Odplatě

Hledám varianty 'odplatě' [ odplaty (10) odplatu (28) odplaťte (2) odplatou (6) odplatit (1) odplatíš (1) odplatím (11) odplatil (11) odplatí (22) odplatě (4) odplata (10) odplať (4) odplaceno (2) ]. Nalezeny 103 verše.
Deuteronomium 7:10...vyhubil. Nebude váhat - tomu, kdo jej nenávidíodplatí osobně. Zachovávej tedy přikázání, pravidla a...
Deuteronomium 32:35...sklepích vybraných? je pomsta, zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitý, den jejich...
Deuteronomium 32:41...nad svými nepřáteli, těm, kdo nenávidíodplatím. Své šípy opiji jejich krví, můj meč se jejich...
Soudců 1:7...pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel. Synové...
Soudců 9:56... vrátili se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém otci, když povraždil...
Růt 2:12...předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod...
1. Samuel 24:20...copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď ...
1. Samuel 26:23... sem pro něj někdo z mládenců přijde. Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin mi...
2. Samuel 3:39... jsou nad síly. Zločinci za jeho zločin odplatí Hospodin!" Když se Saulův syn Iš-bošet doslechl,...
2. Samuel 16:12...přikázal. Snad Hospodin pohlédne na trápeníodplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se...
2. Samuel 22:21...na svobodu, uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou ...
1. Královská 8:32...služebníky tak, abys viníka označil za vinnéhoodplatil mu jeho skutky, a spravedlivého abys ospravedlnil...
1. Královská 8:39...na nebesích, kde přebýváš. Odpusť, zasáhniodplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty...
2. Letopisů 6:23...nebe. Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys odplatil viníkovi, co zaslouží za své skutky, a...
2. Letopisů 6:30...chrámu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Odpusťodplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty...
2. Letopisů 15:7...vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha  odplatu." Když Asa uslyšel tato slova, proroctví z úst...
Ester 8:13... aby Židé mohli být v ten den připraveniodplatě proti svým nepřátelům. Jízdní poslové na koních z...
Job 15:31...marně nespoléhá na marnost - prázdnota bude jeho odplatou! Uschne, než přijde jeho čas, jeho větve se...
Job 21:19...‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' - raději odplatí jemu, aby se poučil! vidí svou zkázu vlastníma...
Job 21:31...vytkne do očí? Za to, co prováděl, kdo mu odplatí? Ještě mu pohřeb vystrojí, nad jeho hrobem budou...
Job 24:1...přikryl mrak. KdyžVšemohoucí neodkládá časy odplaty,' proč ty dny jeho věrní nikdy nevidí? Jsou takoví,...
Žalmy 17:14... svou rukou ochraň , před lidmi, jejichž odplatou je život na světě. se jim naplní břicha tím,...
Žalmy 18:21...na svobodu, uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou ...
Žalmy 19:12...tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata. Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých...
Žalmy 28:4...o pokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu za jejich skutky, za podlost jejich počinů, odměň...
Žalmy 31:24...zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatí těm, kdo se pyšně chovají. Buďte silní a v srdci...
Žalmy 41:11... smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš rád, když můj protivník...
Žalmy 54:7... můj Pán drží naživu! Mým nepřátelům, Paneodplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti...
Žalmy 62:13...také láska, Pane, ty přece každému jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův, když byl v Judské poušti...
Žalmy 69:23...stůl se jim stane léčkou, jejich pastíodplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, jejich...
Žalmy 91:8...být. Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných! Když Hospodinu řekneš: "Jsi útočiště...
Žalmy 94:15...se právo navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. Kdo se zastane proti bídákům? Kdo se mnou...
Žalmy 119:33... cestu svých zákonů, abych je střežil jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu...
Žalmy 119:112... Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším ty, kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon...
Žalmy 137:8...Babylonská, budeš zničena! Blaze tomu, kdo ti odplatí za všechna naše příkoří! Blaze tomu, kdo tvé děti...
Přísloví 11:31... ten duše získává. Dojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše ničemové a hříšníci! Milovník poznání...
Přísloví 14:14...skončí radost, smutek zůstane. Zvrácený dojde odplaty za své skutky a dobrý člověk za ty své. Prosťáček...
Přísloví 19:17... půjčuje Hospodinu; on sám mu jeho dobrodiní odplatí. Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj...
Přísloví 24:12...Strážce tvé duše o všem , každému jeho skutky odplatí! Jez med, můj synu, vždyť je tak dobrý, plástev je...
Přísloví 25:22...hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatí. Severní vítr s sebou nese liják, tajné řeči pak...
Kazatel 9:5...zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se nedočkají, i pouhá vzpomínka na zanikla....
Izaiáš 3:11...skutků užije. Běda však ničemovi: Bude zleOdplatu za své dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho děti...
Izaiáš 10:3... aby okrádali sirotky! Co si počnete v den odplaty, zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžíte o...
Izaiáš 26:12... pokoj působíš; za vše, co jsme udělali, jsi nám odplatil. Hospodine, Bože náš, jiní krom tebe vládli nám,...
Izaiáš 35:4...se! Hle - váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou,...
Izaiáš 40:10...a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř...
Izaiáš 59:18...horlivosti se zahalil. Jak si zasluhují, tak jim odplatí, hněv pro protivníky, odplatu pro soky; i...
Izaiáš 62:11...sionské - hle, tvůj Spasitel jde! Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází!" Tvé syny...
Izaiáš 63:4...toužil po dni pomsty; konečně přišlo léto odplaty. Když jsem viděl, že není žádný pomocník, zhrozil...
Izaiáš 65:6... toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím, vrchovatě naplním jejich klín - za to, jak jste...
Izaiáš 66:6...Hlas Hospodinův, který svým nepřátelům nese odplatu! Porodila dřív, než na ni přišly bolesti; dříve než...
Jeremiáš 16:18...svůj hřích. Nejprve jim tedy dvojnásobně odplatím za jejich vinu a za jejich hřích, protože mou zemi...
Jeremiáš 17:10...srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží."...
Jeremiáš 25:14...budou otročit mocným národům a velikým králůmOdplatím jim za jejich skutky, za to, co vlastnoručně...
Jeremiáš 46:10...zástupů, den, kdy na svých nepřátelích vykoná odplatu. Meč bude požírat, než se nasytí, než jejich krví...
Jeremiáš 50:29...luk! Rozbijte tábor kolem něj, nemá únikuOdplaťte mu jeho skutky, proveďte mu vše, co sám prováděl!...
Jeremiáš 51:24...drtím správce i hejtmany. Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům Chaldeje za všechno zlo...
Jeremiáš 51:56...a jejich luky zlámány. Ano, Hospodin je Bůh odplaty - vrchovatě jim odplatí! "Opiji jejich velmože i...
Pláč 3:64...nebo vstávají, prozpěvují si o mně posměškyOdplať jim, Hospodine, jak si zaslouží - za to, jak se sami...
Ezechiel 16:43...jsi tím vším, hle - ti ty tvé způsoby odplatím, praví Panovník Hospodin! Copak jsi ve všech svých...
Ezechiel 17:15...copak uspěje? Když provedl toto všechno, unikne odplatě? Když porušil smlouvu, copak unikne? Jakože jsem...
Ezechiel 17:18... dal sice ruku, ale provedl toto vše. Neunikne odplatě. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ...
Ezechiel 35:11... tvůj nenávistný hněv a závist vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi poznat, budu soudit....
Ezechiel 35:15...radost nad zpustošením dědictví domu Izraele ti odplatím: Budeš zpustošeno, pohoří Seír, i celý Edom se...
Daniel 12:13... ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu." Slovo Hospodinovo, které dostal Ozeáš, syn...
Ozeáš 4:9...trestat za jejich způsoby, za jejich skutky jim odplatím! Budou jíst, ale nenasytí se, budou smilnit, ale...
Ozeáš 9:7...bude bodláčí. Přišly dny zúčtování, přišly dny odplaty. Izrael ale vykřikuje: "Prorok je blázen! ‚Muž...
Ozeáš 12:3...potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí! v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž...
Ozeáš 12:15... a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho urážky mu odplatí! Efraimova slova bázeň budila, v Izraeli býval...
Joel 4:7...z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti...
Matouš 5:12...kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali...
Matouš 5:46...déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají...
Matouš 10:41... Kdo přijímá proroka jakožto proroka, dostane odplatu proroka. Kdo přijímá spravedlivého jakožto...
Matouš 10:42...můj učedník, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti...
Matouš 16:27...slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amen, říkám vám, že někteří z...
Marek 9:41...Mesiáši, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých,...
Lukáš 6:23... V ten den se radujte a jásejte, neboť hle, vaše odplata v nebi je veliká! Stejně se totiž chovali jejich...
Lukáš 6:35...a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je...
Lukáš 14:14...a slepé. Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých...
Lukáš 23:41...trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal!"...
Jan 4:36... že se bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se...
Římanům 1:27...svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je...
Římanům 2:6...v den hněvu a Božího spravedlivého soudu. On "odplatí každému podle jeho skutků" - těm, kdo vytrvale...
Římanům 2:8...odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého...
Římanům 4:4...spravedlnost." Ten, kdo koná skutky, nedostává odplatu z milosti, ale z povinnosti. Kdo ale místo skutků...
Římanům 11:9... se jim stane léčkou a pastí, kamenem úrazuodplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, a...
Římanům 12:19...- je přece psáno: " je pomsta, zjednám odplatu, praví Hospodin." Právě naopak: "Hladoví-li tvůj...
1. Korintským 3:8... jsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. Jsme tedy Boží...
1. Korintským 3:14... Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude...
2. Korintským 5:10...před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, to bylo dobré anebo...
Efeským 6:8... že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, byl otrok nebo svobodný. Vy, páni,...
Koloským 3:24...duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je...
Koloským 3:25...od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je KristusOdplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich...
2. Tesalonickým 1:6... Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením, ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte...
2. Timoteus 4:14... Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků. Dávej si na něj pozor, protože...
Židům 10:30...Víme přece, kdo řekl: " je pomsta, zjednám odplatu," a dodal: "Hospodin bude soudit svůj lid." Jak...
Židům 11:26...všechny egyptské poklady, neboť se díval odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým...
2. Petr 2:13... ale jejich vlastní zkaženost je zničíodplata za jejich špatnost je nemine. Jejich zálibou je...
2. Jan 1:8... jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští...
Zjevení 2:23... který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním Thyatirským,...
Zjevení 11:18...hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny,...
Zjevení 18:6... k nebi a Bůh si připomenul její zločinyOdplaťte tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků...
Zjevení 22:12... se dál posvěcuje." "Hle, přijdu brzy a  odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |