Odpočinek

Hledám varianty 'odpočinek' [ odpočinku (29) odpočinek (14) ]. Nalezen 41 verš.
Genesis 49:15...osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet...
Exodus 16:23..."To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se ...
Exodus 20:10...dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat...
Exodus 31:15... ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci,...
Exodus 35:2... ale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v ten den dělal...
Leviticus 23:3...se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve...
Leviticus 23:24...Prvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté shromáždění s památným troubením. Nebudete...
Leviticus 23:32...večera se budete postit a zachovávat sobotní odpočinek." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:39...Hospodinovu slavnost. Prvního dne bude den odpočinku, rovněž osmého dne bude den odpočinku. Prvního...
Leviticus 25:2...dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek. Šest let osívej své pole, prořezávej svou vinici...
Leviticus 25:4...úrodu. Sedmého roku však země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro Hospodina: své pole neosívej a...
Leviticus 25:5...vinici nepořádej vinobraní: země rok odpočinku. To, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte jíst...
Leviticus 25:6... země rok odpočinku. To, co zeměodpočinku urodí, ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok,...
Numeri 10:33...smlouvy před nimi, aby jim hledala místoodpočinku. Během dne, když byli na cestě z tábora, býval...
Deuteronomium 1:33...vás předcházel na cestě, hledal vám místoodpočinku a ukazoval vám cestu, kterou máte jít - za noci...
Deuteronomium 5:14...dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat...
Deuteronomium 28:65...těmi národy si však neoddychneš; nenajdeš tam odpočinek ani pro své chodidlo. Hospodin ti tam bázlivé...
Jozue 1:13...služebník Mojžíš - Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše ženy, vaše...
Jozue 1:15...a pomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokud i oni neobdrží zem, kterou...
Jozue 23:1...je Bůh." Hospodin dlouho dopřával Izraeli odpočinek ode všech okolních nepřátel. Jozue, stařec...
Nehemiáš 7:3...jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu, vrata zavřou...
Nehemiáš 10:32...zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek....
Job 16:18...Země, nepřikrývej moji krev, můj křik  odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi právě teď, tam nahoře...
Žalmy 95:11...Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Zpívejte Hospodinu novou píseň,...
Izaiáš 22:16...Vytesal sis hrobku pěkně ve výšce, místo odpočinku sis vykutal ve skále. Jen se, ty hrdino, podívej,...
Izaiáš 28:12...mluvit s tímto národem. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek, nechte odpočinout znavené, toto je chvíle pro...
Jeremiáš 50:34...zástupů! Rázně se ujme jejich pře, dopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne ve zmatek. Meč na...
Pláč 2:18... tvé slzy proudí potokem, je noc či denOdpočinek si nedopřej, tvé oko neusne! Vstávej a volej...
Pláč 5:5... S pronásledovateli v zádech dřeme, zbaveni odpočinku. Třeseme si rukou s Egyptem i s Asýrií - kvůli...
Micheáš 2:10...o moji nádheru. Seberte se a jděte - zde odpočinek nenajdete! Co se poskvrnilo, propadne zkáze,...
Matouš 12:43...z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek, ale nenachází. Tehdy si řekne: ‚Vrátím se do...
Lukáš 11:24...z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého...
Lukáš 23:56...masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek. Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené...
Židům 3:11... Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Dávejte pozor, bratři, aby někdo...
Židům 3:18...na poušti? A komu odpřisáhl, že nevkročí do jeho odpočinku? Přece těm, kdo odmítali poslechnout! Vidíme tedy...
Židům 4:1...vejít kvůli nevěře. Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí, a tak si dejme pozor, aby se...
Židům 4:3... neboť se u posluchačů nesetkalo s vírou. Do odpočinku tedy vcházíme jen my, kteří jsme uvěřili. On...
Židům 4:5...ode všech svých skutků," a jinde zase: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Možnost vejít do odpočinutí tedy...
Židům 4:8...zatvrzelí." Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinku, Bůh by pak nemluvil o jiném dni. Proto tedy...
Židům 4:10...zůstává svátek. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh...
Židům 4:11...odpočinul od svých. Usilujme tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po jejich příkladu nepadl kvůli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |