Odměň

Hledám varianty 'odměň' [ odměnit (1) odměním (1) odměnil (9) odmění (6) odměněna (1) odměněn (1) odměně (1) odměň (1) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 30:18...Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh  odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A...
Exodus 1:20... mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty...
Růt 2:12...ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla...
2. Samuel 4:10...nese dobré zprávy. jsem ho ale za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal zabít. Čím spíše když nějací...
2. Samuel 22:21...za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou  odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha...
2. Samuel 22:25...úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho...
Žalmy 18:21...za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou  odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně držel, svého Boha...
Žalmy 18:25...úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou před...
Žalmy 28:4...za jejich skutky, za podlost jejich počinůodměň je za dílo jejich rukou, dej jim zaslouženou odplatu!...
Přísloví 11:17... hrubiáni dosáhnou bohatství. Laskavý člověk odmění i sám sebe, surovec ani sám sebe nešetří. Pro klamný...
Přísloví 13:13...Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. Rady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti...
Izaiáš 61:8...miluji a nenávidím okrádání a příkoří; proto je odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu navěky....
Jeremiáš 32:19... Nespouštíš oči z cest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho jednání, tak jak si za své skutky...
Ezechiel 29:19...si odnese jeho bohatství, rabuje a plení, aby odměnil své vojáky. Odměnou za jeho služby, za to, co pro...
Daniel 5:17...Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své daryOdměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a...
Daniel 11:30...obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu odmění ty, kteří svatou smlouvu opustili. Jeho vojska...
Matouš 6:4...vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu,  odmění. Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti...
Matouš 6:6...je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu,  odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako...
Matouš 6:18...je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu,  odmění." "Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a...
Filipským 3:14... co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni,...
Židům 10:35...proto svou smělou důvěru - vždyť bude bohatě odměněna! Potřebujete však vytrvalost, abyste vykonali Boží...

Slova obsahující odměň: odměň (1) odměňovat (1) odměňuje (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |