Odpouštějte

Hledám varianty 'odpouštějte' [ odpouštíte (1) odpouštíme (2) odpouštím (2) odpouští (6) odpouštět (4) odpouštěl (2) odpouštějte (5) odpouštěj (2) ]. Nalezeny 22 verše.
Numeri 14:19...tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta doposud!" Hospodin odpověděl:...
Numeri 14:20...od Egypta doposud!" Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože jsem živ a...
1. Královská 8:30...Vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, vyslýchejodpouštěj. Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a...
2. Letopisů 6:21... Vyslýchej z nebe, kde přebýváš, vyslýchejodpouštěj. Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a...
Žalmy 78:38...byl soucitný - nezahladil je a jejich viny stále odpouštěl. Svůj hněv často odvracel od nich, všechnu svou...
Žalmy 99:8...náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který odpouští, i když jsi trestal jejich zločiny. Vyvyšujte...
Žalmy 103:3...nezapomeň na jeho odměnu! On ti všechny tvé viny odpouští, on uzdravuje ze všech nemocí. On vykupuje...
Izaiáš 55:7...slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští. smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty...
Micheáš 7:18... z tebe mají bázeň! Kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích promíjí pozůstatku svého dědictví?...
Matouš 6:12...denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale...
Matouš 9:6...Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň,...
Marek 2:7...říkali: "Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned...
Marek 2:10...Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti,...
Marek 11:25...to mít. [26] Když se postavíte k modlitběodpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v...
Lukáš 5:24...Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám ti,...
Lukáš 6:37...souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeniOdpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno....
Lukáš 7:47...hodně hříchů, proto hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo." Tehdy řekl: "Tvé hříchy...
Lukáš 7:49...začali říkat: "Kdo to vůbec je, že i hříchy odpouští?" On ale ženě řekl: "Tvá víra zachránila....
Lukáš 11:4...chléb a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď...
2. Korintským 2:10...a poznal, zda jste ve všem poslušní. Komu vy odpouštíte, tomu odpouštím i . Stejně tak , když jsem...
Efeským 4:32... Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdníOdpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám...
Koloským 3:13...snášenliví, a má-li někdo k někomu výhradyodpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |