Odplať

Hledám varianty 'odplať' [ odplaťte (2) odplatit (1) odplatíš (1) odplatím (11) odplatil (11) odplatí (22) odplatě (4) odplať (4) odplaceno (2) ]. Nalezeny 54 verše.
Deuteronomium 7:10...vyhubil. Nebude váhat - tomu, kdo jej nenávidíodplatí osobně. Zachovávej tedy přikázání, pravidla a...
Deuteronomium 32:41...nad svými nepřáteli, těm, kdo nenávidíodplatím. Své šípy opiji jejich krví, můj meč se jejich...
Soudců 1:7...pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli ho do Jeruzaléma a tam zemřel. Synové...
Soudců 9:56... vrátili se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal na svém otci, když povraždil...
Růt 2:12...předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod...
1. Samuel 24:20...copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď ...
1. Samuel 26:23... sem pro něj někdo z mládenců přijde. Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin mi...
2. Samuel 3:39... jsou nad síly. Zločinci za jeho zločin odplatí Hospodin!" Když se Saulův syn Iš-bošet doslechl,...
2. Samuel 16:12...přikázal. Snad Hospodin pohlédne na trápeníodplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se...
2. Samuel 22:21...na svobodu, uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou ...
1. Královská 8:32...služebníky tak, abys viníka označil za vinnéhoodplatil mu jeho skutky, a spravedlivého abys ospravedlnil...
1. Královská 8:39...na nebesích, kde přebýváš. Odpusť, zasáhniodplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty...
2. Letopisů 6:23...nebe. Zasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys odplatil viníkovi, co zaslouží za své skutky, a...
2. Letopisů 6:30...chrámu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Odpusťodplať každému jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty...
Ester 8:13... aby Židé mohli být v ten den připraveniodplatě proti svým nepřátelům. Jízdní poslové na koních z...
Job 21:19...‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' - raději odplatí jemu, aby se poučil! vidí svou zkázu vlastníma...
Job 21:31...vytkne do očí? Za to, co prováděl, kdo mu odplatí? Ještě mu pohřeb vystrojí, nad jeho hrobem budou...
Žalmy 18:21...na svobodu, uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou ...
Žalmy 31:24...zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatí těm, kdo se pyšně chovají. Buďte silní a v srdci...
Žalmy 54:7... můj Pán drží naživu! Mým nepřátelům, Paneodplať zlo, s nimi skoncuj pro věrnost svou! Potom ti...
Žalmy 62:13...také láska, Pane, ty přece každému jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův, když byl v Judské poušti...
Žalmy 137:8...Babylonská, budeš zničena! Blaze tomu, kdo ti odplatí za všechna naše příkoří! Blaze tomu, kdo tvé děti...
Přísloví 19:17... půjčuje Hospodinu; on sám mu jeho dobrodiní odplatí. Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj...
Přísloví 24:12...Strážce tvé duše o všem , každému jeho skutky odplatí! Jez med, můj synu, vždyť je tak dobrý, plástev je...
Přísloví 25:22...hlavu shrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatí. Severní vítr s sebou nese liják, tajné řeči pak...
Izaiáš 26:12... pokoj působíš; za vše, co jsme udělali, jsi nám odplatil. Hospodine, Bože náš, jiní krom tebe vládli nám,...
Izaiáš 59:18...horlivosti se zahalil. Jak si zasluhují, tak jim odplatí, hněv pro protivníky, odplatu pro soky; i...
Izaiáš 65:6... toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím, vrchovatě naplním jejich klín - za to, jak jste...
Jeremiáš 16:18...svůj hřích. Nejprve jim tedy dvojnásobně odplatím za jejich vinu a za jejich hřích, protože mou zemi...
Jeremiáš 17:10...srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží."...
Jeremiáš 25:14...budou otročit mocným národům a velikým králůmOdplatím jim za jejich skutky, za to, co vlastnoručně...
Jeremiáš 50:29...luk! Rozbijte tábor kolem něj, nemá únikuOdplaťte mu jeho skutky, proveďte mu vše, co sám prováděl!...
Jeremiáš 51:24...drtím správce i hejtmany. Před vašima očima však odplatím Babylonu a všem obyvatelům Chaldeje za všechno zlo...
Jeremiáš 51:56... Ano, Hospodin je Bůh odplaty - vrchovatě jim odplatí! "Opiji jejich velmože i mudrce, jejich hejtmany,...
Pláč 3:64...nebo vstávají, prozpěvují si o mně posměškyOdplať jim, Hospodine, jak si zaslouží - za to, jak se sami...
Ezechiel 16:43...jsi tím vším, hle - ti ty tvé způsoby odplatím, praví Panovník Hospodin! Copak jsi ve všech svých...
Ezechiel 17:15...copak uspěje? Když provedl toto všechno, unikne odplatě? Když porušil smlouvu, copak unikne? Jakože jsem...
Ezechiel 17:18... dal sice ruku, ale provedl toto vše. Neunikne odplatě. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ...
Ezechiel 35:11... tvůj nenávistný hněv a závist vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi poznat, budu soudit....
Ezechiel 35:15...radost nad zpustošením dědictví domu Izraele ti odplatím: Budeš zpustošeno, pohoří Seír, i celý Edom se...
Ozeáš 4:9...trestat za jejich způsoby, za jejich skutky jim odplatím! Budou jíst, ale nenasytí se, budou smilnit, ale...
Ozeáš 12:3...potrestá za jeho jednání, za jeho skutky mu odplatí! v lůně chytal svého bratra za paty, jako muž...
Ozeáš 12:15... a tak na něj uvalí jeho zločiny, jeho urážky mu odplatí! Efraimova slova bázeň budila, v Izraeli býval...
Joel 4:7...z míst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše syny a dcery vydám napospas synům Judy a ti...
Matouš 16:27...slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků. Amen, říkám vám, že někteří z...
Lukáš 14:14...a slepé. Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých...
Římanům 2:6...v den hněvu a Božího spravedlivého soudu. On "odplatí každému podle jeho skutků" - těm, kdo vytrvale...
Římanům 2:8...odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého...
2. Tesalonickým 1:6... Bůh je spravedlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením, ale vy ztrápení se spolu s námi dočkáte...
2. Timoteus 4:14... Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků. Dávej si na něj pozor, protože...
Židům 11:26...všechny egyptské poklady, neboť se díval odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým...
Zjevení 2:23... který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním Thyatirským,...
Zjevení 18:6... k nebi a Bůh si připomenul její zločinyOdplaťte tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků...
Zjevení 22:12..." "Hle, přijdu brzy a odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. jsem Alfa i Omega,...

Slova obsahující odplať: odplať (4) odplaťte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |