Odmítl

Hledám varianty 'odmítl' [ odmítnut (1) odmítnu (1) odmítnout (1) odmítneš (1) odmítne (2) odmítli (14) odmítla (1) odmítl (26) ]. Nalezeny 44 verše.
Genesis 39:8...nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když můj pán doma,...
Genesis 48:19...polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde lid, i on se...
Exodus 4:23...mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní zabiji tvého syna, tvého...
Exodus 22:16...a vzít si ji za ženu. Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce odvážit stříbro ve výši...
Numeri 22:14...a vrátili se k Balákovi se slovy: "Balaám s námi odmítl jít." Balák potom vyslal další hodnostáře - bylo...
Deuteronomium 23:6... aby proklel. (Hospodin, tvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil Hospodin,...
Deuteronomium 32:19... svého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to vidělOdmítl je, na své syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou...
Soudců 11:17... Poslali proto k moábskému králi, ale i on je odmítl. Izrael tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na...
1. Samuel 8:19...Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme...
1. Samuel 15:23...vzpoura, zlá jak modlářství je svévole. Protožes odmítl slovo Hospodina, on odmítl za krále!" "Zhřešil...
1. Samuel 15:26...se s tebou," odpověděl mu Samuel. "Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo, i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš...
1. Samuel 16:1...Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám k Jišajovi...
1. Samuel 16:7...jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se...
2. Samuel 13:9...je. Potom mu je z pánve nabídla, ale Amnon odmítl jíst. " jdou všichni pryč!" zvolal. Když všichni...
2. Samuel 23:16... Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se ale odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Hospodin...
1. Královská 12:8...odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s...
1. Královská 20:35...rozkaz řekl svému příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina,...
2. Královská 5:16...A i když ho Náman přemlouval, si něco vezmeodmítl. "Když jinak nedáš, pane," řekl potom Náman, "dovol...
2. Královská 5:20...Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman přinesl. Jakože je živ...
2. Královská 15:16...vytáhl z Tirsy, přepadl Tipsach, a když mu odmítli otevřít, vybil celé to město i okolí a všechny...
1. Letopisů 11:18... Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh...
2. Letopisů 10:8...odpověď, budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s...
Nehemiáš 9:16... Oni však se svými otci pyšně zatvrdili šíjiodmítli poslouchat tvé příkazy. Odmítli poslouchat,...
Nehemiáš 9:17...zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé příkazyOdmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro ...
Ester 1:12...vyřídili královský rozkaz, královna Vašti přijít odmítla. Král se rozlítil, že hněvem jen hořel. Poradil se...
Ester 4:4...šaty, aby se oblékl a odložil pytlovinu, ale on odmítl. Ester si tedy zavolala královského eunucha Hatacha,...
Žalmy 78:10...bitvy se dali na útěk. Nedodrželi smlouvu Božíodmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy...
Žalmy 106:25...stanech se dali do reptání, poslouchat Hospodina odmítli. Pozvedl tedy ruku k přísaze, že je nechá padnout...
Žalmy 119:53... Zuřivost jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji...
Přísloví 21:7...vlastní krutostí; konat spravedlnost totiž odmítli. Cesta podvodníka je klikatá, povaha čistých je...
Jeremiáš 5:3...poučit. Tváře zatvrdili víc než kámen, vrátit se odmítli. Řekl jsem si: Jsou to jen chudáci; chovají se jako...
Jeremiáš 9:5... Žiješ uprostřed lsti a kvůli lsti znát odmítli, praví Hospodin." Nuže, tak praví Hospodin zástupů:...
Jeremiáš 38:21...se ti dobře a přežiješ. Pokud se ale vzdát odmítneš, stane se, co mi Hospodin ukázal: Hle, všechny...
Daniel 6:19...nic změnit. Potom se král odebral do paláceOdmítl jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespal. Ráno...
Ozeáš 4:6...lid a můj lid hyne bez špetky poznání. Protožes odmítl poznání, i odmítnu od kněžství; na Zákon svého...
Ozeáš 11:5...do Egypta? Asýrie jim bude kralovat! Protože se odmítli vrátit ke mně, v jejich městech bude řádit meč;...
Zachariáš 7:11... jak jedni druhým ublížit.' Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně se otočili zády a zacpali si uši,...
Matouš 18:17...poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, je tedy pro tebe cizí jako...
Marek 6:26...kvůli svým přísahám a svým hostům to nechtěl odmítnout. Hned poslal kata s příkazem, přinese Janovu...
Marek 15:23...Lebka). Podávali mu víno s myrhou, ale on odmítl. Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si...
Lukáš 7:30...znalci Zákona se od něj pokřtít nenechali, a tak odmítli Boží vůli pro sebe. "Ke komu přirovnám lidi tohoto...
Židům 11:35...vraceli vzkříšení. Jiní šli na mučidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího - vzkříšení....
Židům 12:17...přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut (ačkoli se jej s pláčem dožadoval), neboť nenašel...
Židům 12:25... která mluví lépe než Ábelova. Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti,...

Slova obsahující odmítl: neodmítl (6) neodmítli (2) odmítl (26) odmítla (1) odmítli (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |