Odpočíváte

Hledám varianty 'odpočíváte' [ odpočívej (4) odpočíváte (2) odpočívat (7) odpočívali (2) odpočívala (3) odpočíval (3) odpočívají (2) odpočívá (5) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 16:30...den nikdo nevychází." A tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako...
Exodus 34:21...s prázdnou. Šest dní pracuj, ale sedmého dne odpočívej; odpočívej i v době orání či žně. Konej Slavnost...
Leviticus 26:35...soboty. Po celou dobu svého zpustošení bude země odpočívat, protože během vašich sobot (když jste v ještě...
Deuteronomium 33:12...něj v bezpečí! On jej ochraňuje každý den, vždyť odpočívá v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi ...
2. Samuel 4:5...tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku odpočíval. Rechab a jeho bratr Baana vstoupili do domu,...
2. Královská 4:10...mu tam postel, stůl, židli a svícen, kde odpočívat, když k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy...
2. Královská 23:18...to, co jsi s ním právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi nikdo nehýbá."...
2. Letopisů 36:21...svého zpustošení konečně užívala svých sobotodpočívala plných sedmdesát let. Prvního roku perského...
Ezdráš 8:32...a lupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro...
Job 3:13...nichž jsem pil? Byl bych teď ležel a mlčel bychodpočíval bych v pokoji společně s králi a velmoži, jejichž...
Žalmy 16:9...šťastné, můj jazyk zpívá, také tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého...
Žalmy 62:2...Jedutuna. Žalm Davidův. Jen v Bohu duše odpočívá, od něj přichází záchrana. Jen on je skála,...
Žalmy 62:6...však srší kletbami!séla Jen v Bohu, duše odpočívej, od něj přichází moje naděje. Jen on je skála,...
Žalmy 116:7...- byl jsem zoufalý a on zachránil! Znovu odpočívej, duše , Hospodin ti dobrodiní prokázal! Ty jsi...
Kazatel 7:9...nadýmá. Nebuď snadno popudlivý k hněvu, mrzutost odpočívá v klíně hlupáků. Neříkej: Kde jsou ty staré dobré...
Izaiáš 35:7...a suchopár se stane studánkou. Doupata, kde odpočívali šakali, zarostou trávou, třtinou, rákosím....
Izaiáš 57:2...odcházejí před neštěstím. Odcházejí v pokojiodpočívají na loži, kdo přímou cestou kráčeli. Teď ale...
Jeremiáš 33:12...znovu ve všech jeho městech pastviny, kde budou odpočívat pastýři se stády. Ve městech na horách, ve...
Ezechiel 34:14...izraelských hor pro bude pastva, tam budou odpočívat na krásných loukách a pást se na vydatných...
Ezechiel 34:15...horách. Své ovce budu pást sám a nechám je odpočívat, praví Panovník Hospodin. Ztracenou vyhledám,...
Daniel 4:9...a hojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř odpočívala v jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích a...
Daniel 4:18... jímž se všichni sytili, strom, v jehož stínu odpočívala zvěř a v jehož větvích hnízdili ptáci - ten...
Sofoniáš 3:13... lstivý jazyk se u nich nenajde. Budou se pástodpočívat v bezpečí a nikdo je nezděsí." Jásej, Dcero...
Matouš 26:45...k učedníkům a řekl jim: "Ještě pořád spíteodpočíváte? Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn člověka...
Marek 14:41...vrátil potřetí, řekl jim: "Ještě pořád spíteodpočíváte? Dost ! Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn...
Skutky 2:26...šťastné, můj jazyk zpívá, také tělo v naději odpočívá. Nenecháš v záhrobí duši mou, svého svatého...
Zjevení 6:11...z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno,  odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |