Odkud

Hledám varianty 'odkud' [ odkud ]. Nalezeno 70 veršù.
Genesis 16:8...anděl. Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyněodkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své...
Genesis 29:4...jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A znáte...
Genesis 42:7...se k nim však jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste přišli?" zeptal se jich. "Z kanaánské země,"...
Numeri 22:41...vzal Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návršíodkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi...
Numeri 33:2...z Egypta. Mojžíš během jejich tažení zapisovalodkud podle Hospodinova rozkazu vycházeli. Toto jsou...
Deuteronomium 9:28...lidu, na jejich zkaženost a hřích. Jinak v zemiodkud jsi nás vyvedl, řeknou: ‚Hospodin je vyvedl, aby je...
Jozue 2:4..."Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam...
Jozue 9:8...to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste začOdkud jste přišli?" "Tvoji služebníci přišli z daleké,...
Jozue 15:6...od zálivu, kde se Jordán vlévá do Mrtvého mořeodkud pak stoupá k Bet-chogle, prochází severně od...
Jozue 18:12...severní straně začíná jejich hranice u Jordánuodkud pokračuje přes severní svah Jericha, směřuje na západ...
Jozue 18:15...strana začíná na západě okrajem Kiriat-jearimuodkud hranice postupuje k vodnímu prameni Neftoach. Hranice...
Jozue 19:27...údolí Jiftach-el severně od Bet-emeku a Nei-eluodkud míří na sever ke Kabulu, Abdonu, Rechobu, Chamonu,...
Jozue 20:6... kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů do městaodkud uprchl." Vyčlenili tedy Kedeš v Galileji v pohoří...
Soudců 13:6...jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem se nezeptalaodkud je. Neřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle,...
Soudců 17:9...Efraimských hor a doputoval k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita z judského...
Soudců 19:17...na městském prostranství pocestného. "Kam jdešodkud přicházíš?" zeptal se stařík. "Jsme na cestě z...
Soudců 19:18...z judského Betléma hluboko do Efraimských horodkud pocházím," odpověděl mu. "Šel jsem do judského...
1. Samuel 14:46...pronásledování Filištínů a ti se vrátiliodkud přišli. Když se Saul ujal kralování nad Izraelem,...
1. Samuel 25:11...střihače, a dát to lidem, o kterých ani nevímodkud jsou?" Davidovi mládenci se tedy otočili a vydali se...
1. Samuel 30:13...a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce,"...
2. Samuel 1:3... Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl jsem z izraelského...
2. Samuel 1:13...mladíka, který mu přinesl tu zprávu, zeptal: "Odkud že jsi?" "Jsem syn jednoho amalekovského...
2. Samuel 18:17... Celý Izrael se tehdy rozutekl, každý tamodkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal v...
2. Samuel 19:9...přehlídku. Ostatní z Izraele se rozutekli, každý odkud přišel. V celém lidu, ve všech izraelských kmenech se...
2. Samuel 20:22...zatroubil na roh a všichni se od města rozešliodkud přišli. Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A...
2. Samuel 24:7...a ke všem hivejským a kanaánským městůmodkud se vydali na jih k judskému Negevu do Beer-šeby. Po...
1. Královská 19:15...i teď chtějí připravit o život." "Vrať seodkud jsi přišel," řekl mu Hospodin, "a pokračuj dál k...
2. Královská 14:13... syna Joašova, syna Achaziášova, u Bet-šemešeodkud se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány k...
2. Královská 20:14...prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti mužiOdkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, z Babylonu,"...
2. Letopisů 2:15...z nich vory a pošleme ti je po moři do Jafyodkud je budeš moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také...
2. Letopisů 20:24...jeden druhému. Když Judští dorazili k místuodkud je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po tom...
2. Letopisů 25:12...vojáci živých a odvedli je na vrchol skályodkud je svrhli dolů a všechny roztříštili. Žoldnéři, které...
2. Letopisů 25:23... syna Joašova, syna Achaziášova, u Bet-šemešeodkud ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány k...
Job 1:7...před Hospodina, přišel s nimi i satan. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po...
Job 2:2...s nimi i satan, aby předstoupil před Hospodina. "Odkud jdeš?" zeptal se Hospodin satana. "Toulal jsem se po...
Job 28:20...topasy, nejryzejším zlatem se nedá zaplatitOdkud tedy moudrost vyvěrá? A rozumnost kde přebývá? Skrytá...
Job 38:24...Kudy vede cesta, kterou se štěpí bleskyOdkud se východní vítr žene na zemi? Kdo vyryl koryto vodní...
Žalmy 121:1...boj! Poutní píseň. K horám své oči obracímodkud se dočkám pomoci? pomoc od Hospodina přichází,...
Kazatel 1:5...Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tamodkud vyjít . Severní vítr se mění v jižní, sem a tam...
Kazatel 1:7...řeky do moře míří, moře se ale nepřeplní. Tamodkud pramení, se řeky vrací, aby pak odtamtud znovu...
Izaiáš 39:3...prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti mužiOdkud přišli?" "Přišli z veliké dálky, z Babylonu,"...
Jeremiáš 29:14... praví Hospodin, a přivedu vás zpět na místoodkud jsem vás vyhnal pryč. Prohlašujete: "Hospodin nám v...
Ezechiel 29:14...zajetí a navrátím je do Horního Egypta, do zeměodkud pocházejí, a stanou se tam bezvýznamným královstvím....
Jonáš 1:8... proč na nás přišlo to neštěstí! Co jsi začOdkud cestuješ? Z jaké jsi země? Z jakého národa?"...
Matouš 12:44... Tehdy si řekne: ‚Vrátím se do svého domuodkud jsem vyšel.' A když přijde a nalezne ho vymetený a...
Matouš 13:27...‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semenoOdkud se tedy vzal ten koukol?' Odpověděl jim: ‚To udělal...
Matouš 13:54...je v jejich synagoze tak, že žasli a říkali: "Odkud tenhle takovou moudrost a zázračné schopnosti?...
Matouš 13:56...a Juda? Nejsou snad všechny jeho sestry u násOdkud tedy všechny tyto věci?" A tak se nad ním...
Matouš 21:25... i vám odpovím, jakým právem to dělámOdkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se...
Marek 6:2...učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli. "Odkud to ?" ptali se. "Co to dostal za moudrost? A jak to...
Lukáš 11:24...ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domuodkud jsem vyšel.' Když přijde a nalezne jej vymetený a...
Lukáš 13:25...nám,' ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevímodkud jste.' Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil...
Lukáš 13:27...však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevímodkud jste. Odejděte ode , všichni, kdo pácháte zlo!'...
Lukáš 19:37...cestu. Když se blížil k hřebeni Olivetské horyodkud cesta klesá dolů, začalo celé množství učedníků...
Lukáš 20:7... že Jan je prorok." Nakonec mu řekli: "Nevímeodkud." "Ani vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám,"...
Jan 1:48... opravdový Izraelita, v němž není žádná lest!" "Odkud znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem pod...
Jan 2:9...okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevědělodkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli),...
Jan 3:8...vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíšodkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se...
Jan 4:11...bys čerpal," namítla žena, "a studna je hlubokáOdkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec...
Jan 7:27...poznali, že je to Mesiáš? Jenže o tomto vímeodkud je, ale přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud...
Jan 7:28...v chrámě, tehdy zvolal: "Znáte a také víteodkud jsem. Nepřišel jsem ale sám od sebe. Ten, který ...
Jan 8:14...sám o sobě, svědectví platí, neboť vímodkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud...
Jan 19:9... Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: "Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš se mnou?" naléhal...
Skutky 13:4...pak, vysláni Duchem svatým, přišli do Seleukieodkud odpluli na Kypr. Když dorazili do Salaminy, kázali...
Skutky 14:26... odešli do Attalie a odtud vypluli do Antiochieodkud byli předtím svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní...
Skutky 28:13...tři dny jsme zastavili v Syrakusáchodkud jsme pokračovali do Regia. Po jednom dni se zvedl...
Filipským 3:20...na pozemské věci, my ale máme občanství v nebiodkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten promění...
Jakub 4:1...rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.  Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad...
Zjevení 2:5...ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeňodkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li...
Zjevení 7:13...se : "Kdo jsou ti oblečení do bílých rouchodkud přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty víš." Tehdy mi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |