Odneste

Hledám varianty 'odneste' [ odneste (3) odnést (4) odnesou (2) odnesli (15) odnesla (3) odnesl (16) odneseny (2) odneseno (3) odnese (8) odnes (3) ]. Nalezeno 57 veršù.
Genesis 43:11...do svých měchů nejvybranější plody zeměodneste je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco medu,...
Genesis 43:12...stříbra, i to vrácené navrch vašich vaků, a odneste to s sebou zpět - snad šlo o omyl. Vezměte si i...
Exodus 10:19...velmi silný západní vítr, který ty kobylky odnesl a vmetl je do Rudého moře. V celém egyptském kraji...
Leviticus 10:5...od svatyně ven za tábor!" Přistoupili tedyodnesli je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš...
Leviticus 14:45... Kamení, dříví i všechna hlína toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem. Kdo by do toho...
Leviticus 16:22...tomu připraveným vyhnat na poušť a kozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na poušti pak...
Numeri 31:54...od vůdců tisíců a stovek to zlato přijaliodnesli je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele...
Jozue 7:24...kozy i jeho stan a všechno, co k němu patřilo, a odnesli to všechno do rokle Achor. Tam Jozue zvolal: "Proč...
Soudců 6:19... Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnceodnesl to pod ten dub a položil to před něj. Hospodinův...
Soudců 16:31...jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzaliOdnesli ho a pohřbili mezi Coreou a Eštaolem v hrobě jeho...
Růt 2:18...a byla toho celá efa ječmene. Rút si jej odnesla do města a ukázala své tchyni, kolik toho nasbírala...
1. Samuel 6:21...vrátili Truhlu Hospodinovu! Pojďte si ji odnést k sobě." Kiriat-jearimští přišli a Hospodinovu...
1. Samuel 7:1... Kiriat-jearimští přišli a Hospodinovu truhlu si odnesli. Vešli s do Abinadabova domu na kopci a...
1. Samuel 17:17...praženého zrní a těchto deset chlebů a běž to odnést do tábora svým bratrům. Tady těch deset kusů sýra...
1. Samuel 20:40... který ho provázel, svou zbraň a řekl mu: "Jdiodnes to do města." Jakmile chlapec odešel, od jihu se...
2. Samuel 5:21...tam nechali své modly a David je se svými muži odnesl. Filištíni později znovu vytáhli a rozložili se v...
1. Královská 18:12...tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch  odnese kdoví kam. s tou zprávou přijdu k Achabovi, a...
1. Královská 20:6...tvůj dům i domy tvých služebníků a zabaviliodnesli, cokoli se jim zalíbí." Izraelský král svolal...
2. Královská 4:19...ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k matce," řekl otec mládenci, a tak ho vzal a...
2. Královská 16:14...oltář, který stával před Hospodinem, ale nechal odnést z průčelí chrámu, z místa mezi novým oltářem a...
2. Královská 20:17... kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu...
2. Královská 23:4...za Jeruzalémem u potoka Kidron a jejich popel odnesl do Bet-elu. Skoncoval také s modlářským kněžstvem,...
2. Královská 24:13...roce své vlády zajal. Přesně jak řekl Hospodinodnesl si všechny poklady Hospodinova chrámu i královského...
1. Letopisů 10:9...tam ležet Saula a jeho tři syny. Obrali hoodnesli jeho hlavu i zbroj a poslali to po celé filištínské...
2. Letopisů 14:12...před Hospodinem a jeho táborem. Judští si pak odnesli velikou spoustu kořisti. Na všechna města v okolí...
2. Letopisů 24:11...stříbra. Když truhlici vyprázdnili, znovu ji odnesli a postavili na místo. Tak to dělali den co den a...
2. Letopisů 28:8...a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok...
2. Letopisů 35:24...mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozu, naložili ho na jiný vůz a odvezli do...
Ezdráš 5:14...náčiní Božího domu, které kdysi Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do svého chrámu v...
Ezdráš 6:5...stříbrné náčiní Božího domu, které Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do Babylonu, bude...
Job 20:28...jeho vinu, země se postaví proti němu. Jeho dům odnese povodeň, proud ho zachvátí v soudný den. Takový osud...
Job 21:18...jako sláma ve větru, jako plevy, jež vichr odnesl? Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' - ...
Job 22:16... než přišel jejich čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohoucí...
Job 27:20...postihnou jako povodeň, uprostřed noci ho vichr odnese. Východní vítr ho odnese kdovíkam, odvane ho daleko...
Job 27:21...uprostřed noci ho vichr odnese. Východní vítr ho odnese kdovíkam, odvane ho daleko z jeho domova. Vrhne se...
Izaiáš 15:7... zeleň zmizela. A proto vše, co mohli zachránitodnesli s sebou přes potok Arabim. Moábskou zemí obchází...
Izaiáš 39:6...dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu...
Izaiáš 57:13...tou svou sebrankou! Všechny ty modly přece vítr odnese, odvane je pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí,...
Jeremiáš 20:5...královské poklady. To všechno ukořistí, uloupíodnese do Babylonu. A ty, Pašchure, i všichni tvoji domácí...
Jeremiáš 27:18...zástupů přimluví, aby do Babylonu nebyly odneseny i ty cennosti, které v Hospodinově domě, v paláci...
Jeremiáš 27:22... v paláci judského krále a v Jeruzalémě: Budou odneseny do Babylonu a tam zůstanou do dne, kdy si jich...
Jeremiáš 28:3... které odsud vzal babylonský král Nabukadnezarodnesl je do Babylonu. Také judského krále Jekoniáše, syna...
Ezechiel 12:6...si je na záda a před jejich očima je po setmění odnes pryč. Měj zahalenou tvář, abys neviděl svou zem. Dal...
Ezechiel 12:7...zdí a po setmění jsem své věci před jejich očima odnesl na zádech pryč. Ráno jsem dostal slovo...
Ezechiel 17:4...vrcholek cedru. Utrhl výhonek z jeho špičkyodnesl do kupecké země, kde ho položil ve městě obchodníků....
Ezechiel 29:19...babylonskému králi Nabukadnezarovi Egypt! si odnese jeho bohatství, rabuje a plení, aby odměnil své...
Ezechiel 38:13...kořist? Shromáždil jsi vojska, abys plenil? Abys odnesl stříbro se zlatem, pobral stáda i majetek a pobral...
Daniel 5:2...a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu: "Král z nich bude pít se...
Ozeáš 10:6... že je ta jeho sláva opustila. I samo tele odnesou do Asýrie jako dar pro jejich velkokrále. Efraim...
Joel 4:5...jste stříbro a zlato, vzácné poklady jste odnesli do svých chrámů. Judský a jeruzalémský lid jste...
Matouš 14:11...přinesli jeho hlavu, dali ji dívce a ta ji odnesla matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a...
Lukáš 16:22...vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl...
Jan 2:16...a zpřevracel stoly a prodavačům holubic řekl: "Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!"...
Jan 20:15...to zahradník, odpověděla: "Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, si ho mohu odnést."...
Skutky 5:6...bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili hoodnesli ven a pohřbili. Asi po třech hodinách pak přišla i...
Zjevení 17:3...země se opili vínem jejího smilstva." A odnesl v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící...
Zjevení 21:10..."Pojď, ukážu ti Nevěstu, manželku Beránkovu." Odnesl v Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |