Odpočinou

Hledám varianty 'odpočinou' [ odpočinuli (1) odpočinula (2) odpočinul (8) odpočinu (1) odpočiňte (1) odpočinout (12) odpočinou (2) odpočinete (1) odpočineš (1) odpočine (5) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 2:2...Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den...
Genesis 2:3...den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je...
Genesis 18:4... nechám přinést trochu vody. Umyjete si nohyodpočinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba a...
Exodus 20:11... moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil...
Exodus 23:12... ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býk i osel odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali dech. Dbejte na...
Exodus 31:17...Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře...
Exodus 33:14...odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá...
Leviticus 26:34...však budete v zemi svých nepřátel. Tehdy si země odpočine a vynahradí si své soboty. Po celou dobu svého...
Deuteronomium 5:14... Také přistěhovalec ve tvých branách si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou....
Deuteronomium 12:10...Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde vám  odpočinout ode všech okolních nepřátel a kde budete...
Deuteronomium 25:19...zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh,  odpočinout ode všech okolních nepřátel, obsadíš zemi,...
Jozue 11:23...podle jejich kmenových podílů. Země tehdy odpočinula od válek. Toto jsou králové země, které...
Jozue 14:15...Arbovo, podle největšího z Anakovců.) Země tehdy odpočinula od válek. Díl, který losem připadl Judovu...
Jozue 21:44...se a usadili se v . Hospodin jim dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl jejich...
2. Samuel 7:1...se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode všech okolních nepřátel, řekl král proroku...
2. Samuel 7:11...izraelským lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje,...
2. Samuel 16:14...byli s ním, nakonec dorazili na místo, kde si odpočinuli. Abšalom zatím s celým izraelským vojskem...
2. Královská 4:11...přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve svém pokojíku a svému mládenci...
Job 3:17...nevídá? Tam ničemové nikoho netrápí, tam si odpočinou všichni zdeptaní. Také i vězni tam najdou úlevu,...
Žalmy 94:13... člověku, jehož učíš ze svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma ničemům....
Izaiáš 14:3...nad svými tyrany. V den, kdy ti Hospodin  odpočinout od tvé bolesti, od tvého trápení a těžké poroby,...
Izaiáš 28:12...mluvit s tímto národem. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek, nechte odpočinout znavené, toto je chvíle pro...
Izaiáš 65:10...- budou mít v Šáronu ovčí pastviny, jejich skot odpočine v achorském údolí. Ale vás, kdo jste Hospodina...
Jeremiáš 30:10...potomky z jejich vyhnanství. Jákob se vrátíodpočine v bezpečí a nikdo ho nevyděsí. Vždyť jsem s...
Jeremiáš 46:27...potomky z jejich vyhnanství. Jákob se vrátíodpočine v bezpečí a nikdo ho nevyděsí. Neboj se, můj...
Daniel 12:13...1 335 dnů. Ty však vytrvej do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu...
Ozeáš 2:20...zemi; luk, meč a válku ze země vymýtím, všem dám odpočinout v bezpečí. Zasnoubím si navěky, zasnoubím si...
Matouš 11:28... všichni upracovaní a obtěžkaní, a vám dám odpočinout. Vezměte na sebe jho a učte se ode , neboť...
Marek 6:31...vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Těch, kdo k nim přicházeli a zase odcházeli,...
Římanům 15:32...přijali. Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vámodpočinu si mezi vámi. Bůh pokoje kéž je s vámi všemi. Amen...
Židům 4:4...místě mluví o sedmém dni takto: "Sedmého dne Bůh odpočinul ode všech svých skutků," a jinde zase: "Do mého...
Židům 4:10... Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinkuodpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých....
Zjevení 14:13...chvíle umírají v Pánu.' Ano, praví Duch, si odpočinou od své námahy; vždyť jejich skutky je provázejí."...

Slova obsahující odpočinou: odpočinou (2) odpočinout (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |