Odpřisáhne

Hledám varianty 'odpřisáhne' [ odpřisáhnu (1) odpřisáhni (2) odpřisáhne (1) odpřisáhli (3) odpřisáhl (19) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 21:23...s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a...
Genesis 21:24...jsem se zachoval k tobě." Abraham řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli...
Genesis 24:9...tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahamaodpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset...
Genesis 25:33..."K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal...
Genesis 47:31...Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. ...
Exodus 22:7...nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého bližního. V...
Numeri 32:10...dal. Hospodin toho dne vzplanul hněvemodpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší...
Deuteronomium 8:18...vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však...
Deuteronomium 9:5...zkaženost a proto, aby splnil slovo, které odpřisáhl tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věz...
Jozue 5:6... protože neposlouchali Hospodina. Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu zem, o níž Hospodin...
Jozue 6:22...ji odtud i se všemi, kdo k patří, jak jste  odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab,...
Jozue 9:15... že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se...
Jozue 21:44...dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl jejich otcům. Ze všech jejich nepřátel před nimi...
Soudců 2:15...poraženi, přesně jak to Hospodin řekl a jak jim odpřisáhl. Přišlo na veliké soužení. Hospodin jim ale...
1. Samuel 20:3...mnou skrýval? Tak to není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis oblíbil...
1. Samuel 24:23...jméno z mého otcovského rodu." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se svými muži...
1. Královská 1:51...se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka nenechá popravit!'"...
Ezdráš 10:5...Izrael, že se tak zachovají. Teprve když to odpřisáhli, Ezdráš odešel od Božího chrámu do komory...
Žalmy 15:4...Hospodina však váží si, kdo nemění to, co odpřisáhl, i kdyby na to doplatil, kdo nepůjčuje na úroky a...
Žalmy 95:11... cesty vůbec neznají!" Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Zpívejte...
Žalmy 119:106...krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také splním, tvé spravedlivé soudy dodržím. ...
Jeremiáš 38:16...neposlechneš ." Cidkiáš ale Jeremiášovi potají odpřisáhl: "Jakože je živ Hospodin, který nám dal život,...
Židům 3:11... cesty vůbec neznají. Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Dávejte pozor...
Židům 3:18...hříšníci, jejichž těla padla na poušti? A komu odpřisáhl, že nevkročí do jeho odpočinku? Přece těm, kdo...
Židům 4:3...uvěřili. On přece řekl: "Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Jeho dílo je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |