Odplatu

Hledám varianty 'odplatu' [ odplaty (10) odplatu (28) odplatou (6) odplatě (4) odplata (10) ]. Nalezeno 56 veršù.
Deuteronomium 32:35...sklepích vybraných? je pomsta, zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitý, den jejich...
2. Letopisů 15:7...vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha  odplatu." Když Asa uslyšel tato slova, proroctví z úst...
Ester 8:13... aby Židé mohli být v ten den připraveniodplatě proti svým nepřátelům. Jízdní poslové na koních z...
Job 15:31...marně nespoléhá na marnost - prázdnota bude jeho odplatou! Uschne, než přijde jeho čas, jeho větve se...
Job 24:1...přikryl mrak. KdyžVšemohoucí neodkládá časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou takoví,...
Žalmy 17:14... svou rukou ochraň , před lidmi, jejichž odplatou je život na světě. se jim naplní břicha tím,...
Žalmy 19:12...tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata. Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých...
Žalmy 28:4...o pokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu za jejich skutky, za podlost jejich počinů, odměň...
Žalmy 41:11... smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš rád, když můj protivník...
Žalmy 69:23...stůl se jim stane léčkou, jejich pastíodplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, jejich...
Žalmy 91:8...být. Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných! Když Hospodinu řekneš: "Jsi útočiště...
Žalmy 94:15...se právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. Kdo se zastane proti bídákům? Kdo se mnou...
Žalmy 119:33... cestu svých zákonů, abych je střežil jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu...
Žalmy 119:112... Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším ty, kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon...
Přísloví 11:31... ten duše získává. Dojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše ničemové a hříšníci! Milovník poznání...
Přísloví 14:14...skončí radost, smutek zůstane. Zvrácený dojde odplaty za své skutky a dobrý člověk za ty své. Prosťáček...
Kazatel 9:5...zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se nedočkají, i pouhá vzpomínka na zanikla....
Izaiáš 3:11...skutků užije. Běda však ničemovi: Bude zleOdplatu za své dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho děti...
Izaiáš 10:3... aby okrádali sirotky! Co si počnete v den odplaty, zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžíte o...
Izaiáš 35:4...se! Hle - váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou,...
Izaiáš 40:10...a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř...
Izaiáš 59:18... tak jim odplatí, hněv pro protivníkyodplatu pro soky; i ostrovům odplatí, jak si zaslouží. Na...
Izaiáš 62:11...sionské - hle, tvůj Spasitel jde! Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází!" Tvé syny...
Izaiáš 63:4...toužil po dni pomsty; konečně přišlo léto odplaty. Když jsem viděl, že není žádný pomocník, zhrozil...
Izaiáš 66:6...Hlas Hospodinův, který svým nepřátelům nese odplatu! Porodila dřív, než na ni přišly bolesti; dříve než...
Jeremiáš 46:10...zástupů, den, kdy na svých nepřátelích vykoná odplatu. Meč bude požírat, než se nasytí, než jejich krví...
Jeremiáš 51:56...a jejich luky zlámány. Ano, Hospodin je Bůh odplaty - vrchovatě jim odplatí! "Opiji jejich velmože i...
Ezechiel 17:15...copak uspěje? Když provedl toto všechno, unikne odplatě? Když porušil smlouvu, copak unikne? Jakože jsem...
Ezechiel 17:18... dal sice ruku, ale provedl toto vše. Neunikne odplatě. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ...
Daniel 12:13... ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu." Slovo Hospodinovo, které dostal Ozeáš, syn...
Ozeáš 9:7...bude bodláčí. Přišly dny zúčtování, přišly dny odplaty. Izrael ale vykřikuje: "Prorok je blázen! ‚Muž...
Matouš 5:12...kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali...
Matouš 5:46...déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají...
Matouš 10:41... Kdo přijímá proroka jakožto proroka, dostane odplatu proroka. Kdo přijímá spravedlivého jakožto...
Matouš 10:42...můj učedník, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti...
Marek 9:41...Mesiáši, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých,...
Lukáš 6:23... V ten den se radujte a jásejte, neboť hle, vaše odplata v nebi je veliká! Stejně se totiž chovali jejich...
Lukáš 6:35...a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je...
Lukáš 23:41...trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!"...
Jan 4:36... že se bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se...
Římanům 1:27...svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je...
Římanům 4:4...spravedlnost." Ten, kdo koná skutky, nedostává odplatu z milosti, ale z povinnosti. Kdo ale místo skutků...
Římanům 11:9... se jim stane léčkou a pastí, kamenem úrazuodplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, a...
Římanům 12:19...- je přece psáno: " je pomsta, zjednám odplatu, praví Hospodin." Právě naopak: "Hladoví-li tvůj...
1. Korintským 3:8... jsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. Jsme tedy Boží...
1. Korintským 3:14... Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude...
2. Korintským 5:10...před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, to bylo dobré anebo...
Efeským 6:8... že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, byl otrok nebo svobodný. Vy, páni,...
Koloským 3:24...duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je...
Koloským 3:25...od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je KristusOdplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich...
Židům 10:30...Víme přece, kdo řekl: " je pomsta, zjednám odplatu," a dodal: "Hospodin bude soudit svůj lid." Jak...
Židům 11:26...všechny egyptské poklady, neboť se díval odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým...
2. Petr 2:13... ale jejich vlastní zkaženost je zničíodplata za jejich špatnost je nemine. Jejich zálibou je...
2. Jan 1:8... jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští...
Zjevení 11:18...hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny,...
Zjevení 22:12... se dál posvěcuje." "Hle, přijdu brzy a  odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |