Odevzdá

Hledám varianty 'odevzdá' [ odevzdej (5) odevzdáte (10) odevzdat (4) odevzdáš (1) odevzdáno (2) odevzdáni (3) odevzdána (2) odevzdám (1) odevzdali (1) odevzdala (1) odevzdal (5) odevzdá (3) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 35:4...a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při...
Genesis 47:24... Zde máte osivo a osejte půdu! bude úrodaodevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo...
Exodus 22:28...a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm...
Exodus 30:13...rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítáníodevzdá půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svatyně,...
Leviticus 5:24...ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění to odevzdá právoplatnému majiteli. Jako odškodnění přivede...
Leviticus 7:32...jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé kýty...
Leviticus 27:9...se přináší dar Hospodinu, bude vše, co bylo odevzdáno Hospodinu, svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit...
Numeri 3:9...při Příbytku budou plnit povinnost synů IzraeleOdevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, mu jsou z řad...
Numeri 5:7...škodu v plné výši, přidá ještě pětinu navícodevzdá to tomu, vůči komu se provinil. Kdyby po poškozeném...
Numeri 5:8... jemuž by se nahradila škoda, bude odškodnění odevzdáno Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se...
Numeri 8:16... neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají...
Numeri 18:6...řad synů Izraele vybral vaše bratry levity. Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu...
Numeri 18:26...jejich desátky, které jsem vám dal za dědictvíodevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek desátky z desátků...
Numeri 18:28...děje s obilím z humna a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které...
Numeri 18:29...Áronovi. Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu. je ze všeho posvěcen vždy...
Numeri 18:30...díl. Řekni jim rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se vám levitům počítat jako...
Numeri 18:32...za vaši službu při Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe hřích;...
Numeri 31:29... oslů i bravu. Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Z...
Numeri 31:30...ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek." Mojžíš a...
Numeri 31:47...ukořistěných, a to jak z lidí, tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek, jak mu...
Jozue 21:9...skrze Mojžíše. Z pokolení Juda a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým...
1. Samuel 1:11... ale dáš syna, pak ho na celý život odevzdám Hospodinu a jeho hlavy se nikdy nedotkne břitva."...
1. Samuel 2:15...než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval: "Odevzdej knězi maso na pečení. Vařené maso od tebe nevezme,...
1. Samuel 2:20...potomky místo toho vyžádaného dítěte, které odevzdala Hospodinu." A tak se vraceli domů. Hospodin pak...
2. Královská 15:19...země pak přitáhl asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal 1 000 talentů stříbra, aby získal jeho podporu a...
2. Královská 15:20...od Izraelců. Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát...
2. Královská 18:15...talentů stříbra a 30 talentů zlata. Ezechiáš mu odevzdal všechno stříbro, které se našlo v Hospodinově...
2. Královská 18:16... které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému králi. Asyrský král vyslal z Lachiše...
2. Královská 23:35...a zlato vymáhal od lidu země, aby ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi. Joakim se stal králem v...
2. Letopisů 20:33...nebyly odstraněny, a tak se lid stále neodhodlal odevzdat své srdce Bohu svých otců. Ostatní Jošafatovy...
Přísloví 5:9...jinak necháš druhým, svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v...
Přísloví 6:31...vrací, pokud je chycen, všechno své jmění musí odevzdat. Jenom šílenec ale cizoloží, kdo činí to, je...
Ezechiel 45:1..." si budete rozdělovat zemi na dědičné podílyodevzdáte ze země svatý díl Hospodinu. Celé toto území o...
Ezechiel 48:8...území bude od východu na západ podíl, který odevzdáte jako dar; bude 25 000 loktů široký a na délku se...
Ezechiel 48:9... Uprostřed něj bude svatyně. Díl, který z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000...
Daniel 7:27... moc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho království potrvá...
Jan 19:30...ocet, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavuodevzdal ducha. Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou...

Slova obsahující odevzdá: neodevzdávalo (1) odevzdá (3) odevzdám (1) odevzdána (2) odevzdáni (3) odevzdání (6) odevzdáno (2) odevzdáš (1) odevzdáte (10) odevzdává (1) odevzdávají (3) odevzdával (1) odevzdávala (1) odevzdávali (1) odevzdávám (1) odevzdávat (5) odevzdávejte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |