Odevzdáno

Hledám varianty 'odevzdáno' [ odevzdej (5) odevzdáte (10) odevzdat (4) odevzdáš (1) odevzdáno (2) odevzdáni (3) odevzdána (2) odevzdám (1) odevzdali (1) odevzdala (1) odevzdal (5) odevzdá (3) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 35:4...a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při...
Genesis 47:24... Zde máte osivo a osejte půdu! bude úrodaodevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo...
Exodus 22:28...a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm...
Exodus 30:13...rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítáníodevzdá půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svatyně,...
Leviticus 5:24...ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá právoplatnému majiteli. Jako odškodnění přivede...
Leviticus 7:32...jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé kýty...
Leviticus 27:9...se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit...
Numeri 3:9...při Příbytku budou plnit povinnost synů IzraeleOdevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad...
Numeri 5:7...škodu v plné výši, přidá ještě pětinu navícodevzdá to tomu, vůči komu se provinil. Kdyby po poškozeném...
Numeri 5:8... jemuž by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se...
Numeri 8:16... neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají...
Numeri 18:6...řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu...
Numeri 18:26...jejich desátky, které jsem vám dal za dědictvíodevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek desátky z desátků...
Numeri 18:28...děje s obilím z humna a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které...
Numeri 18:29...Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu. je ze všeho posvěcen vždy...
Numeri 18:30...díl. Řekni jim rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako...
Numeri 18:32...za vaši službu při Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe hřích;...
Numeri 31:29... oslů i bravu. Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Z...
Numeri 31:30...ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek." Mojžíš a...
Numeri 31:47...ukořistěných, a to jak z lidí, tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek, jak mu...
Jozue 21:9...skrze Mojžíše. Z pokolení Juda a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým...
1. Samuel 1:11... ale dáš syna, pak ho na celý život odevzdám Hospodinu a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva."...
1. Samuel 2:15...než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval: "Odevzdej knězi maso na pečení. Vařené maso od tebe nevezme,...
1. Samuel 2:20...potomky místo toho vyžádaného dítěte, které odevzdala Hospodinu." A tak se vraceli domů. Hospodin pak...
2. Královská 15:19...země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1 000 talentů stříbra, aby získal jeho podporu a...
2. Královská 15:20...od Izraelců. Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát...
2. Královská 18:15...talentů stříbra a 30 talentů zlata. Ezechiáš mu odevzdal všechno stříbro, které se našlo v Hospodinově...
2. Královská 18:16... které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému králi. Asyrský král vyslal z Lachiše...
2. Královská 23:35...a zlato vymáhal od lidu země, aby ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi. Joakim se stal králem v...
2. Letopisů 20:33...nebyly odstraněny, a tak se lid stále neodhodlal odevzdat své srdce Bohu svých otců. Ostatní Jošafatovy...
Přísloví 5:9...jinak necháš druhým, svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v...
Přísloví 6:31...vrací, pokud je chycen, všechno své jmění musí odevzdat. Jenom šílenec ale cizoloží, kdo činí to, je...
Ezechiel 45:1..." si budete rozdělovat zemi na dědičné podílyodevzdáte ze země svatý díl Hospodinu. Celé toto území o...
Ezechiel 48:8...území bude od východu na západ podíl, který odevzdáte jako dar; bude 25 000 loktů široký a na délku se...
Ezechiel 48:9... Uprostřed něj bude svatyně. Díl, který z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000...
Daniel 7:27... moc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho království potrvá...
Jan 19:30...ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavuodevzdal ducha. Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |