Odměně

Hledám varianty 'odměně' [ odměny (4) odměnu (25) odměnou (6) odměnit (1) odměním (1) odměnil (9) odmění (6) odměněna (1) odměněn (1) odměně (1) odměnami (1) odměna (8) odměň (1) ]. Nalezeny 63 verše.
Genesis 15:1...se, Abrame, jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš...
Genesis 29:15...u sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa...
Genesis 30:16...se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem  odměnou za mandragoru od svého syna." A tak noci spal s...
Genesis 30:18...Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh  odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A...
Genesis 30:28...Hospodin kvůli tobě požehnal." A dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám...
Genesis 30:32...a každé strakaté a skvrnité kůzle. To bude  odměna. poctivost se v budoucnu prokáže takto: ...
Genesis 30:33...prokáže takto: přijdeš přehlédnout mou odměnu, se mi každé kůzle, jež nebude skvrnité nebo...
Genesis 31:7...sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl:...
Genesis 31:8... aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité,' všechen dobytek vrhal skvrnitá...
Genesis 31:41...dcery a šest let za tvůj dobytek, ale ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův...
Exodus 1:20... mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty...
Numeri 22:7...i midiánští stařešinové tedy odešli s věšteckou odměnou v rukách, a když přišli k Balaámovi, vyřídili mu...
Deuteronomium 23:19...prostitutka a mezi syny Izraele žádný prostitutOdměnu coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu...
Růt 2:12...ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla...
1. Samuel 9:7...v mošnách došlo. Nemáme pro Božího muže žádnou odměnu. Co u sebe máme?" "Podívej," odpověděl mládenec...
2. Samuel 4:10...nese dobré zprávy. jsem ho ale za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal zabít. Čím spíše když nějací...
2. Samuel 22:21...za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou  odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha...
2. Samuel 22:25...úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho...
Job 7:2...tu. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi byly...
Žalmy 18:21...za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou  odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha...
Žalmy 18:25...úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou před...
Žalmy 28:4...za jejich skutky, za podlost jejich počinůodměň je za dílo jejich rukou, dej jim zaslouženou odplatu!...
Žalmy 58:12...umyje. A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" Pro předního...
Žalmy 103:2... duše , Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu! On ti všechny tvé viny odpouští, on uzdravuje ze...
Žalmy 127:3...jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna. Tak jako šípy, jež hrdina třímá, jsou děti zplozené...
Přísloví 11:17... hrubiáni dosáhnou bohatství. Laskavý člověk odmění i sám sebe, surovec ani sám sebe nešetří. Pro klamný...
Přísloví 13:13...Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. Rady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti...
Přísloví 13:21... Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou. Dobrý člověk zanechá dědictví vnukům, hříšníkovo...
Přísloví 31:31...jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte  odměnu za její úsilí, její činy ji v branách velebí! ...
Kazatel 2:10...to pachtění mi přinášelo radost - jedinou odměnu za všechno pachtění. Pak jsem se ohlédl na všechno...
Kazatel 4:9...dvěma nežli samotnému; jejich námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li...
Kazatel 9:9...Všechny své marné dny si užij - vždyť to je tvou odměnou, dokud žiješ, ve všem tom pachtění, kterým se...
Izaiáš 40:10...s ním. Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází. Jako pastýř bude své stádo pást,...
Izaiáš 49:4... právo je však u Hospodina, u mého Boha je  odměna. Teď ale praví Hospodin - ten, který v lůně...
Izaiáš 61:8...miluji a nenávidím okrádání a příkoří; proto je odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu navěky....
Izaiáš 62:11... jde! Hle, jeho odplata jde s ním, jeho odměna ho předchází!" Tvé syny nazvou: Svatý lid, Vykoupení...
Jeremiáš 31:16..."Neplač , zadrž slzy, neboť tvá námaha dojde odměny, praví Hospodin: oni se ti z nepřátelské země vrátí!...
Jeremiáš 32:19... Nespouštíš oči z cest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho jednání, tak jak si za své skutky...
Ezechiel 29:18...vojsko však za to tažení nezískali z Týru žádnou odměnu. Proto tak praví Panovník Hospodin: Hle - dávám...
Ezechiel 29:19...si odnese jeho bohatství, rabuje a plení, aby odměnil své vojáky. Odměnou za jeho služby, za to, co pro...
Ezechiel 29:20... rabuje a plení, aby odměnil své vojákyOdměnou za jeho služby, za to, co pro udělali, mu dávám...
Daniel 2:6...však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás daryodměnami a vysokými poctami. Nuže, povězte mi, co se mi...
Daniel 5:17...Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své daryOdměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a...
Daniel 11:30...obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu odmění ty, kteří svatou smlouvu opustili. Jeho vojska...
Daniel 11:39... zahrne poctami, svěří jim moc nad mnohými a za odměnu jim rozdělí zem." "V posledním čase na něj zaútočí...
Micheáš 3:11...Jeho vládci soudí za úplatky, jeho kněží učí za odměny, za peníze věští jeho proroci. Přitom spoléhají na...
Zachariáš 8:10...zástupů. Ano, lidé i zvířata dosud pracovali bez odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdo v klidu přicházet...
Matouš 6:1...dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým,...
Matouš 6:2...chválu od lidí. Amen, říkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, tvá levice neví, co...
Matouš 6:4...vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu,  odmění. Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti...
Matouš 6:5...před lidmi. Amen, říkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku,...
Matouš 6:6...je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu,  odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako...
Matouš 6:16... že se postí. Amen, říkám vám, že mají svou odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj...
Matouš 6:18...je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu,  odmění." "Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a...
Matouš 20:4...‚Jděte i vy na mou vinici. Dám vám spravedlivou odměnu.' A tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel...
Římanům 6:23...Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný životOdměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný...
1. Korintským 9:17...to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; však neplním vlastní vůli, ale svěřený úkol. Zač...
1. Korintským 9:18...vůli, ale svěřený úkol. Zač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž bych...
1. Korintským 9:24...závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník ...
Filipským 3:14... co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni,...
Koloským 2:18...je v Kristu. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském...
Židům 10:35...proto svou smělou důvěru - vždyť bude bohatě odměněna! Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží...
2. Petr 2:15...cestou Balaáma, syna Beorova, jemuž se zalíbila odměna za špatnost. Za své provinění byl ovšem napomenut:...

Slova obsahující odměně: odměně (1) odměněn (1) odměněna (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |