do vašich rukou."...
Růt 1:16...lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť , abych opustila a odvrátila se od...
Růt 1:20... "To je přece Noemi!" říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara,...
Růt 2:2...za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi, dcero," odpověděla Noemi. Šla tedy, a když přišla na pole,...
Růt 2:4...s vámi!" pozdravil žence. "Hospodin ti žehnej!" odpověděli mu. "Čí je ta dívka?" zeptal se Boáz svého...
Růt 2:11... že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka." Boáz  odpověděl: "Slyšel jsem, co všechno jsi po smrti svého muže...
Růt 2:19...ujal!" "Pracovala jsem dnes u muže jménem Boáz." odpověděla Rút své tchyni. Na to Noemi řekla: "Hospodin mu...
Růt 2:22...nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho děvečkami, dcero...
Růt 3:5... co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala všechno, co ...
Růt 3:9..."Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút," odpověděla. "Přikryj svou služebnici křídlem svého pláště,...
Růt 4:11..." Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž Hospodin , aby žena...
1. Samuel 1:15...dlouho tu budeš opilá? Prober se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená....
1. Samuel 3:4... Vtom na Samuele zavolal Hospodin. "Tady jsem," odpověděl Samuel a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu...
1. Samuel 3:6...volal jsi ," řekl mu. "Nevolal jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž ještě...
1. Samuel 3:10...tak jako předtím: "Samueli! Samueli!" "Mluv," odpověděl Samuel, "tvůj služebník poslouchá." Tehdy...
1. Samuel 3:16...zavolal: "Samueli, synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím,...
1. Samuel 4:17...se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví...
1. Samuel 6:3..."Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: " budete odesílat truhlu izraelského boha,...
1. Samuel 7:9... Pak volal k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni...
1. Samuel 8:22...lidu a oznámil je Hospodinu. "Poslechni je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak...
1. Samuel 9:6...místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to...
1. Samuel 9:8...muže žádnou odměnu. Co u sebe máme?" "Podívej," odpověděl mládenec Saulovi, "mám u sebe čtvrt šekelu...
1. Samuel 9:12...vodu. "Je tu vidoucí?" zeptali se jich. "Ano," odpověděly jim, "kousek před tebou. Pospěš si! Přišel dnes...
1. Samuel 9:19... kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes...
1. Samuel 10:14... že nejsou k nalezení, šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se...
1. Samuel 10:22...dále: "Přišel ten muž sem?" Hospodin odpověděl: "Schovává se tamhle mezi výstrojí." Rozběhli se...
1. Samuel 11:2...a budeme ti sloužit." Nachaš Amonský jim ale odpověděl: "Uzavřu ji s vámi tak, že každému z vás vyloupnu...
1. Samuel 12:3...jsem vás od svého mládí dodnes. Tady jsemOdpovězte mi před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal...
1. Samuel 12:4...ano, nahradím vám to." "Nekřivdil jsi nám," odpověděli. "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od nikoho nic...
1. Samuel 12:5...jste na mně nic nenalezli." "Ano, je svědkem," odpověděli. "Ano, Hospodin, který ustanovil Mojžíše a Árona...
1. Samuel 12:20...věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo,...
1. Samuel 13:11... Samuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v...
1. Samuel 14:7...mnoho nebo málo." "Udělej, cokoli máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš - jsem přece s...
1. Samuel 14:36...jednoho z nich nenecháme!" "Udělej, jak myslíš," odpověděli mu. Kněz ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul...
1. Samuel 14:40...synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože...
1. Samuel 14:43...medu na konci hole, kterou jsem měl v ruce," odpověděl Jonatan. "A za to teď mám zemřít." Saul...
1. Samuel 15:15... které slyším?" "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a skot, aby je...
1. Samuel 15:20...očích zle?" "Vždyť jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul. "Vydal jsem se na cestu, na kterou ...
1. Samuel 15:26...se poklonil Hospodinu." "Nevrátím se s tebou," odpověděl mu Samuel. "Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo,...
1. Samuel 16:2... " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přišel jsem...
1. Samuel 16:5...s otázkou: "Přinášíš pokoj?" "Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a...
1. Samuel 16:11...všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce." "Pošli pro něj a přiveď...
1. Samuel 17:34...chlapec a on je bojovník odmalička." David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce....
1. Samuel 17:45...tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale...
1. Samuel 17:55... Abnere?" "Jakože jsi živ, králi, nevím," odpověděl Abner. "Vyptej se na toho mladíka, čí je syn,"...
1. Samuel 17:58...Saul. "Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského," odpověděl David. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem....
1. Samuel 18:18...rukou, ale rukou Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původ - co je můj...
1. Samuel 18:23...dvořané Davida přesvědčovali. David jim ale odpověděl: "Myslíte, že je to maličkost, stát se královým...
1. Samuel 18:25...dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno,...
1. Samuel 19:17...Nechalas uniknout mého nepřítele!" Míkal mu odpověděla: "On mi vyhrožoval: Nech jít, nebo ...
1. Samuel 20:2...ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic...
1. Samuel 20:4...jsi ty, od smrti dělí jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít." David...
1. Samuel 20:10...dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď," vyzval...
1. Samuel 20:28... prosil o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše...
1. Samuel 21:3...s tebou nikdo není?" David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo...
1. Samuel 21:5...anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám," odpověděl kněz Davidovi. "Je tu jen svatý chléb - pokud ale...
1. Samuel 21:6...ale mládenci neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvykle...
1. Samuel 21:10...zbraň, protože králův rozkaz spěchal." Kněz odpověděl: "Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabil...
1. Samuel 22:12..."Poslouchej, synu Achitubův." "Ano, můj pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně...
1. Samuel 22:14..., jak se dnes ukazuje!" Achimelech na to králi odpověděl: "Který ze všech tvých služebníků je věrný jako...
1. Samuel 23:2...Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi," odpověděl mu Hospodin. "Filištíny porazíš a Keilu osvobodíš...
1. Samuel 23:4...David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a táhni na Keilu. Filištíny ti vydám do...
1. Samuel 23:11...to prosím svému služebníkovi." "Ano, přitáhne," odpověděl Hospodin. David se tedy zeptal: "A vydali by...
1. Samuel 23:12... a muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži...
1. Samuel 26:6...půjde k Saulovi do tábora?" " s tebou půjdu," odpověděl Abišaj. David s Abišajem tedy vešli v noci do...
1. Samuel 26:9...jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl: "Neubližuj mu. Kdo může beztrestně vztáhnout...
1. Samuel 26:14...a na Abnera, syna Nerova. "Kdo to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému není v Izraeli...
1. Samuel 26:17...můj?" zavolal na něj. "Ano, můj králi a pane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán pronásleduje...
1. Samuel 26:25... vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl: "Požehnaný jsi, můj synu Davide. Dokážeš veliké...
1. Samuel 28:2...do války potáhneš i ty se svými muži." Ten mu odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj služebník dovede."...
1. Samuel 28:7...se s ." "Jedna věštkyně je tamhle v En-doru," odpověděli mu jeho služebníci. Saul se pak v noci,...
1. Samuel 28:11..."Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když ta žena spatřila Samuela, najednou hlasitě...
1. Samuel 28:14...se."Zvedá se nějaký stařec zahalený pláštěm," odpověděla. Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří...
1. Samuel 28:15...Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!" odpověděl Saul. "Filištíni proti mně bojují a Bůh se ode ...
1. Samuel 29:8...vládce nedráždil." "Co jsem provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému služebníku...
1. Samuel 30:13...jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán tu před třemi dny nechal,...
1. Samuel 30:15... k hordě dovést?" zeptal se ho DavidOdpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že nezabiješ a nevydáš...
2. Samuel 1:4...zemřelo. Také Saul a jeho syn Jonatan zemřeli," odpověděl muž. "Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn...
2. Samuel 1:6...se David mladíka, který mu to oznamoval. Mladík odpověděl: "Náhodou jsem byl v pohoří Gilboa, když vtom...
2. Samuel 1:7... a když uviděl, zavolal na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl...
2. Samuel 1:8...odpověděl jsem a on se zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem a...
2. Samuel 1:13..."Jsem syn jednoho amalekovského přistěhovalce," odpověděl. "A to ses nebál vztáhnout ruku a zabít...
2. Samuel 2:1..."Mám jít do některého judského města?" "Jdi," odpověděl Hospodin. "A kam mám jít?" zeptal se David. "Do...
2. Samuel 2:14...před námi, co dovedou." "Budiž, předstoupí," odpověděl Joáb. Nastoupili tedy, z každé strany ve stejném...
2. Samuel 2:20..."To jsi ty, Asaeli?" zavolal. "To jsem," odpověděl Asael. "Uhni napravo nebo nalevo," přemlouval ho...
2. Samuel 2:27...mužům, přestanou honit své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil, ...
2. Samuel 3:8...rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrům...
2. Samuel 3:13...obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu...
2. Samuel 5:19...zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Filištíny ti jistě vydám do rukou."...
2. Samuel 6:21...nějaký ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl David. "Před Hospodinem, který vyvolil...
2. Samuel 7:3...plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s tebou." noci ale...
2. Samuel 9:2..."Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se...
2. Samuel 9:3...ještě jeden Jonatanův syn, chromý na nohy," odpověděl králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V domě...
2. Samuel 9:4... "V domě Machira, syna Amielova, v Lo-debaru," odpověděl Cíba. Král David ho tedy z Lo-debaru, z domu...
2. Samuel 9:6..." oslovil ho David. "Jsem tvůj služebník!" odpověděl. "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli tvému otci...
2. Samuel 9:11...služebník udělá, cokoli můj pán a král přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak jídal u Davidova stolu...
2. Samuel 11:11...ses přece z výpravy. Proč nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl: "Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají pod...
2. Samuel 11:25...služebník Uriáš je mrtev." David na to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrap. Meč si jednou...
2. Samuel 12:13...proti Hospodinu!" řekl mu na to David. "Ano," odpověděl mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňal....
2. Samuel 12:19...zeptal se svých služebníků. "Ano, umřelo," odpověděli. Nato David vstal ze země, a když se umyl,...
2. Samuel 12:22...jsi a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakal, protože jsem si...
2. Samuel 13:25...ke svému služebníku?" "Raději ne, můj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli...
2. Samuel 14:5..."Co je ti?" zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny....
2. Samuel 14:10...a jeho trůn jsou bez viny." Na to král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu vyhrožoval,...
2. Samuel 14:18...přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem prsty Joáb?" zeptal se ....
2. Samuel 14:32... že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za králem, aby ses ho...
2. Samuel 15:9...do Jeruzaléma, budu sloužit Hospodinu.'" Král mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a tak se Abšalom vypravil do...
2. Samuel 15:15...a město vybije mečem." "Jsme ti k službám," odpověděli královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a...
2. Samuel 16:2...ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba, "chleba s ovocem je k jídlu pro mládence a...
2. Samuel 16:3...pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalémě," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí...
2. Samuel 16:4...mu na to král. "Klaním se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král...
2. Samuel 16:10...a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi...
2. Samuel 16:18...mu Abšalom. "Proč jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu Chušaj. "Koho vyvolil Hospodin a celý tento...
2. Samuel 16:21..."Poraďte, co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami svého otce, které tu nechal,...
2. Samuel 17:7...Pokud ne, promluv ty." Chušaj Abšalomovi odpověděl: "Achitofelova rada tentokrát není dobrá. Znáš...
2. Samuel 17:20..."Kde je Achimaac a Jonatan?" " za potokem," odpověděla jim. Hledali je tedy, ale nenašli, a tak se...
2. Samuel 18:12...šekelů stříbra a jeden pás!" Ten muž ale Joábovi odpověděl: "Ani kdybych dostal na ruku tisíc šekelů stříbra...
2. Samuel 18:22...běžel právě ty, synu? Vždyť nemáš dobré zprávy," odpověděl Joáb. "Přesto chci běžet," opakoval. "Tak tedy...
2. Samuel 18:23... "Přesto chci běžet," opakoval. "Tak tedy běž," odpověděl Joáb. Achimaac běžel přes jordánskou rovinu a...
2. Samuel 18:26...zavolala na strážného. "I ten dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první," ohlásila...
2. Samuel 18:29...můj chlapec Abšalom?" zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník Joáb posílal,...
2. Samuel 18:32...můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho král. Habešan odpověděl: " nepřátelé mého pána a krále i všichni, kdo...
2. Samuel 19:23..."Co je vám do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by...
2. Samuel 19:27..."Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl...
2. Samuel 19:44...nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále desetkrát větší nárok - David...
2. Samuel 20:17...se ta žena, když k přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví tvá služebnice," požádala...
2. Samuel 20:21... Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu...
2. Samuel 21:4...dobrořečili Hospodinovu dědictví?" Gibeonci mu odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu...
2. Samuel 21:5..." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil králOdpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit a...
2. Samuel 24:13...tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!"...
2. Samuel 24:14...Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do rukou...
2. Samuel 24:21...se Aravna. "Chci od tebe koupit ten mlat," odpověděl David. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se...
2. Samuel 24:24... tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu....
1. Královská 1:17...se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při...
1. Královská 1:28...usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a postavila se...
1. Královská 1:36...určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi Benajáš, syn Jojadův. "Tak promluvil...
1. Královská 1:43...muž, jistě neseš dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král David, ustanovil za...
1. Královská 2:16...k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe přece...
1. Královská 2:18...- mi za ženu Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla Batšeba, "promluvím o tobě s králem." Potom šla...
1. Královská 2:20... neodmítneš." "Žádej, matko, tebe neodmítnu," odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš...
1. Královská 2:22..."Proč žádáš pro Adoniáše Šunemitku Abišag?" odpověděl král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej...
1. Královská 2:30...řekl Joábovi: "Král nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději umřu tady." Benajáš tedy vyřídil...
1. Královská 2:38... Tvá krev pak padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj služebník...
1. Královská 3:6...a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň,...
1. Královská 11:22...do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh...
1. Královská 12:5...sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král...
1. Královská 12:6... dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník...
1. Královská 12:9... "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od...
1. Královská 12:10...tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil...
1. Královská 12:13...totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali starci....
1. Královská 12:14...tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali starciOdpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil...
1. Královská 12:16... Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšelodpověděli králi těmito slovy: "Co máme společného s...
1. Královská 13:8...posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych...
1. Královská 13:14... který přišel z Judska?" zeptal se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke mně domů a najez se," řekl mu...
1. Královská 13:16...ke mně domů a najez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl: "Nemohu se s tebou vrátit, nemohu s tebou jít....
1. Královská 17:12..."Přines mi prosím také kousek chleba." Na to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani...
1. Královská 17:24...syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo...
1. Královská 18:8..."Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'"...
1. Královská 18:15...- Eliáš je tu.' Vždyť zabije!" Eliáš mu odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož...
1. Královská 18:18...něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého otce, protože...
1. Královská 18:24...a budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh." Na to všechen lid odpověděl:...
1. Královská 18:37...a že jsem toto vše udělal na tvůj příkazOdpověz mi, Hospodine, odpověz mi. tento lid pozná, že...
1. Královská 18:43... "Nic tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát," odpověděl Eliáš. Teprve posedmé mládenec zvolal: "Vidím,...
1. Královská 19:10...dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů,...
1. Královská 19:14...němu ten hlas promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů,...
1. Královská 20:4...a nejlepší děti patří mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i...
1. Královská 20:9... "Nepodvoluj se!" A tak Ben-hadadovým poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králi: Splním všechno, co...
1. Královská 20:14...Skrze mladíky sloužící u krajských hejtmanů," odpověděl prorok. "Kdo zahájí útok?" zeptal se ještě. "Ty,"...
1. Královská 20:34...v Samaří." "Za těchto podmínek propustím," odpověděl Achab. A tak s ním uzavřel smlouvu a propustil ho...
1. Královská 20:40...a oním, a ten muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom...
1. Královská 21:3...ti její cenu ve stříbře." Nábot ale Achabovi odpověděl: "Hospodin chraň! Nemůžu ti dát své otcovské...
1. Královská 21:20... můj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše. "Ano," odpověděl, "protože ses zaprodal, abys páchal, co je v...
1. Královská 22:4...do války o Rámot-gileád?" "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako...
1. Královská 22:8... syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho...
1. Královská 22:14...mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co mi řekne...
1. Královská 22:15...jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi," odpověděl. "Čeká úspěch. Hospodin je králi vydá do rukou...
1. Královská 22:22...‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho...
1. Královská 22:25...v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš. Nato izraelský král rozkázal:...
2. Královská 1:6...jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž," odpověděli, "a řekl nám: ‚Vraťte se ke králi, který vás...
2. Královská 1:8...naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás." "To je Eliáš...
2. Královská 1:10...praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak z nebe sestoupí oheň a...
2. Královská 1:12...král: Ihned sestup!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš, "tak z nebe sestoupí oheň a pohltí i...
2. Královská 2:2... "Hospodin posílá do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím...
2. Královská 2:3...vezme tvého pána?" řekli mu. " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin ...
2. Královská 2:4...tu. Hospodin posílá do Jericha." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím...
2. Královská 2:5...ti dnes vezme tvého pána?" " vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin ...
2. Královská 2:6...tu. Hospodin posílá k Jordánu." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím...
2. Královská 2:9..."Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš....
2. Královská 2:20...sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do sůl."...
2. Královská 3:7...se mnou do války s Moábem?" "Udělám to, co ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví!...
2. Královská 3:8...zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu s králem...
2. Královská 3:12...na ruce Eliášovy." "Ten slovo Hospodinovo," odpověděl Jošafat. Vydali se tedy spolu s izraelským a...
2. Královská 3:13...za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne," odpověděl mu izraelský král. "Byl to Hospodin, kdo nás tři...
2. Královská 4:2...služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje," odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech sousedů...
2. Královská 4:13...u krále nebo u velitele vojska?" Ona mu však odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými." "Co bych jen...
2. Královská 4:14...Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž je starý," odpověděl Gehazi. "Zavolej ji," řekl mu. A tak ji zavolal,...
2. Královská 4:26...se daří manželovi? Jak se daří dítěti?" "Dobře," odpověděla. Když ale došla nahoru k Božímu muži, vrhla...
2. Královská 5:5...z izraelské země říkala. "Vydej se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému...
2. Královská 5:16...přijmi od svého služebníka tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím...
2. Královská 5:19...tvému služebníku odpustí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl daleko, když si Gehazi,...
2. Královská 5:22...všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán jen posílá se vzkazem: Teď...
2. Královská 5:23...stříbra a dvoje slavnostní šaty." "Ale jistě!" odpověděl Náman a přemlouval ho: "Vezmi si prosím dva...
2. Královská 6:2...jeden trám a postavíme si tam místo k bydlení." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými...
2. Královská 6:3...služebníky?" řekl jeden z nich. "Dobrá, půjdu," odpověděl Elíša a šel s nimi. Přišli k Jordánu a začali...
2. Královská 6:16...mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša...
2. Královská 6:22...pobít, otče? Mám je pobít?" ptal se Elíši. "Ne!" odpověděl. "Nezajal jsi je vlastním mečem a lukem, a teď...
2. Královská 6:27...? Je libo obilí z mlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala...
2. Královská 7:2..."Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli...
2. Královská 7:13...dovnitř!'" Na to mu jeden z jeho dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali několik mužů na průzkum;...
2. Královská 7:19...copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to." A...
2. Královská 8:10...Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se uzdraví," odpověděl Elíša. "Hospodin mi ale ukázal, že přesto zemře."...
2. Královská 8:12... pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla se dopustíš na synech Izraele....
2. Královská 8:13..."Hospodin mi ukázal jako krále nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil za svým...
2. Královská 8:14...říkal Elíša?" "Říkal mi, že se určitě uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil...
2. Královská 9:11...z nich. "Sami víte, jak takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži," oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A...
2. Královská 9:36... nohy a ruce. Když se vrátili a oznámili mu toodpověděl: "Tak znělo slovo Hospodinovo skrze jeho...
2. Královská 10:8...u brány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel ven, postavil se před lid a...
2. Královská 18:27... Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým...
2. Královská 19:6...Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj...
2. Královská 20:9...třetího dne vejdu do Hospodinova chrámu?" Izaiáš odpověděl: "Toto je znamení od Hospodina, že vykoná, co ti...
2. Královská 20:14...přišli?" "Přišli z veliké dálky, z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál...
2. Královská 20:19..." "Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece...
2. Královská 22:15...Novém městě. Když s o tom promluviliodpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži...
2. Královská 22:18...proti tomuto místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se...
2. Královská 23:17..."Čí je ten náhrobek, který tu vidím?" Místní mu odpověděli: "To je hrob Božího muže, který přišel z Judska...
1. Letopisů 14:10...zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Vydám ti je do rukou." Vytáhli tedy...
1. Letopisů 16:36...Bůh izraelský, od věků na věky! A všechen lid odpověděl: "Amen. Chvála Hospodinu!" David pak nechal Asafa...
1. Letopisů 17:2...pod plachtami." "Udělej vše, co máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou." noci ale Nátan...
1. Letopisů 21:12...po celé izraelské zemi.' Teď uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!"...
1. Letopisů 21:13...Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. " raději padneme do rukou...
1. Letopisů 21:23... Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen můj královský pán udělá, co se...
1. Letopisů 21:26...i pokojné oběti. Vzýval Hospodina a on mu odpověděl - na zápalný oltář padl oheň z nebe. Hospodin pak...
2. Letopisů 1:8..."Žádej o cokoli a dám ti to." Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň...
2. Letopisů 2:10...vína a 20 000 batů oleje." Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi vzkázal: "Hospodin...
2. Letopisů 10:5...ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel. Král...
2. Letopisů 10:6... dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu zachováš dobrotivě,"...
2. Letopisů 10:9... "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od...
2. Letopisů 10:10...tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil...
2. Letopisů 10:13...totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal na radu starců, ale...
2. Letopisů 10:14... Rechoboám totiž nedbal na radu starců, ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil...
2. Letopisů 10:16... Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšelodpověděli králi takto:"Co máme společného s Davidem? S...
2. Letopisů 18:3...judského krále Jošafata. "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako...
2. Letopisů 18:7... syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho...
2. Letopisů 18:13...mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh."...
2. Letopisů 18:14...jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jděte," odpověděl. "Čeká vás úspěch. Padnou vám do rukou." Král ho...
2. Letopisů 18:21...‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal: ‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho...
2. Letopisů 18:24...v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš." Nato izraelský král rozkázal:...
2. Letopisů 25:9...Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc," odpověděl mu. Amaciáš tedy žoldnéře z Efraima oddělil a...
2. Letopisů 25:16...národ vysvobodit z tvých rukou?" Král mu na to odpověděl: "Že bychom jmenovali královským rádcem?...
2. Letopisů 31:10...levitů. Nejvyšší kněz Azariáš z domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova...
2. Letopisů 34:23... strážce rouch. Když s o tom promluviliodpověděla: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Povězte muži...
2. Letopisů 34:26...bude na toto místo vylit můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás poslal dotazovat se...
Ezdráš 4:3...izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu....
Ezdráš 5:11...připsat jména mužů, kteří jim stojí v čeleOdpověděli nám těmito slovy: "Jsme služebníci Boha nebe i...
Ezdráš 10:12...národů i od těch cizinek." Celé shromáždění odpovědělo hlasitým voláním: "Ano! Musíme udělat, co říkáš....
Nehemiáš 1:3...Židů, kteří unikli vystěhování, a na JeruzalémOdpověděli mi: "Pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v...
Nehemiáš 2:3... Asi něco tíží." Ve velikém úleku jsem králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou...
Nehemiáš 2:5...se král. Modlil jsem se tedy k Bohu nebesodpověděl jsem králi takto: "Kdyby král ráčil a prokázal...
Nehemiáš 2:20...se protivit králi?" "Bůh nebes nám pomůže," odpověděl jsem jim na to. "My jsme jeho služebníci a začali...
Nehemiáš 5:12... za který jim půjčujete!" "Všechno vrátíme," odpověděli na to. " od nich nebudeme nic požadovat....
Nehemiáš 5:13...vytřesen a prázdný." Celé shromáždění na to odpovědělo: "Amen," a chválili Hospodina. Lid se pak...
Nehemiáš 6:3...provést něco zlého. Vyslal jsem k nim poslyodpovědí: "Pracuji na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč...
Ester 4:10... Ester pak poslala Hatacha zpět za Mordechajemodpovědí: "Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží...
Ester 4:15...chvíli, jako je tato." Ester na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. se...
Ester 5:4...na hostinu, kterou jsem pro něj připravila?" odpověděla Ester. "Hned jděte pro Hamana," král na to, "...
Ester 5:8...hostinu, kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi odpovím na jeho otázku." Toho dne Haman odcházel veselý a v...
Ester 6:3...Mordechaj vyznamenán a povýšen?" "Vůbec nijak," odpověděli panoši obsluhující krále. "Je někdo v předsálí?"...
Ester 6:5...něj připravil.) "Ano, v předsálí čeká Haman," odpověděli panošové králi. " vejde," řekl král. Když...
Ester 6:7...mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat, přinesou...
Ester 6:10...vyznamenat!'" "Rychle vezmi to roucho i koně!" odpověděl král Hamanovi. "To, co jsi řekl, uděláš pro Žida...
Ester 7:3...se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je...
Ester 8:7...Král Xerxes královně Ester a Židu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem nechal pověsit na kůl a jeho...
Ester 9:13...cokoli dalšího a stane se." "Kdyby král ráčil," odpověděla Ester, "nechť je Židům dovoleno, aby v Súsách...
Job 1:7...satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?"...
Job 2:2...satana. "Toulal jsem se po zemi sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?"...
Job 2:10...a zemři!" "Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a...
Job 5:1...a moudří nebudou!' Jen křič - kdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš obrátit? Hlupáka zahubí...
Job 12:4...i svému příteli: ‚On volá k Bohu, mu prý odpoví!' Jsem k smíchu: ‚Hle, spravedlivý a poctivý!'...
Job 13:22...vyzvi, se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a...
Job 20:2...Naámský mu na to řekl: "Na tohle musím odpovědět, to přece nejde vydržet! Když slyším tolik důtek...
Job 23:5...ním svoje stížnosti. Dozvěděl bych se, co mi odpoví, co mi chce říci, bych pochopil. Bude se ve své...
Job 31:14...bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl, se bude ptát? Nestvořil je v břiše Ten,...
Job 31:35...slyšení! Zde je můj podpis. mi Všemohoucí odpoví! můj žalobce předloží svůj spis! Rád ho budu...
Job 32:3...se i na jeho tři přátele, že mu neuměli odpovědět tak, aby Joba usvědčili. Dokud mluvili s Jobem,...
Job 32:5...on. Když ale viděl, že ti tři muži nemají co odpovědět, vzplanul hněvem. Elihu, syn Barachela Buzského...
Job 32:20... Musím promluvit, abych si ulevil, otevřu ústaodpovím! Nikomu jistě nebudu stranit, nikomu nechci...
Job 33:5... přece učinil, dech Všemohoucího oživilOdpověz mi, pokud to dokážeš, předlož mi svou při, postav...
Job 33:32...mi, mlč a promluvím. Máš-li co říciodpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne, potom...
Job 40:2...se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha, na to odpoví!" Job na to Hospodinu...
Job 40:5... Mluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani dodávat." Tehdy Hospodin promluvil k Jobovi z...
Žalmy 4:2...zpěváka, na strunné nástroje. Žalm DavidůvOdpověz na volání, Bože, spravedlnosti! Uprostřed...
Žalmy 13:4...můj protivník bude nade mnou vítězit? Pohleďodpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni oči, jako...
Žalmy 17:6... nohy neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova slyš! Svou lásku,...
Žalmy 34:5...jméno spolu vyvyšme! Hledal jsem Hospodinaodpověděl mi, ze všech mých obav vytáhl. Ti, kdo jej...
Žalmy 38:16... skládám naději - Pane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají, říkám si, jen se nepyšní...
Žalmy 55:3...mojí prosbou se neskrývej, popřej mi sluchuodpověz! Zmítám se v nářku a sténání, před křikem nepřítele...
Žalmy 86:1... Modlitba Davidova. Slyš , Hospodine, a odpověz, vždyť jsem tak nuzný a ubohý! Naživu prosím...
Žalmy 86:7...si. Vzývám v den svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není...
Žalmy 91:15... jméno a ho vyvýším. Bude volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a...
Žalmy 106:48...Bůh izraelský, od věků navěky! všechen lid odpoví: Amen! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak...
Žalmy 119:42...a tvoje spása, jak jsi zaslíbil! mám co odpovědět těm, kdo urážejí, vždyť ve tvém slově skládám...
Žalmy 120:1...píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví. Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a...
Žalmy 143:1... moji modlitbu, prosbě prosím popřej sluchOdpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti! Jsem tvůj...
Přísloví 26:5...na jeho tupost, aby ses mu sám nezačal podobatOdpověz tupci na jeho tupost, aby si přestal moudrý...
Přísloví 27:11...Potěš srdce, synu, a buď moudrý, mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se...
Izaiáš 6:8...pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !" odpověděl jsem. Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu:...
Izaiáš 6:11..." Zeptal jsem se: "Na jak dlouho, Pane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou troskami, v nichž se...
Izaiáš 7:12...nebo v nebeských výšinách." "Nepožádám," odpověděl však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyš,...
Izaiáš 14:32...jako dým, nikdo nezaostává za jeho řadami. Co odpovědět poslům pohanů? To, že Hospodin Sion založil - tam...
Izaiáš 21:12...noc? Strážný, jak dlouho bude noc?" A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát,...
Izaiáš 29:11...někomu, kdo umí číst, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Nemohu, je zapečetěná." A když ji dáte někomu, kdo...
Izaiáš 29:12...někomu, kdo číst neumí, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně...
Izaiáš 30:19... zahrne svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby,...
Izaiáš 36:12... Lid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým...
Izaiáš 37:6...Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin - Neboj...
Izaiáš 39:3...přišli?" "Přišli z veliké dálky, z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál...
Izaiáš 39:8..."Slovo Hospodinovo, které jsi řekl, je dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů bude...
Izaiáš 41:28...bohů neumí poradit; kdybych se zeptal, kdo mi odpoví? Hle, jak jsou všichni pouhé nic a jejich skutky...
Izaiáš 49:4..."Jsi můj služebník, Izraeli, v tobě se oslavím." Odpověděl jsem: "Nadarmo jsem se dřel, vyčerpal jsem se...
Izaiáš 65:24...oni i jejich potomci! Ještě než zavolají, jim odpovím; ještě než domluví, je vyslyším. Vlk a beránek...
Jeremiáš 1:7...Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdi, kamkoli pošlu, a říkej,...
Jeremiáš 1:11..."Co vidíš, Jeremiáši?" "Vidím prut mandloně," odpověděl jsem. "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť ...
Jeremiáš 1:13...Hospodinovo: "Co vidíš?" "Vidím vroucí kotel," odpověděl jsem, "jak se naklání od severu." "Od severu se...
Jeremiáš 5:19...‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože jste opustili a sloužili jste ve...
Jeremiáš 11:5...- zemi, v níž dnes žijete." "Amen, Hospodine," odpověděl jsem. Hospodin mi řekl: "Volej v judských městech...
Jeremiáš 15:2.... jdou! se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na smrt, zemře...
Jeremiáš 16:11...Hospodinu, svému Bohu, spáchali nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové opustili, praví Hospodin....
Jeremiáš 21:3...a Nabukadnezar od nás odtáhne." Jeremiáš jim odpověděl: "Vyřiďte Cidkiášovi - Tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 23:33...z kněží zeptá: ‚Jaký je ortel od Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký ortel? Odvrhnu vás! praví Hospodin.' Kdokoli...
Jeremiáš 23:35... Jeden druhého se máte ptát: ‚Co Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' ale nemáte ani zmiňovat...
Jeremiáš 23:37...Boha! Máte se ptát proroka: ‚Co ti Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' Protože se však oháníte...
Jeremiáš 24:3... Jeremiáši?" zeptal se Hospodin. "Fíky," odpověděl jsem. "Ty dobré jsou velmi dobré, ale ty špatné...
Jeremiáš 28:5...a přede vším lidem, stojícím v Hospodinově doměodpověděl. "Amen," řekl prorok Jeremiáš. "Kéž to Hospodin...
Jeremiáš 33:3... který jméno Hospodin: Volej ke mně a ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš. Toto...
Jeremiáš 35:6...jsem je: "Napijte se vína." "My víno nepijeme," odpověděli. "Náš otec Jonadab, syn Rechabův, nám totiž...
Jeremiáš 36:18..."Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval," odpověděl jim Baruch, "a jsem je zapisoval inkoustem do...
Jeremiáš 37:7...králi, který vás za mnou poslal s dotazyodpovězte takto - Hle, faraonovo vojsko, které vám vytáhlo...
Jeremiáš 37:17..."Máš nějaké slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš. "Padneš do rukou babylonského krále!"...
Jeremiáš 38:5... ale jeho zkázu!" "Hle, je ve vašich rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám nic nezmůže."...
Jeremiáš 38:15..." "Copak bys nezabil, kdybych ti to řekl?" odpověděl Jeremiáš Cidkiášovi. "I kdybych ti poradil,...
Jeremiáš 38:19...neunikneš ani ty." Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl: "Bojím se Židů, kteří přeběhli k Babyloňanům....
Jeremiáš 38:26...co král tobě. Nic nám netaj, nebo zabijeme!' Odpověz jim: ‚Prosil jsem krále o slitování, aby ...
Jeremiáš 40:16...syn Achikamův, ale Jochananovi, synu Kareachovuodpověděl: "Nedělej to! Co říkáš o Išmaelovi, je lež." V...
Jeremiáš 42:4... oznámí, kam máme jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se modlit k Hospodinu,...
Jeremiáš 43:2... a všichni ti ostatní nadutci na to Jeremiášovi odpověděli: "Lžeš! Hospodin, náš Bůh, neposlal říci:...
Jeremiáš 44:15...Dolním i Horním Egyptě - ti všichni Jeremiášovi odpověděli: "Nebudeme poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým...
Ezechiel 4:15...jsem nevzal do úst žádnou ohavnost!" "Budiž," odpověděl mi. "Dovoluji ti místo lidských lejn použít...
Ezechiel 14:4...by se vypravil za prorokem, Hospodin mu odpovím, jak za své hnusné modlářství zaslouží. Tak...
Ezechiel 14:7... aby se dotazoval skrze něj, Hospodin mu odpovím osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří,...
Ezechiel 21:12... se zeptají: ‚Nad čím tak vzdycháš?' odpovíš: ‚Nad zprávou, která přichází.' Tehdy se v každém...
Ezechiel 24:20...děláš? Nepovíš nám, co to pro nás znamenat?" Odpověděl jsem jim: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Řekni...
Ezechiel 36:37... to učiním. Tak praví Panovník Hospodin: Znovu odpovím na modlitby domu Izraele a toto pro učiním:...
Ezechiel 37:3... "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl jsem, "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokuj o...
Daniel 1:10...daroval přízeň a náklonnost, ale ten mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte...
Daniel 2:4... Musím se dozvědět, co znamená." Mágové králi odpověděli: (aramejsky) " žiješ, králi, navěky! Rač nám...
Daniel 2:7...se mi zdálo a co to znamená." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví ten sen a my jej...
Daniel 2:10...že mi ho dovedete i vyložit!" Mágové na to králi odpověděli: "Žádný člověk na zemi nedokáže královské...
Daniel 2:27...jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže...
Daniel 3:24...do plamenů tři svázané muže?" "Jistě, Výsosti," odpověděli. "Jenže vidím čtyři muže," on na to, "a...
Daniel 4:16... Baltazare, toho snu ani jeho výkladu." Baltazar odpověděl: "Kéž by ten sen, můj pane, byl o tvých...
Daniel 5:17...nejmocnějším v království." Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného....
Daniel 6:22... zachránit před lvy?" " žiješ, králi, navěky!" odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm...
Daniel 7:23...ujali království. Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: "Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi,...
Daniel 8:14...vojska?" "Bude to 2 300 večerů a jiter," odpověděl mu. "Pak bude svatyně znovu obnovena." Daniel...
Daniel 10:12... byly tvé prosby vyslyšeny a přicházímodpovědí na . Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl...
Daniel 12:9...dopadne, můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro...
Ozeáš 2:17...neštěstí se stane Bránou k naději, a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako v den, kdy vyšla z Egypta. Toho...
Ozeáš 2:23... abys poznala, kdo je Hospodin. V ten den odpovím, praví Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi....
Ozeáš 2:24...Hospodin, odpovím nebi a to odpoví zemi. Země odpoví obilí, vínu i oleji a to vše odpoví Jizreeli. Do...
Ozeáš 2:25... Lo-amiho oslovím: "Jsi můj lid," a on mi odpoví: "Můj Bůh jsi ty!" Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu...
Joel 2:19...a nad svým lidem se slituje. Hospodin svému lidu odpoví: "Hle, posílám vám obilí, víno a olej do sytosti!...
Amos 7:8... Amosi?" zeptal se Hospodin. "Olovnici," odpověděl jsem. Tehdy mi Pán řekl: "Hle, spouštím olovnici...
Amos 7:14... je to chrám království!" Amos na to Amaciášovi odpověděl: "Nebýval jsem prorok ani prorocký učedník -...
Amos 8:2... Amosi?" zeptal se . "Koš zralého ovoce," odpověděl jsem. Tehdy mi Hospodin řekl: "Můj lid Izrael je...
Jonáš 1:9...cestuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa?" Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a uctívám Hospodina, Boha nebes...
Jonáš 1:12... aby se moře utišilo?" "Hoďte do moře," odpověděl jim, "tím ho utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře...
Jonáš 2:3..."Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, mi odpoví. Křičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel ...
Jonáš 4:4...To radši zemřu, než abych žil!" Hospodin mu odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešel...
Jonáš 4:9..."Radši zemřu, než abych žil!" Hospodin Jonášovi odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem kvůli rostlině?"...
Micheáš 6:3...můj, co jsem ti udělal? Čím jsem vyčerpalOdpověz mi! Vyvedl jsem z Egypta, vykoupil z domu...
Micheáš 6:5... lide můj, co chystal moábský král Balák a co mu odpověděl Balaám, syn Beorův. Vzpomeň si, co se stalo od...
Abakuk 2:1... abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na výčitky. A Hospodin mi odpověděl: "Zapiš to...
Abakuk 2:2...a jak odpoví na výčitky. A Hospodin mi odpověděl: "Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je...
Ageus 2:12...nebo jakéhokoli jídla, posvětí se to?" "Ne," odpověděli kněží. "A kdyby se čehokoli takového dotkl někdo...
Ageus 2:13...Ageus, "poskvrní se to?" "Ano, poskvrní," odpověděli kněží. Na to Ageus řekl: "Stejné je to v mých...
Zachariáš 1:9...zeptal jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil. "To jsou ti,...
Zachariáš 1:13...let!" A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící se...
Zachariáš 2:2... které rozprášily Judu, Izrael a Jeruzalém," odpověděl mi. Pak mi Hospodin ukázal čtyři kováře...
Zachariáš 2:4...čtyři kováře. "Co jdou dělat?" ptal jsem seOdpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani...
Zachariáš 2:6... "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit Jeruzalém," odpověděl mi. "Zjistit, jak je široký a dlouhý." Anděl...
Zachariáš 4:2...spí. "Co vidíš?" zeptal se . "Vidím svícen," odpověděl jsem, "celý ze zlata. Na vrcholu mísu se sedmi...
Zachariáš 4:5...řekl mi anděl mluvící se mnou. "Ne, pane," odpověděl jsem. Řekl mi: "Toto je slovo Hospodinovo k...
Zachariáš 4:13..."Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi. "Ne, pane," odpověděl jsem. Tehdy mi řekl: "To jsou ti dva pomazaní...
Zachariáš 5:6..." "Co to je?" zeptal jsem se. "Koš na měření," odpověděl. "Takhle to vypadá s celou zemí." Vtom se zvedlo...
Zachariáš 5:11...anděla mluvícího se mnou. "Do babylonské země," odpověděl. "Vystavějí mu tam dům, a bude hotov, položí...
Zachariáš 6:5...duchové, kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi anděl. "Ten s vraníky vyráží do země na...
Zachariáš 13:6...někdo zeptá: "A co ty jizvy, co máš na hrudi?" odpoví: "To zbili doma ti, kdo milují!" Vzhůru, meči,...
Zachariáš 13:9...a je vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a oni odpoví: "Náš Bůh je Hospodin!" Hle, přichází Hospodinův...
Matouš 2:5... kde se narodit Mesiáš. "V judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka: ‚Ty však,...
Matouš 3:15...od tebe, a ty přicházíš za mnou?" "Nebraň tomu," odpověděl mu Ježíš. "Takto máme naplnit veškerou...
Matouš 4:4...tomuto kamení, se promění v chleby." On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale...
Matouš 8:8...mu řekl: " přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou...
Matouš 8:20... budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn...
Matouš 8:22...nejdřív odejít a pochovat svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé...
Matouš 9:12...s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšelodpověděl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní....
Matouš 9:15...tvoji učedníci se nepostí?" ptali se. Ježíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je...
Matouš 9:28...to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane," odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a řekl: " se vám...
Matouš 11:4... přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a...
Matouš 12:38..." Tehdy mu někteří ze znalců Písma a farizeů odpověděli: "Mistře, chceme od tebe vidět nějaké znamení."...
Matouš 12:48...stojí venku. Chtějí s tebou mluvit." On mu však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou bratři?" Ukázal...
Matouš 13:11...je dáno znát tajemství nebeského království," odpověděl jim, "ale jim to dáno není. Tomu, kdo , totiž...
Matouš 13:28...dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?' Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali:...
Matouš 13:37..."Vysvětli nám to podobenství o koukolu na poli." Odpověděl jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn člověka,...
Matouš 13:51...zubů. Pochopili jste to všechno?" "Ano," odpověděli mu. Na to jim řekl: "Každý učitel Písma, který...
Matouš 14:16...koupit něco k jídlu." "Nemusejí odcházet," odpověděl jim Ježíš. "Vy jim dejte najíst." "Nic tu nemáme...
Matouš 14:28...Ježíš. "Nebojte se." "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, k tobě přijdu po vodě."...
Matouš 15:3...kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání?" odpověděl jim Ježíš. "Bůh řekl: ‚Cti otce i matku' a...
Matouš 15:13... když slyšeli ta slova?" "Každá sazenice," odpověděl, "kterou nesázel můj nebeský Otec, bude...
Matouš 15:24...ho: "Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí." Odpověděl tedy: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím...
Matouš 15:28...stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru, ženo!" odpověděl na to Ježíš. " se ti stane, jak toužíš." A...
Matouš 15:34...zeptal se Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek," odpověděli. Ježíš tedy nechal zástupy posadit na zem...
Matouš 16:2...Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebeOdpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se červená...
Matouš 16:14...učedníků: "Za koho mají lidé Syna člověka?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní...
Matouš 16:16...zeptal se. "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr. "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův...
Matouš 17:11..."Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že Eliáš přišel,...
Matouš 17:20...nemohli vyhnat?" [21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako...
Matouš 17:25... "Váš učitel neplatí daně?" ptali se. "Ale ano," odpověděl Petr. Když pak přišel domů, Ježíš ho předešel...
Matouš 17:26...vlastních synů, anebo od cizích?" "Od cizích," odpověděl Petr. "Synové jsou tedy svobodní!" řekl mu Ježíš....
Matouš 18:22...a mu mám odpustit? Sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát...
Matouš 19:4...důvodu zapudit manželku?" "Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že Stvořitel je od počátkuučinil jako...
Matouš 19:8... že zapuzená manželka dostat rozlukový list?" Odpověděl jim: "To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš...
Matouš 19:11...to učedníci. "Ne všichni přijímají toto slovo," odpověděl jim, "ale jen ti, kterým je to dáno. Jsou...
Matouš 19:18... dodržuj přikázání." "A která?" zeptal se. Ježíš odpověděl: "‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce...
Matouš 19:21..." řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek...
Matouš 19:28...opustili a šli za tebou. Co bude s námi?" Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste následovali, že...
Matouš 20:7...a celý den zahálíte?' ‚Nikdo nás nenajal,' odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.'...
Matouš 20:13...horku dřeli celý den!' On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, ti nekřivdím. Nedomluvil ses se...
Matouš 20:22...chceš?" zeptal se Odpověděla: "Řekni, tito dva moji synové mohou sedět ve...
Matouš 20:33...je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?" "Pane," odpověděli, " se nám otevřou oči!" Naplněn soucitem se...
Matouš 21:3...a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco namítalodpovězte: ‚Pán je potřebuje' a hned je pošle." To se stalo...
Matouš 21:21...to, že ten fíkovník tak rychle uschl?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, když budete mít víru a...
Matouš 21:24...na něco zeptám," řekl jim na to Ježíš. "Když mi odpovíte, i vám odpovím, jakým právem to dělám. Odkud se...
Matouš 21:27... vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny...
Matouš 21:29...a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.' Odpověděl: ‚Nechce se mi,' ale pak si to rozmyslel a šel....
Matouš 21:30...a šel. Potom šel za druhým a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane, půjdu,' ale nešel. Který z těch dvou...
Matouš 21:31...otcovu vůli?" "Ten první," řekli. Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí daní a nevěstky...
Matouš 21:41...pán vinice udělá s oněmi vinaři, přijde?" Odpověděli mu: "Ty zlosyny zle zahubí a vinici pronajme...
Matouš 22:21...ten obraz a nápis?" zeptal se jich. "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co...
Matouš 22:42...si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn?" "Davidův," odpověděli. Na to jim řekl: "Jak ho tedy David může v Duchu...
Matouš 22:46... jak to může být jeho syn?" A nikdo mu nedokázal odpovědět ani slovo. Od toho dne se ho nikdo neodvážil...
Matouš 24:4...znamení tvého příchodu a konce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí...
Matouš 25:9...oleje, naše lampy hasnou.' Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si...
Matouš 25:12...družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!' odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.' Proto...
Matouš 25:26...bál. Podívej, zde máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím...
Matouš 25:37...a přišli jste za mnou.' Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového a dali ti...
Matouš 25:40...anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro...
Matouš 25:44...a ve vězení, a nenavštívili jste .' Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme viděli hladového nebo žíznivého...
Matouš 26:18..."Kde ti máme připravit velikonoční večeři?" Odpověděl jim: "Jděte k jistému člověku ve městě a řekněte:...
Matouš 26:23..."Zradí ten, kdo se mnou smočil ruku v míse," odpověděl jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o něm...
Matouš 26:25..."Jsem to snad , Rabbi?" "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal,...
Matouš 26:34..." prohlásil Petr, " neodpadnu nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než...
Matouš 26:64... Boží Syn!" naléhal velekněz. "Sám jsi to řekl," odpověděl mu Ježíš. "Říkám vám ale, že napříště uvidíte...
Matouš 27:4...jsem nevinnou krev!" "Co je nám do toho?" odpověděli. "To je tvoje věc!" On pak ty peníze zahodil v...
Matouš 27:11..."Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš. Na žaloby vrchních kněží a starších pak...
Matouš 27:65...ještě horší blud, než ten první!" "Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte." A tak...
Marek 1:38...ho našli, řekli mu: "Všichni hledají!" On jim odpověděl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i...
Marek 2:19...postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je...
Marek 2:25...se! Jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal David,...
Marek 3:33...tví bratři jsou venku a hledají ." On jim však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou bratři?" Rozhlédl...
Marek 4:11... "Vám je svěřeno tajemství Božího království," odpověděl jim, "ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v...
Marek 5:9...ptal se ho Ježíš. " jméno je Legie," odpověděl. "Je nás totiž hodně." A velice ho prosil, je...
Marek 5:34...na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš  odpověděl: "Dcero, tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji a...
Marek 6:4...s námi?" A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u...
Marek 6:37...a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "To máme jít nakoupit...
Marek 7:6...starších a jedí chléb nečistýma rukama?" On jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak...
Marek 7:18...se ho vyptávali na to podobenství. On jim odpověděl: "To jste tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoli...
Marek 7:28...vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po...
Marek 8:5..."Kolik máte chlebů?" zeptal se jich. "Sedm," odpověděli. Nechal tedy zástup posadit na zem, vzal těch...
Marek 8:19...nalámaných kousků jste nasbírali?" "Dvanáct," odpověděli. "A co těch sedm chlebů pro čtyři tisíce? Kolik...
Marek 8:20...košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Sedm," odpověděli. Na to jim řekl: "Ještě...
Marek 8:28...se svých učedníků ptal: "Za koho mají lidé?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a...
Marek 8:29...za koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš!" odpověděl mu Petr. On je ale přísně napomenul, aby to o něm...
Marek 9:12...říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" On jim odpověděl: "Jistě, ‚nejdříve přijde Eliáš a všechno...
Marek 9:17...dohadujete?" zeptal se jich Ježíš. "Mistře," odpověděl mu jeden ze zástupu, "přivedl jsem k tobě svého...
Marek 9:21...otce: "Jak dlouho se mu to děje?" "Od dětství," odpověděl. "Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho...
Marek 9:29...ptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže vyjít jinak než...
Marek 9:39... protože nechodí s námi." "Nebraňte mu!" odpověděl Ježíš. "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a...
Marek 10:4...nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji," odpověděli. "To přikázání vám napsal kvůli tvrdosti vašeho...
Marek 10:11...se ho na to učedníci znovu vyptávaliOdpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželku a vezme si...
Marek 10:20... nepodváděj, cti svého otce i matku.'" "Mistře," odpověděl, "to všechno jsem dodržoval odmalička." Ježíš se...
Marek 10:29...všechno opustili a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil...
Marek 10:51..."Co mám pro tebe udělat?" "Rabboni, vidím!" odpověděl slepec. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra ...
Marek 11:6...Jak to, že odvazujete oslátko?" Když jim ale odpověděli, jak jim Ježíš řekl, nechali je. Potom to...
Marek 11:29..."Také se vás na něco zeptám," řekl jim Ježíš. "Odpovězte mi a vám pak řeknu, jakým právem to dělám. Byl...
Marek 11:30...to dělám. Byl Janův křest z nebe, nebo z lidíOdpovězte mi." Začali se mezi sebou dohadovat: "Když...
Marek 12:16...se jich: "Čí je ten obraz a nápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co...
Marek 12:24...manželku? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Nemýlíte se proto, že neznáte Písma ani Boží...
Marek 12:28...slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho: "Které přikázání...
Marek 12:29...přikázání je ze všech nejdůležitější?" Ježíš mu odpověděl: "Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli - Hospodin je...
Marek 12:34...a oběti." Když Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." A...
Marek 14:30...odpadli," prohlásil Petr, " nikdy!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, dříve než...
Marek 15:2..."Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha...
Lukáš 1:19...I moje manželka je v pokročilém věku." Anděl mu odpověděl: " jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří!...
Lukáš 1:35...na tebe Duch svatý a zastíní moc Nejvyššího," odpověděl anděl. "To svaté dítě, které se narodí, proto...
Lukáš 2:49... zoufale hledali!" "Proč jste hledali?" odpověděl. "Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?"...
Lukáš 3:11...košile, se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou," odpověděl jim, "a kdo jídlo, udělá totéž." Dokonce i...
Lukáš 3:13...dělat?" "Nevybírejte víc, než máte nařízeno," odpověděl jim. "A co máme dělat my?" ptali se vojáci....
Lukáš 3:14...vojáci. "Nikoho nezastrašujte ani nevydírejte," odpověděl jim. "Spokojte se se svým žoldem." Lid byl plný...
Lukáš 4:4...tomuto kameni, se promění v chleba." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'"...
Lukáš 4:8...se mi pokloníš, bude to všechno tvoje." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš...
Lukáš 4:12...rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'" Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'"...
Lukáš 4:23...také: "Copak to není Josefův syn?" Na to jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám!...
Lukáš 5:22...než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si myslí, a odpověděl jim: "Jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci:...
Lukáš 5:31...a pijete s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní....
Lukáš 5:34...jako učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátele k půstu...
Lukáš 6:3...to, že děláte, co se v sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když měl...
Lukáš 7:22...a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak) jim odpověděl: "Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a...
Lukáš 7:40...Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl farizeus. "Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden...
Lukáš 7:43..."Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil," odpověděl Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k ženě...
Lukáš 8:21...stojí venku a chtějí vidět." On jim však odpověděl: " matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží...
Lukáš 8:30..."Jak se jmenuješ?" zeptal se ho Ježíš. "Legie," odpověděl. Vstoupilo totiž do něj množství démonů. Ti ho...
Lukáš 8:48...se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. "Dcero," odpověděl Ježíš, "tvá víra uzdravila. Jdi v pokoji."...
Lukáš 9:13...nocleh a stravu, protože tady jsme v pustině." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět...
Lukáš 9:19... mají zástupy?" "Někteří za Jana Křtitele," odpověděli, "jiní za Eliáše a další říkají, že vstal jeden...
Lukáš 9:20... máte vy?" zeptal se. "Za Božího Mesiáše!" odpověděl mu Petr. Tehdy je přísně napomenul, aby to nikomu...
Lukáš 9:50...jsme mu, protože nechodí s námi." "Nebraňte mu," odpověděl Ježíš. "Kdo není proti nám, je s námi." Když se...
Lukáš 9:58..."Budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn...
Lukáš 9:60...nejdřív odejdu a pochovám svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Nech mrtvé, pochovávají své mrtvé; ty pojď...
Lukáš 9:62... se napřed rozloučím se všemi doma." Ježíš mu odpověděl: "Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí...
Lukáš 10:18..."Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako...
Lukáš 10:27...řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem...
Lukáš 10:28...svého bližního jako sám sebe.'" "Správně jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš žít." On se...
Lukáš 10:30...Ježíše zeptal: "A kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do...
Lukáš 10:37..."Ten, který mu prokázal milosrdenství," odpověděl znalec Zákona. "Jdi a jednej tak i ty," řekl mu...
Lukáš 10:41...na mně? Řekni přece, mi pomůže!" Pán  odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi...
Lukáš 11:7... a nemám, co bych mu nabídl,' a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře jsou zamčené a děti jsou se...
Lukáš 11:46... urážíš i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale...
Lukáš 12:14... se se mnou rozdělí o dědictví!" "Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo ustanovil vaším soudcem nebo...
Lukáš 12:42...podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?" Pán odpověděl: "Kdo je ten věrný a moudrý správce, kterého pán...
Lukáš 13:2...krev Pilát smísil s jejich oběťmi. Ježíš jim odpověděl: "Myslíte si, že se jim to stalo, protože byli...
Lukáš 13:8... Poraz ho. Proč tu zabírat místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rok, pane. Okopám ho a...
Lukáš 13:15...se uzdravovat, ale ne v sobotu!" "Pokrytče!" odpověděl mu Pán. "Neodvazuje snad každý z vás v sobotu...
Lukáš 13:25...tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.' Budete říkat:...
Lukáš 13:27...s tebou. Učil jsi na našich ulicích!' On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste....
Lukáš 13:32..." říkali mu. "Jdi pryč, Herodes chce zabít!" Odpověděl jim: "Jděte a vyřiďte lišce: Dnes i zítra budu...
Lukáš 14:16... kdo bude hodovat v Božím království." Ježíš odpověděl: "Jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval...
Lukáš 15:29... Když za ním vyšel jeho otec a prosil hoodpověděl mu: ‚Podívej se, kolik let ti sloužím! Nikdy jsem...
Lukáš 16:6...‚Kolik dlužíš mému pánu?' ‚Sto sudů oleje,' odpověděl dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - rychle si...
Lukáš 16:7...zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr pšenice,' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - napiš osmdesát.' A...
Lukáš 16:25... vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!' ‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil...
Lukáš 17:6...víry." "Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko," odpověděl Pán, "řekli byste této moruši: ‚Vykořeň se a...
Lukáš 17:20...farizeové zeptali, kdy přijde Boží královstvíodpověděl jim: "Boží království nepřichází zjevně. Nebude...
Lukáš 17:37...se ho. "Kde je mrtvola, tam se slétnou supi," odpověděl. Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba...
Lukáš 18:21... nekraď, nelži, cti svého otce i matku.'" On odpověděl: "To všechno jsem dodržoval odmalička." "Chybí ti...
Lukáš 18:27... "Co je u lidí nemožné, je možné u Boha," odpověděl jim. "Pohleď," ozval se tehdy Petr, "my jsme...
Lukáš 18:29...a šli jsme za tebou." "Amen, říkám vám," odpověděl jim Ježíš, "že není nikdo, kdo by opustil dům...
Lukáš 19:17...‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.' Král odpověděl: ‚Výborně, můj dobrý služebníku! Protože jsi byl...
Lukáš 19:19...a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven.' Odpověděl mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst.' Potom přišel...
Lukáš 19:31... Kdyby se vás někdo ptal, proč ho odvazujeteodpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'" Poslové odešli a nalezli...
Lukáš 19:34...to oslátko odvazujete?" "Pán ho potřebuje," odpověděli. Odvedli oslátko k Ježíši, přikryli je svými...
Lukáš 19:40... Řekli mu: "Mistře, napomeň své učedníky!" Odpověděl jim: "Říkám vám, že kdyby zmlkli, křičelo by...
Lukáš 20:3... jakým právem to děláš? Kdo k tomu zmocnil?!" Odpověděl jim: " se vás také na něco zeptám. Povězte mi,...
Lukáš 20:8... vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám," odpověděl jim Ježíš. Tehdy se obrátil k lidem a vyprávěl...
Lukáš 20:24...mi denár. Čí nese obraz a nápis?" "Císařův," odpověděli. "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co...
Lukáš 20:26...veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli. Tehdy k němu přišli někteří ze saduceů...
Lukáš 20:34...vzkříšení? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo...
Lukáš 21:8..."Dávejte pozor, abyste se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem...
Lukáš 22:10...ho máme připravit?" zeptali seOdpověděl: "Jen co vejdete do města, potká vás člověk...
Lukáš 22:34...jít i do vězení, i na smrt!" On mu však odpověděl: "Říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout,...
Lukáš 22:35...a obuvi, scházelo vám něco?" "Ne, vůbec nic," odpověděli. Řekl jim: "Teď ale, kdo měšec, si ho...
Lukáš 22:38..."Pane, podívej se, máme dva meče!" "To stačí," odpověděl. Vyšel ven a podle svého zvyku se odebral na...
Lukáš 22:51...sluhu a usekl mu pravé ucho. "Nechte toho!" odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Tehdy...
Lukáš 22:67...to!" "Kdybych vám to řekl, stejně neuvěříte," odpověděl Ježíš. "A kdybych se vás zeptal, stejně mi...
Lukáš 22:70...Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte, že jsem," odpověděl Ježíš. Na to zvolali: "K čemu ještě potřebujeme...
Lukáš 23:3..."Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům:...
Lukáš 23:43...na , přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji."...
Lukáš 24:18...tak smutní?" Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: "Ty jsi snad jediný návštěvník Jeruzaléma, který...
Jan 1:21...ho. "Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? můžeme dát...
Jan 1:23...těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas volajícího...
Jan 1:26...ani Eliáš ani ten Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi povstal někdo, koho...
Jan 1:39...Učiteli), "kde bydlíš?" "Pojďte se podívat," odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne...
Jan 1:50..."Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem pod...
Jan 2:4...řekla: "Nemají víno." "Ženo, co ode chceš?" odpověděl Ježíš. " chvíle ještě nepřišla." Jeho matka...
Jan 2:19... když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho postavím." "Ten chrám se...
Jan 3:3... které děláš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí...
Jan 3:5...do matčina lůna a podruhé se narodit?" Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a...
Jan 3:10...se Nikodém. "Ty jsi učitel Izraele, a nevíš to?" odpověděl mu Ježíš. "Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom...
Jan 3:27... teď křtí a všichni přicházejí k němu!" Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno...
Jan 4:10...se totiž se Samaritány nestýkají.) Ježíš  odpověděl: "Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který...
Jan 4:13..."Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit," odpověděl Ježíš. "Kdo se však napije vody, kterou mu dám ...
Jan 4:17...muže a přijď sem," řekl Ježíš. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl...
Jan 4:19...jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře,...
Jan 4:25... ho musí uctívat v duchu a v pravdě." Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván...
Jan 4:52...Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépeOdpověděli: "Horečka ho opustila včera hodinu po poledni."...
Jan 5:7...kdo by snesl do rybníka, když se zvíří voda," odpověděl mu nemocný. "Když tam zamířím, někdo ...
Jan 5:11..."Je sobota, nesmíš nosit lehátko!" On jim však odpověděl: "Ten, kdo uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si...
Jan 5:17... protože to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i ." A...
Jan 5:19...Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe...
Jan 6:7... neboť sám věděl, co udělat.) Filip mu odpověděl: "Nestačilo by nám chleba ani za dvě stě denárů,...
Jan 6:26...se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Nehledáte proto, že...
Jan 6:29...konali Boží skutky?" zeptali se ho. Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho,...
Jan 6:32...psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.'" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Ten chléb z nebe vám...
Jan 6:35...nám ten chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim odpověděl: " jsem chléb života. Kdo přichází ke mně,...
Jan 6:43...jsem z nebe'?" "Přestaňte spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho...
Jan 6:68...svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života a my...
Jan 7:6...jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim odpověděl: "Pro vás je vždycky vhodný čas, ale můj čas...
Jan 7:16...to, že zná Písma, když se neučil?" Ježíš jim odpověděl: " učení není , ale Toho, který poslal....
Jan 7:20...neplní. Proč chcete zabít?" "Jsi posedlý!" odpověděl mu zástup. "Kdo chce zabít?" Ježíš jim...
Jan 7:21...mu zástup. "Kdo chce zabít?" Ježíš jim odpověděl: "Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte....
Jan 7:46...ptali: "Jak to, že jste ho nepřivedli?" Strážní odpověděli: "Takhle nikdy nikdo nemluvil!" "Snad jste se...
Jan 7:52...se, co udělal?" "Snad nejsi také z Galileje?" odpověděli mu. "Studuj a uvidíš, že z Galileje žádný prorok...
Jan 8:11... ženo? Nikdo neodsoudil?" "Nikdo, Pane," odpověděla. "Ani neodsuzuji," řekl Ježíš. "Jdi a...
Jan 8:14...sám o sobě, tvé svědectví neplatí." Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě, svědectví platí,...
Jan 8:19..." Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte ani mého Otce. Kdybyste znali,...
Jan 8:23...zabít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete'?" Odpověděl jim: "Vy jste zdola, jsem shora. Vy jste z...
Jan 8:25...zeptali se ho. "Říkám vám to od začátku," odpověděl jim Ježíš. "Mám o vás mnoho co říci a soudit. Ten...
Jan 8:34... Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je...
Jan 8:39...slyšeli od svého otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim...
Jan 8:41...otce." "My jsme se nenarodili ze smilstva," odpověděli. "Máme jednoho Otce, Boha!" Ježíš jim řekl:...
Jan 8:48... Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha." Židé mu odpověděli: "Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?"...
Jan 8:49... že jsi posedlý Samaritán?" "Nejsem posedlý," odpověděl Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte...
Jan 8:54...I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená....
Jan 8:58...viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé. Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham,...
Jan 9:3... nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?" Ježíš odpověděl: "Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče,...
Jan 9:11...se ti otevřely oči?" ptali se hoOdpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi...
Jan 9:12...jsem." "Kde ten člověk je?" ptali se. "Nevím," odpověděl. A tak toho bývalého slepce přivedli k farizeům...
Jan 9:15..."Položil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím," odpověděl jim. "Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje...
Jan 9:17...tebe je, že ti otevřel oči?" "Je to prorok," odpověděl. Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že...
Jan 9:20..."Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý," odpověděli jeho rodiče. "Jak to, že teď vidí, ale nevíme....
Jan 9:25...je to hříšník." "Jestli je to hříšník, nevím," odpověděl jim. "Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím." A...
Jan 9:27...Jak ti otevřel oči?" " jsem vám to řekl," odpověděl jim. "Copak jste to neslyšeli? Proč to chcete...
Jan 9:30...tomhle nevíme, co je zač." "To je právě divné," odpověděl jim ten člověk. "Vy nevíte, co je zač, a přitom...
Jan 9:34...nebyl od Boha, nic takového by nedokázal." Odpověděli mu: "Narodil ses plný hříchu, a chceš nás...
Jan 9:36...ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?" "Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" " jsi ho...
Jan 9:41..."Kdybyste byli slepí, neměli byste hřích," odpověděl jim Ježíš. "Vy ale říkáte: ‚Vidíme,' a tak váš...
Jan 10:25...nám to jasně." "Řekl jsem vám to, a nevěříte," odpověděl jim Ježíš. "Skutky, které dělám ve jménu svého...
Jan 10:33... kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!"...
Jan 11:9...ukamenovat! Ty tam chceš jít znovu?" Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne,...
Jan 11:24..."Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den," odpověděla Marta. " jsem vzkříšení i život," řekl ...
Jan 11:27...ve , nezemře navěky. Věříš tomu?" "Ano, Pane," odpověděla. " jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží Syn,...
Jan 11:40...ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl Ježíš. Když pak odstranili kámen od hrobu,...
Jan 12:7... co se do dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl: "Nech ji, tu mast schovávala pro den mého pohřbu...
Jan 12:23...a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: "Přišla chvíle, kdy být Syn člověka oslaven....
Jan 12:30...ale říkali: "Mluvil k němu anděl." Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám....
Jan 12:34...naznačil, jakou smrtí zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane...
Jan 13:7...mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám," odpověděl mu Ježíš, "ale později porozumíš." "Ty mi přece...
Jan 13:8... neumyji, nebudeš mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon Petr. "Nemyj mi jen...
Jan 13:26... kdo to je?" "Ten, komu podám namočené sousto," odpověděl Ježíš. Namočil sousto a podal je Jidášovi, synu...
Jan 13:36... kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš," odpověděl mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou později." "Pane,...
Jan 14:6...znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne....
Jan 14:23...se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje, bude zachovávat slovo; můj...
Jan 18:5...se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše Nazaretského!" odpověděli. "To jsem ," řekl jim (a jeho zrádce Jidáš...
Jan 18:8...opakovali. " jsem vám řekl, že to jsem ," odpověděl Ježíš. "Když hledáte , nechte ostatní odejít."...
Jan 18:20...ohledně jeho učedníků a jeho učení. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil...
Jan 18:23..."Jestli jsem řekl něco špatného, dokaž to," odpověděl mu Ježíš. "Jestli ne, tak proč biješ?" Annáš...
Jan 18:30...to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě," odpověděli. "Nechte si ho," řekl jim Pilát. "Suďte ho podle...
Jan 18:31...vlastního zákona." "My nesmíme nikoho popravit," odpověděli židovští představení. (Tak se naplnila Ježíšova...
Jan 18:34... "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se ho. Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?"...
Jan 18:36...udělal?" " království není z tohoto světa," odpověděl Ježíš. "Kdyby království bylo z tohoto světa,...
Jan 18:37...zeptal se ho Pilát. "Sám říkáš, že jsem král," odpověděl Ježíš. "Narodil jsem se a přišel jsem na svět,...
Jan 19:7..." řekl jim Pilát. "Podle je nevinný." Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona musí...
Jan 19:11... ukřižovat, anebo propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla...
Jan 19:15...ptal se Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!" odpověděli vrchní kněží. Tehdy jim Ježíše vydal k...
Jan 19:22...král.'" "Co jsem napsal, to jsem napsal," odpověděl Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho...
Jan 20:13...se . "Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali," odpověděla. Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát...
Jan 20:15... "Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradníkodpověděla: "Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam...
Jan 20:25..."Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou," odpověděl jim, "dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby,...
Jan 21:3...ryby," řekl jim Šimon Petr. "Půjdeme s tebou," odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď. noci ale nic...
Jan 21:5...něco k jídlu, hoši?" zavolal na . "Nemáme," odpověděli. "Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete,"...
Jan 21:15...Janův, miluješ více než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na to řekl:...
Jan 21:16..."Šimone Janův, miluješ ?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl:...
Jan 21:17... že se ho Ježíš potřetí zeptal: "Máš rád?" Odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno. Ty víš, že mám rád...
Skutky 1:7..."Pane, obnovíš teď království Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si...
Skutky 2:38...ptát: "Co máme dělat, bratři?" "Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše...
Skutky 4:19...jménu vůbec nemluví ani neučí. Petr a Jan jim odpověděli: "Myslíte, že je v Božích očích správné, abychom...
Skutky 5:8...jste to pole za tolik peněz?" "Ano, za tolik," odpověděla. "To jste se domluvili, že budete pokoušet...
Skutky 5:29...za krev toho člověka!" Petr a apoštolové odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh...
Skutky 7:2...se ho zeptal: "Je to tak?" Štěpán odpověděl: "Bratři a otcové, slyšte! Když byl náš otec...
Skutky 8:24...jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí." Šimon odpověděl: "Vy se za modlete k Pánu, se mi nestane...
Skutky 8:31...se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?" "Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil." A prosil...
Skutky 9:5...pronásleduješ?" Zeptal se: "Kdo jsi, Pane?" Ten odpověděl: " jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň...
Skutky 9:10...Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsem, Pane." Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do...
Skutky 10:14...zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic...
Skutky 10:22..." jsem ten, koho hledáte. Co vás přivádí?" Odpověděli: "Setník Kornelius, spravedlivý a bohabojný muž,...
Skutky 10:30...Mohu se zeptat, proč jste pozvali?" Kornelius odpověděl: "Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí...
Skutky 11:8...uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do úst nic...
Skutky 13:46... cokoli Pavel řekl. Pavel a Barnabáš jim směle odpověděli: "Vy jste měli Boží slovo slyšet jako první....
Skutky 16:31...se: "Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?" Odpověděli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj...
Skutky 16:37... Pojďte ven a odejděte v pokoji." Pavel však odpověděl: "Zbili nás veřejně. Potom nás, římské občany,...
Skutky 19:3...tedy byli pokřtěni?" ptal se. "Janovým křtem," odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k...
Skutky 19:15...židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?" A...
Skutky 21:13... nechodí do Jeruzaléma. "K čemu ten pláč?" odpověděl Pavel. "Proč mi lámete srdce? Pokud jde o ,...
Skutky 21:37..."Mohu s tebou mluvit?" "Ty umíš řecky?" odpověděl velitel. "Takže ty nejsi ten Egypťan, který...
Skutky 22:8...Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on odpověděl: ‚ jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty...
Skutky 22:27...zeptat: "Pověz mi, ty jsi římský občan?" "Ano," odpověděl Pavel. Velitel mu řekl: " jsem získal občanství...
Skutky 22:28...za spoustu peněz!" " jsem se tak narodil," odpověděl Pavel. Ti, kdo ho měli vyslýchat, od něj okamžitě...
Skutky 23:3...kdo stáli u něj, aby ho bili přes ústa. Pavel mu odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty zbílená stěno! Sedíš tu,...
Skutky 23:5..."Nevěděl jsem, bratři, že je to velekněz," odpověděl Pavel. "Je přece psáno: ‚Vůdci svého lidu...
Skutky 25:4...totiž léčku, že ho po cestě zabijí). Festus odpověděl: "Pavel je ve vazbě v Cesareji, kam se sám...
Skutky 25:9..." Festus, který se chtěl zavděčit Židům, Pavlovi odpověděl: "Chceš jít do Jeruzaléma a tam být ohledně toho...
Skutky 25:12...k císaři!" Festus to probral se svými poradciodpověděl: "K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš!" Za...
Skutky 25:16...starší mi o něm řekli a žádali jeho odsouzeníOdpověděl jsem jim, že Římané nemají ve zvyku odsoudit...
Skutky 25:22...bych si také rád poslechl." "Uslyšíš ho zítra," odpověděl Festus. Druhého dne přišli Agrippa a Bereniké s...
Skutky 26:25...přivádí k šílenství!" "Nešílím, vznešený Feste," odpověděl Pavel. " slova jsou pravdivá a rozumná. Král,...
Skutky 26:28...jsi přesvědčil, abych se stal křesťanem," odpověděl mu Agrippa. "Kéž by Bůh dal!" řekl na to Pavel....
Skutky 28:21...tímto řetězem spoután kvůli naději Izraele." Odpověděli mu: "Nedostali jsme o tobě žádný dopis z Judska...
Římanům 11:4..., a i mně usilují o život!" Jak mu tehdy Bůh odpověděl? "Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří...
2. Korintským 5:12...dát příležitost chlubit se námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne...
Zjevení 7:14...ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty víš." Tehdy mi řekl: "To jsou...
Zjevení 10:9...k tomu andělu a řekl mu: "Dej mi tu knížku." Odpověděl: "Vezmi ji a sněz. V břiše ti způsobí hořkost,...

Slova obsahující odpoví: neodpoví (3) neodpovídá (1) neodpovídal (10) neodpovídala (1) neodpovídali (4) neodpovídáš (2) neodpovídej (2) neodpovídejte (2) neodpovíš (3) neodpovíte (1) odpoví (45) odpovídá (5) odpovídají (1) odpovídající (4) odpovídal (12) odpovídali (7) odpovídaly (1) odpovídám (1) odpovídáš (1) odpovídat (7) odpovím (12) odpovíme (1) odpovíš (10) odpovíte (3) zodpovídal (1) zodpovídali (4) zodpovídat (2) zodpovíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |