Odpočinutí

Hledám varianty 'odpočinutí' [ odpočinutí (26) ]. Nalezeno 26 veršù.
Deuteronomium 3:20... Hospodin, váš Bůh, pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám. obsadí zem, kterou jim...
Deuteronomium 12:9...za správné. dosud jste přece nevstoupili do odpočinutí, do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh....
Jozue 22:4... Teď, když Hospodin, váš Bůh, dal vašim bratrům odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte se i vy domů do své...
1. Královská 5:18...pod nohy. Mně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník, žádná...
1. Královská 8:56...buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze všech těch dobrých...
1. Letopisů 22:18..."Není snad Hospodin, váš Bůh, s vámi? Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou obyvatele této...
1. Letopisů 23:25...řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývat v Jeruzalémě, a tak ...
2. Letopisů 14:5...v těch letech neválčil, neboť mu Hospodin dopřál odpočinutí. "Vybudujme ta města!" vybídl Asa Judu....
2. Letopisů 14:6... svého Boha. Hledali jsme ho a on nám dopřál odpočinutí ze všech stran!" Stavěli tedy a dařilo se jim....
2. Letopisů 15:15... a Hospodin se jim dal najít a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Král Asa zbavil svou babičku...
2. Letopisů 20:30...pak žilo v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran. Jošafat se stal judským králem v...
2. Letopisů 32:22...i z rukou všech ostatních a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Mnozí přinášeli do Jeruzaléma...
Job 3:26...jsem měl strach! Nemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí. Přišlo trápení." Elifaz Temanský mu na to...
Přísloví 29:17...však spatří jejich pád. Vychovávej syna, a ti odpočinutí, potěšením tvou duši nasytí. Kde chybí zjevení,...
Izaiáš 11:10...zástupy a budou ho vyhledávat národy, neboť jeho odpočinutí bude slavné. V ten den Pán podruhé vztáhne ruku,...
Izaiáš 32:18...bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les pobit kroupami a...
Izaiáš 34:14...běsi zavřeští; noční stvůra se tam usadí a najde odpočinutí. Uhnízdí se tam sova, aby vejce nakladla, vysedí...
Izaiáš 63:14...schází do údolí, tak je Hospodinův Duch vedlodpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své jméno...
Jeremiáš 6:16...ta dobrá cesta? Po jděte a vaše duše najdou odpočinutí. Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem...
Jeremiáš 31:2... nalezne milost na poušti; přicházím Izraeli dát odpočinutí." Odedávna se mi ukazoval Hospodin: "Miluji ...
Jeremiáš 50:6...a po kopcích; zapomněli, kde je místo jejich odpočinutí. Všichni, kdo je našli, je hltali; jejich...
Matouš 11:29...jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. jho je totiž příjemné a břemeno lehké."...
Skutky 3:19...hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí, k vám pošle ohlášeného Mesiáše - Ježíše...
2. Tesalonickým 1:7... ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými...
Židům 4:6...mého odpočinku nikdy nevkročí!" Možnost vejít do odpočinutí tedy stále trvá, ale ti, jimž byla tehdy...
Zjevení 14:11...kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!" Zde je zapotřebí vytrvalosti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |