Odevzdávám

Hledám varianty 'odevzdávám' [ odevzdávejte (3) odevzdávat (5) odevzdávám (1) odevzdávali (1) odevzdávala (1) odevzdával (1) odevzdávají (3) odevzdává (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 29:27...i kýtu odevzdání posvětíš. To, co se pozvedáodevzdává z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům....
Exodus 30:15... od dvacetiletých výše. Když budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá...
Numeri 15:19... do níž vás uvádím, a budete jíst její chlébodevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu. Jako obětní...
Numeri 15:20...Hospodinu. Jako obětní příspěvek z humna odevzdávejte bochánek ze svého prvního těsta. Po všechna...
Numeri 15:21...ze svého prvního těsta. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního...
Numeri 18:12...nejlepší víno i obilí, jejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě. Prvotiny všeho, co ve...
Numeri 18:19...svaté obětní příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem dal věčným ustanovením tobě a...
Numeri 18:24...dal za dědictví desátky, které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem o nich...
1. Samuel 1:28...dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život." A...
2. Letopisů 26:8...v Gur-baalu a proti Meunitům. Také Amonci odevzdávali Uziášovi daň a jeho jméno se rozneslo k...
2. Letopisů 31:4...Hospodinově. Obyvatelům Jeruzaléma přikázal odevzdávat podíl kněžím a levitům, aby se mohli plně...
Nehemiáš 10:33...ustaneme a zrušíme každý dluh. Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu: na...
Nehemiáš 12:47...Izrael tedy za dnů Zerubábela a Nehemiáše odevzdával příspěvky na zpěváky a strážné, jak bylo...
Ezechiel 16:21...smilnit? Musela jsi ještě vraždit dětiOdevzdávala jsi je jim, nechávala jsi je projít plameny!...
Ezechiel 45:16... Všechen lid země bude tuto obětní dávku odevzdávat vládci. Vládce pak bude dodávat zápalné i moučné...
Matouš 21:41...a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odevzdávat ovoce v čas sklizně." Ježíš jim řekl: "Nikdy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |