Odhaleny

Hledám varianty 'odhaleny' [ odhalím (4) odhalily (1) odhalil (7) odhalí (6) odhaleny (1) odhaleno (1) odhaleni (1) odhalena (2) odhalen (1) odhal (1) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 44:16...Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle, jsme otroci svého pána...
Soudců 16:9...dotkne plamen. Tajemství jeho síly tedy nebylo odhaleno. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys ...
2. Královská 17:4...vazalem a odváděl mu dávky, ale asyrský král odhalil jeho zradu: Hošea poslal vyslance k egyptskému...
Ester 6:2... narazili na zápis o tom, jak jistý Mordechaj odhalil Bigtana a Tereše, dva královské eunuchy ze strážců...
Job 20:27... cokoli zůstalo u něj doma, spolyká. Nebesa odhalí jeho vinu, země se postaví proti němu. Jeho dům...
Job 27:7...mám čisté svědomí! Kéž by protivníci byli odhaleni jako zlosyni a ti, kdo napadají, jako zločinci!...
Job 38:17... kde moře pramení, prošel ses po dně propastiOdhalily se ti brány smrti? Spatřil jsi brány temnoty?...
Žalmy 10:15...Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho zkaženost odhal, aby neobstál! Hospodin kraluje na věčné časy, pohané...
Žalmy 32:5...jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys...
Žalmy 49:5...k moudré písni, za zvuků citery tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem...
Žalmy 78:2...si. V podobenstvích k tobě promluvím, abych ti odhalil dávná tajemství. Slyšeli jsme a sami víme, co nám...
Přísloví 10:9...bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen. Kdo mhouří oko, způsobí potíž, kdo otevřeně kárá,...
Přísloví 26:26...za přetvářku skrývá, přece pak veřejně bývá odhalena. Kdo jámu kopá, sám do padá; kdo valí balvan,...
Přísloví 28:11...sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však odhalí. Když jásají spravedliví, je to veliká sláva, když...
Izaiáš 57:12...dlouho mlčel, přestala jsi mít v úctě? sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky - a k ničemu ti...
Jeremiáš 49:10... co budou chtít. však Ezaua svléknu donahaodhalím jeho úkryty, se neschová! Jeho děti i příbuzní...
Pláč 4:22... však budeš ztrestána, tvůj hřích se brzy odhalí! Vzpomeň si, Hospodine, jak jsme dopadli, dobře se...
Ozeáš 2:12...len, jimiž se přikrývala ve své nahotě. Brzy odhalím její sprostotu před zraky jejích milenců a nikdo ji...
Matouš 24:51...v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou neznáodhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a...
Lukáš 12:46...v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou neznáodhalí ho a vykáže ven mezi nevěrné. Služebník, který znal...
Jan 3:20...a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se...
Jan 16:8...když ale odejdu, pošlu ho k vám. přijdeodhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích,...
Římanům 1:19...o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky - jeho věčnou moc a božství...
Koloským 2:15...V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství! Nenechte se tedy nikým...
2. Petr 3:10...rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |